כניסה

מידע על הליך קבלת רישיון לחברה - יועץ השקעות, משווק השקעות ומנהל תיקי השקעות

הליך קבלת רשיון חברה לייעוץ השקעות / שיווק השקעות / ניהול תיקים

המילים המסומנות בכתום בדברי ההסבר שלהלן מהוות קישורים לתוכן הפסקה הרלוונטית. 

בדפי הסבר אלו בכל מקום בו מופיע:

חוק הייעוץ הכוונה היא ל:

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995

תקנות הכוונה היא ל:

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז - 1997

תקנות הביטוח  הכוונה היא ל:

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס - 2000

בכל מקום בו מתעוררת סתירה בין דפי הסבר אלו לבין הוראות הדין, הוראות הדין הן הקובעות.

תנאים לקבלת רשיון חברה

החברה עומדת בהוראות הדין לרבות התנאים הקבועים בחוק הייעוץ  ובכלל זה:

חברה לייעוץ השקעות או לשיווק השקעות:
1. החברה המבקשת היא "חברה" כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, דהיינו חברה שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, לפי פקודת החברות, פקודת החברות 1921 או פקודת החברות 1919.

2. החברה עומדת בתנאי מהימנות.

3. החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי העניין, הם עובדיה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רשיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים  הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות על פי הוראות סעיף 10ב לחוק [1].

4. החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה שהורשע בעבירה (לפי רשימת העבירות המפורטות בסעיף 1 לחוק) או מי שרשיונו הותלה או בוטל על ידי ועדת משמעת - למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי העניין.

5. החברה מתחייבת כי לא יכהן בחברה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרשיונו הותלה או בוטל ע"י וועדת משמעת במשך תקופת ההתליה או הביטול.

6. לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום הקבוע בתקנות הביטוח.

7. לחברה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתקנות הביטוח.

8. החברה אינה עוסקת בחיתום.

הרשות לא תעניק לחברה רשיון ייעוץ השקעות, גם אם התקיימו כל התנאים שלעיל, כאשר החברה הינה אחת מאלה: בעלת רשיון משווק,  גוף מוסדי,  סוכן פנסיוני,  סוכן ביטוח  וכן חברה שולטת או מחזיקה או נשלטת ביותר מעשרה אחוז מאלה, והכל כאמור בסעיף 7(ג1) לחוק.

הרשות לא תעניק לחברה רשיון שיווק השקעות, גם אם התקיימו כל התנאים שלעיל, כאשר החברה הינה אחת מאלה: בעלת רשיון יועץ, תאגיד בנקאי (שאינו בנק או בנק חוץ בהתאם לתנאי החריג הקבוע לענין זה בסעיף 7 לחוק),  יועץ פנסיוני וכן חברה  שולטת- באחד מאלה או נשלטת בידי אחד מאלה,  והכל כאמור בסעיף 7(ג2) לחוק.

חברה לניהול תיקים:

1. החברה המבקשת היא "חברה" כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, דהיינו חברה שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, לפי  פקודת החברות, פקודת החברות 1921 או פקודת החברות 1919.

2. החברה עומדת בתנאי מהימנות (ראה להלן בדיקת מהימנות נושאי משרה ובעלי שליטה).

3. החברה אינה עוסקת בחיתום.

4. החברה עוסקת אך ורק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות או בייעוץ  פנסיוני או בשיווק פנסיוני או בביצוע פעולות בבורסה ופעולות נלוות הדרושות לשם כך .

5. החברה התחייבה  כי מי שיעסוק בשמה בניהול תיקים, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות הם עובדי החברה בעלי רשיון מתאים,  או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רשיון מנהל תיקים, והאחרים שיעסקו בשמה  כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות על פי הוראות סעיף 10ב לחוק .

6. החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה שהורשע בעבירה (לפי רשימת העבירות המפורטות בסעיף 1 לחוק) או שרשיונו הותלה או בוטל על ידי ועדת משמעת - למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי העניין.

7. לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום הקבוע בתקנות הביטוח.

8. לחברה ביטוח, ערבות בנקאית,  פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתקנות הביטוח.

מתווה עוסקים זרים

לא נדרש רשיון לעוסק זר במתן שירותים ללקוחות של תאגיד מורשה, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק. עוסק זר ותאגיד מורשה אשר מעוניינים לפעול בארץ נדרשים להירשם במרשם העוסקים הזרים של הרשות.

בקשה להירשם במרשם העוסקים הזרים תתבצע באמצעות טופס י/מ/ש 200 באתר טופס. לאחר עיון בטופס הרלבנטי, אם מתעוררות שאלות נוספות ניתן להפנותן לדוא"ל elazara@isa.gov.il

הליך קבלת הרשיון

שלב ראשון - נוהל רישום טכני למגנ"א טרם הגשת בקשה לרשיון

1. חברה המבקשת להגיש בקשת רשיון לפי חוק הייעוץ ופונה למערך הרישוי, תופנה טרם הגשת הבקשה, לממונה על האדמינסטרציה של המגנ"א או לאתר האינטרנט של הרשות לשם הורדת טפסי רישום למגנ"א הנמצאים באתר..

2. על החברה לשלוח,  באמצעות הדואר,  את טפסי הבקשה לרישום החברה ואת מורשי החתימה למגנ"א מטעמה כאשר הם חתומים במקור כנדרש, לפי הכתובת: כנפי נשרים 22, ירושלים 95464,  לידי הממונה על האדמינסטרציה של המגנ"א, תמי כהן.

3. לאחר הגעתם, בדיקתם וקליטתם ע"י  הממונה על האדמינסטרציה של המגנ"א, יישלח לחברה אישור על רישום של מורשה החתימה האלקטרונית למגנ"א והחברה תופנה לגורם מאשר לצורך הנפקת טוקן.

4. החברה תנפיק טוקן מול הגורם המאשר.

5.החברה נדרשת להסדיר את הרשמתה למערכת יעל, ככל שטרם עשתה זאת, ולהיכנס לתיבת הדואר האלקטורונית המאובטחת ולבדוק אם התקבלו באמצעותה מסמכים מהרשות, בתדירות שנקבעה בחוק ובתקנות לעניין זה.

6.סיום ההרשמה הטכנית למגנ"א רשאית החברה לשלוח למערך הרישוי, טופס בקשה לרשיון באמצעות המגנ"א (מ001  או י001 או ש001).

שלב שני - הגשת טופס בקשה לרשיון באמצעות המגנ"א (מ001  או י001 או ש001).

לאחר ההרשמה במגנ"א, ניתן להגיש בקשה לרשיון. יש למלא ולשלוח באמצעות המגנ"א, בהתאם לרשיון המבוקש, טופס בקשת רשיון - מ001 לחברה לניהול תיקים, י001 לחברה לייעוץ השקעות או ש001 לחברה לשיווק השקעות.

טופס בקשה לרשיון חברה כולל את הסעיפים הבאים:

1. תשלום אגרת בקשה לרשיון: 

יש לשלם את האגרה באמצעות טופס פ – 18  

 https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/gethtmlform.aspx?formType=p018%40isa.gov.il

2. בדיקת מהימנות נושאי משרה ובעלי שליטה:

על החברה לציין את שמותיהם ופרטיהם של כל  נושאי המשרה ובעלי השליטה בה ולצרף לבקשה לרשיון תצהיר, כשהוא מאומת בידי עו"ד, עבור כל אחד מבעלי השליטה ו/או נושאי  המשרה. נוסח התצהיר מופיע בנספח הידני לטופס בקשת חברה.

לבקשת הרשיון ולתצהירים יש לצרף את המסמכים הבאים:

א. ויתור על כל זכות לחסיון או לסודיות לגבי מידע המתייחס אל ממלא התצהיר, או לתאגידים שבשליטתו, והמצוי בידי כל גוף אכיפה ופיקוח בארץ ובחו"ל, ביניהם גם משטרת ישראל, בנק ישראל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ורשות המיסים. נוסח הויתור מופיע, לאחר התצהיר.

ב. קורות חיים.

ג. צילום תעודת זהות או דרכון.

דרישות המידע בתצהיר הן אחידות. אם חלק מן השאלות אינן רלבנטיות, יש לציין זאת  במפורש ולהסביר מדוע. יש למלא את התצהיר בכתב יד ברור. למסמכים שאינם כתובים בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום מאומת על ידי נוטריון. הרשות עשויה לדרוש תרגום מאומת כאמור גם לגבי מסמכים אחרים הכתובים באנגלית. 

ייתכן שבעקבות הנתונים שיימסרו, יתבקשו אנשים נוספים למלא גם הם את התצהיר, או חלקים ממנו.

תנאי הכרחי לטיפול בבקשה הוא מילוי התצהיר, בנוסח המקורי המצורף לטופס הבקשה, באופן מלא ואמין הכולל כל פרט העשוי להיות רלבנטי לקבלת הרשיון המבוקש.

3. רשימת בעלי הרשיון:  

יש לציין את פרטי היחידים בעלי הרשיון שיועסקו בחברה כיועץ השקעות/משווק השקעות/מנהל תיקים. במקרים בהם מצויין יחיד כבעל רשיון שרשיונו מותלה,  על בעל הרשיון המותלה להגיש, במקביל, בקשה לחדש את רשיונו.

4. בקשת רשיון לחברה לייעוץ השקעות:

על החברה להצהיר כי:

א. היא מתחייבת כי יועסקו בייעוץ השקעות בשם החברה אך ורק עובדי החברה שהם בעלי רשיון יועץ השקעות

ב. היא מתחייבת כי לא יכהן בחברה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרשיונו הותלה או בוטל ע"י וועדת משמעת, במשך תקופת ההתליה או הביטול.

ג. היא עומדת בדרישות ההון העצמי כנדרש לפי תקנות 2 ו - 10 לתקנות הביטוח.

ד. היא עומדת בדרישות הביטוח, או ערבות בנקאית,או פיקדון, או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו באותן תקנות (בסעיף ה)'.

להצהרתה תצרף החברה אישור רו"ח על עמידה בתנאים אלו.

ה. היא אינה עוסקת בחיתום.

כמו כן על החברה להצהיר כי איננה-

ו. בעלת רשיון משווק או גוף מוסדי ואיננה עוסקת בשיווק השקעות.

ז. סוכן פנסיוני  או סוכן ביטוח  כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים) עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ,( התשס"ה – 2005.

ח. שולטת או מחזיקה או נשלטת ביותר מעשרה אחוז מאלה המפורטים בסעיפים ה' ו' שלעיל.

והכל כאמור בסעיף 7(ג1) לחוק.

5. בקשת רשיון לחברה לשיווק השקעות:  

על החברה להצהיר כי:

א. היא מתחייבת כי יועסקו בשיווק השקעות בשם החברה אך ורק עובדי החברה שהם בעלי רשיון שיווק השקעות .

ב. היא מתחייבת כי לא יכהן בחברה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרשיונו הותלה או בוטל ע"י וועדת משמעת במשך תקופת ההתליה או הביטול.

ג. היא אינה עוסקת בחיתום.

ד. היא עומדת בדרישות ההון העצמי כנדרש לפי תקנות 2 ו - 10 לתקנות הביטוח

ה. היא עומדת בדרישות הביטוח, או ערבות בנקאית, או פיקדון, או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו באותן תקנות (בסעיף ה').

להצהרתה תצרף החברה אישור ר"וח על עמידה בתנאים אלו.

כמו כן על החברה להצהיר כי איננה -

ו. בעלת רשיון יועץ.

ז. תאגיד בנקאי,למעט בנק או בנק חוץ  כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי)

ח. יועץ פנסיוני  כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים) עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני (תשס"ה  - 2005. 

ט. שולטת  או נשלטת בידי אחד מאלה המפורטים בסעיפים  ו' ז'  ח' שלעיל.

והכל כאמור בסעיף 7(ג2) לחוק.

6. בקשת רשיון לחברה לניהול תיקים:

על החברה להצהיר כי:

א. אינה עוסקת בחיתום, וכי היא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות,  בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות,  או בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני,  או בביצוע פעולות בבורסה,  ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך. .

ב. היא מתחייבת כי מי שיעסוק בשמה בניהול תיקים הם עובדי החברה שהם בעלי רשיון מנהל תיקים.

ג. היא מתחייבת כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה שהורשע בעבירה (לפי רשימת העבירות המפורטות בסעיף 1 לחוק) או שרשיונו הותלה  או בוטל על ידי ועדת משמעת - למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי העניין.

ד. היא עומדת בדרישות ההון העצמי כנדרש לפי תקנות 2 ו - 10 לתקנות הביטוח.

ה. היא עומדת בדרישות הביטוח, או ערבות בנקאית, או פיקדון, או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו באותן תקנות (בסעיף ה').

להצהרתה תצרף החברה אישור ר"וח על עמידה בתנאים אלו.

7. הון עצמי וביטוח של חברות כנדרש על פי התקנות - לפרטים נוספים בדבר בסיס החישוב, הון עצמי, חובת הביטוח והשתתפות עצמית לחץ כאן

שלב שלישי - בדיקת הרשות

לאחר הגשת הבקשה לרשיון יש להמתין להודעה בדבר השלמות ומסמכים נוספים, ככל הנדרש לפי העניין. עם תום הבדיקה, ובהנחה שאין מניעה בדין,  הרשות מעניקה לחברה רשיון.

שלב רביעי – הדרכה

על מנת לשפר את אופן התנהלותן של חברות בעלות רשיון עורכת הרשות הדרכות לחברות חדשות. לאחר קבלת הרשיון,  נערכות הדרכות לחברות החדשות על ידי מפקחים במחלקה על פי תיאום מראש. ההדרכה מתבצעת במפגש פנים אל פנים עם נציגי החברה ובמהלכה מקבלים הנציגים סקירה על עיקרי חוק הייעוץ וחוק איסור הלבנת הון, תוך פירוט חובותיה של החברה כלפי לקוחותיה וכלפי רשויות הפיקוח. כמו כן, מקבלים נציגי החברה מידע על בעיות ושגיאות שעלו מביקורות שנערכו בחברות אחרות והסבר כיצד להימנע מהן.  ההדרכה ניתנת בפורום קטן של משתתפים, דבר המאפשר התייחסות לנקודות ספציפיות המועלות ע"י נציגי החברה והתמקדות בשאלות המופנות על ידם.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים