כניסה

גילוי נדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי- מארס 2013
ביום 30 בדצמבר 2012 פורסמו ברשומות[1] תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשע"ג-2012 (להלן - "התקנות המעודכנות"). במסגרת התקנות המעודכנות, עוגנה הנחיית הגילוי בדבר הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי (להלן - "גילוי תזמ"ז חזוי") שפורסמה בנובמבר 2010 ובוצעו מספר תיקונים נוספים הנוגעים לעיתוי פרסום גילוי תזמ"ז חזוי. על רקע זה, ובעקבות פניות ושאלות הבהרה מצד התאגידים המדווחים, סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") מוצא לנכון לפרסם קובץ זה של שאלות ותשובות אשר מטרתו היא לסייע לתאגידים המדווחים בהבנת עיקר השינויים שבוצעו במסגרת התקנת התקנות המעודכנות.
 
יודגש, כבר עתה, כי את ההוראות שנקבעו בתקנות המעודכנות נדרשים התאגידים המדווחים ליישם החל מהדוח התקופתי לשנת 2012.
[1] קובץ תקנות מס' 7198, עמוד 383.
 
בכל שאלה בקשר עם האמור  ניתן לפנות אל: עו"ד אלי דניאל או לרו"ח אילן ציוני בטלפונים - 02-6556444  או בפקס- 02-6513160
הצג הכל במצב פתוח

תאגיד מדווח אשר רק מניותיו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן - "הבורסה"), הנפיק לפני כשנתיים למשקיעים מוסדיים אגרות חוב אשר לא נרשמו למסחר בבורסה. על פי הדוח על המצב הכספי של התאגיד ליום 31 בדצמבר 2012, לתאגיד גירעון בהון העצמי.

תאגיד מדווח אשר הנפיק, לפני כשלוש שנים, לציבור, אגרות חוב, השלים בראשית חודש דצמבר 2012 הסדר חוב לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - "חוק החברות"). במסגרת הסדר החוב הונפקו לציבור המחזיקים המקורי, שלא על פי תשקיף,

בחוות הדעת של רואה החשבון המבקר של תאגיד אשר ליום 31 בדצמבר 2012, אגרות חוב שהונפקו על ידו מוחזקות על ידי הציבור, נכללת הפניית תשומת לב לתכניות הנהלת התאגיד לממש נכסים ולגייס הון בכדי לעמוד בתשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב הצפויים להתבצע בעוד

לגבי תאגיד, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2012, תעודות התחייבות שלו מוחזקות על ידי הציבור, מתקיים אחד מסימני האזהרה אשר מפורטים בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדיווח. האם דירקטוריון התאגיד יכול לכלול בדוח הדירקטוריון לשנת 2012 הצהרה ולפיה

תאגיד, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2012 ולמועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2012, תעודות התחייבות (אגרות חוב) שהנפיק מוחזקות על ידי הציבור, מבקש לדעת האם הוא מחויב בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2012.

בחוות הדעת או דוח הסקירה, של רואה החשבון המבקר של תאגיד אשר אגרות חוב שהונפקו על ידו מוחזקות על ידי הציבור, נכללת הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הפיננסי של חברה מוחזקת מהותית של התאגיד. האם התאגיד נדרש לכלול

מהדוחות הכספיים של תאגיד לרבעון השני לשנת 2013, אשר נכון ליום 30 ביוני 2013, תעודות התחייבות שלו מוחזקות על ידי הציבור, עולה כי קיים תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לשנת 2012 ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת לתקופה המצטברת

תאגיד מדווח, אשר לא הנפיק לציבור תעודות התחייבות, מבקש לבצע חלוקת דיבידנד אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח, וזאת בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק החברות. האם התאגיד נדרש לדווח על כך באמצעות דיווח מיידי? ככל וכן, אילו פריטי מידע נדרש התאגיד לכלול

תאגיד הפועל בתחום הנדל"ן היזמי למגורים, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2012 ולמועד פרסום הדוח התקופתי, תעודות התחייבות (אגרות חוב) שהנפיק מוחזקות על ידי הציבור, מבקש לדעת האם הוא מחויב בפרסום גילוי תזמ"ז חזוי במסגרת דוח הדירקטוריון לשנת 2012.

תגיות:
 

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות