כניסה

פניות מקדמיות חשבונאיות
פניות מקדמיות אחרונות בנושאים חשבונאיים
 

נושא פניה

​תאריך פרסום

​סוגייה

​פנית החברה ותשובת הסגל

פטור מצירוף דוחות כספיים

יוני 2019 ​

בקשת פטור מצירוף דוחות כספיים של חברה כלולה

פניית החברה

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות

יוני 2019 ​

הטיפול החשבונאי בגין עסקה מול המדינה

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה

יוני 2019 ​בקשת ארכה לפרסום דוח פרופורמה​​

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה

יוני 2019 ​בקשת ארכה לפרסום דוח פרופורמה​​

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה

יוני 2019 ​בקשת פטור מהכללת נתוני פורפורמה - בחינת מהותיות של פעילות שנרכשה​ והעדר מידע חשוב למשקיע

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה

יוני 2019 ​

בקשת פטור מהכללת נתוני פרופורמה - קושי בהשגת נתונים והעדר מידע חשוב למשקיע

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה

יוני 2019 ​

בקשת ארכה לפרסום דוח פרופורמה​​ ​

פניית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​

יוני 2019 ​

עמידת הקרן בהגדרת ישות השקעה

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

תשובת הסגל

תגיות:
פרה רולינג פנייה מקדמית pre rulling חשבונאות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים