כניסה

(103) תשקיפים + (106) חיתום
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

103.22 בהמשך לשו"ת 103.21 - האם קיימות נסיבות בהן התקשרות של תאגיד עם מתווך המוסר לתאגיד פרטי קשר של לקוחותיו בתמורה לתשלום לא תהווה "הפצה" ועל כן תהיה מותרת גם לגורם שאינו עומד בהגדרת מפיץ, כהגדרת המונחים "הפצה" ו"מפיץ" בחוק ניירות ערך ותקנותיו ("החוק")?​

שאלה:

103.21: האם תאגיד המבקש להציע את ניירות הערך שלו לציבור על פי תשקיף (להלן: "התאגיד"), יכול להתקשר עם גורם, שאינו מפיץ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך (להלן: "המתווך"), כדי שהמתווך יעניין משקיעים פוטנציאליים בניירות הערך של התאגיד או יפנה למשקיעים פוטנציאליים ויבקש מהם להעביר לתאגיד את פרטי הקשר שלהם בתמורה לתגמול? ​

שאלה:

103.20 תקנה 63 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, קובעת כי יש לציין בתשקיף, בין היתר, את שיעור דמי העמילות שהמנפיק שילם או התחייב לשלם ואת הסכום המשוער של כל ההוצאות האחרות הקשורות בהצעת ניירות הערך והנפקתם.

  1. לאילו הוצאות יש להתייחס במסגרת הגילוי כאמור?

  2. האם תאגיד רשאי ליתן גילוי בדבר הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בהצעת ניירות הערך והנפקתם רק בהודעה המשלימה (מבלי ליתן גילוי כאמור בתשקיף להשלמה)?  

באיזה פרק בתשקיף יש לכלול את הגילוי האמור?​

שאלה:

103.19: במסגרת הצעה ראשונה לציבור, הכוללת הליך של הצעת מכר על ידי בעלי השליטה ו/או בעלי עניין אחרים, נקבע כי התאגיד יישא במלוא הוצאות ההנפקה. באיזה אופן יש לכלול את הגילוי בדבר השתת עלויות הצעת המכר על התאגיד?

שאלה:

103.18: תאגיד המציע לציבור תעודות התחייבות מעוניין לצרף למסמך ההצעה לציבור את מסמכי השעבוד בקשר עם הנכסים שבכוונתו לשעבד לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות.

  1. האם התאגיד רשאי לכלול את מסמכי השעבוד בשפה שאינה עברית?
  2. האם התאגיד נדרש לתת גילוי במסגרת מסמך ההצעה לציבור בדבר עיקרי העניינים המהותיים המפורטים במסמכי השעבוד?

 

שאלה:

103.17​: האם תאגיד רשאי להציג למשקיעים, אנליסטים וכיו"ב, מידע אודות פעילות החברה, לרבות בדרך של מצגת, עובר לביצוע הנפקת ניירות ערך של החברה לציבור? האם הצגת מידע כאמור אפשרית גם בתאגיד המציע ניירות ערך לראשונה לציבור (IPO?

שאלה:

103.16: בהתאם לנוסח העדכני של סדרי הטיפול בתשקיפים, מועד חתימתם של המסמכים השונים המצורפים לנוסח הסופי של תשקיף (ת-009) צריך להיות שלושה ימים, לכל היותר, לפני מועד קבלת ההיתר. האם לצורך מניין הימים ניתן להתייחס לימי מסחר? 

שאלה:
103.15: האם מיזוג הכולל הצעה להחלפת ניירות ערך (להלן – הליך החלפת ניירות ערך) מצריך קבלת היתר לדוח הצעת מדף? מה המועד בו יש לפרסם את דוח הצעת המדף?

שאלה:

103.14:  באילו מקרים נדרש מנפיק ליישם את הוראות תקנה 51 לתקנות פרטי תשקיף?​

שאלה:

103.13: האם תאגיד שהנפיק תעודות התחייבות שאינן המירות למניות, רשאי להציע הצעת רכש חליפין לתעודות התחייבות אלה, בדרך של מכרז על יחס ההחלפה?​

שאלה:

 103.12: האם נדרש אישור דירקטוריון לטיוטת דוח הצעת מדף טרם פרסומה לציבור?​

שאלה:

103.11: מהו מועד הקיבול האחרון במקרה של הצעת רכש חליפין של תעודות התחייבות (לא המירות)?

שאלה:

103.10: האם מכח תקנה 26(ד) לתקנות פרטי תשקיף יש לפרט בתשקיף הסדרים מתקנון החברה (שלא על דרך ההפניה), גם אם אלו אינם מתנים על ההסדרים המפורטים בחוק החברות?  

שאלה:

103.9: האם תאגיד יכול להציע ניירות ערך על-פי תשקיף לשני ניצעים בלבד, בדרך של הצעה לא אחידה?

שאלה:

103.8: האם ניתן לבצע שינויים בנוסח שטר נאמנות שצורף לתשקיף חסר (לגביו תפורסם הודעה משלימה) ושקיבל את היתר הרשות? ככל שכן, כיצד יבוצע התיקון?

שאלה:

103.7: באלו מקרים תאגיד נדרש לצרף דוח כספי עוקב לתשקיף טרם קבלת היתר הרשות?

שאלה:

103.6: תאגיד פרסם דוח הצעת מדף וטרם סיום התקופה להגשת הזמנות מפרסם התאגיד דוח כספי עדכני. האם על התאגיד לפרסם דוח הצעת מדף מתוקן/משלים, הכולל גם את הדוחות הכספיים העדכניים? ככל שכן, האם נדרשת חתימה מחדש על דוח הצעת המדף?​

שאלה:

103.5: האם המועד האחרון להגשת הזמנות (המכרז לציבור) יכול להתקיים לאחר מועד פקיעת תוקף תשקיף המדף?

שאלה:

103.4: תאגיד הגיש לרשות הודעה על כוונתו להגיש טיוטת תשקיף. האם קמה חובה לתאגיד לפרסם דיווח מיידי  במועד הגשת הודעה זו? האם קמה חובה לפרסם דיווח מיידי במועד הגשת טיוטת התשקיף הראשונה?

שאלה:

103.3: מהם הדוחות הכספיים שאליהם צריך להתייחס מכתב ההסכמה להכללה של רואה החשבון המבקר בדוח הצעת מדף?

שאלה:

103.2: האם פרסום טיוטת שטר נאמנות בדיווח מיידי (ללא ציון מחיר נייר הערך) על ידי תאגיד מדווח ושלא במסגרת טיוטת תשקיף, מהווה הצעה לציבור שלא על פי תשקיף?

שאלה:
103.1: האם תאגיד המציע לציבור ניירות ערך לראשונה (IPO) ושהחל לפרסם טיוטות תשקיף לציבור, יכול לפרסם דוחות דירוג, טיוטות שטר נאמנות, מצגות למשקיעים ודיווחים נוספים (להלן - "דיווחים"), גם שלא במסגרת טיוטות תשקיף (קרי, בדיווח מיידי נפרד)?

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים