כניסה

פניות מקדמיות

נושא הפניה

מועד הפרסוםסוגיהפנית החברה ותשובת הסגל

הצעת ניירות ערך תוך שימוש במספר פטורים מחובת פרסום תשקיף

21 בינואר 2019

האם ניתן לעשות שימוש בפטורים הקבועים בס' 15א(א)(4), 15א(א)1 ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, וגם בפטור הקבוע בס' 15ב(4א)?

פנית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים