כניסה

זכאות להתאמה בבחינות

מי זכאי להתאמה בבחינות?

רשות ניירות ערך מאפשרת לנבחנים שהינם עולים חדשים ולנבחנים בעלי לקויות למידה, לקויות ראיה או מגבלות פיסיות אחרות, להגיש בקשה לקבל התאמות מיוחדות במהלך בחינות הרישוי.

נבחן אשר יימצא זכאי לתוספת זמן יקבל תוספת זמן של 40 דקות.

 

מקרים בהם ניתנות התאמות בבחינות ואישורים נדרשים

1. נבחנים שהינם עולים חדשים - עד 10 שנים בארץ, זכאים לתוספת זמן לכל בחינה ורשאים להשתמש במילון עברי-לועזי.

על מנת לקבל התאמות אלו, יש לשלוח צילום של תעודת עולה המעידה על מועד העלייה ארצה וכן צילום תעודת הזהות.

2. בני מיעוטים אשר לימודיהם התיכוניים לא היו בשפה העברית יהיו זכאים לתוספת זמן.

על מנת לקבל תוספת זו, יש לשלוח אישור מתאים מביה"ס התיכון בו למדו וכן צילום תעודת הזהות.

3. לקויי למידה יהיו זכאים לתוספת זמן.

על מנת לקבל תוספת זו, יש לשלוח אישור העומד בקריטריונים שהוגדרו בחוזר מס' 40/2010 של משרד הבריאות לעניין אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים. לצפייה בקריטריונים לחץ כאן.

4. לקויי ראיה - יש לצרף אישור מרופא מומחה או תעודת עיוור.

5. מגבלות פיזיות - אם קיימות מגבלות פיזיות אשר בגינן מבקש הנבחן לקבל התאמות בבחינה, עליו לצרף לבקשתו אבחונים מעודכנים מרופא מומחה בהתאם לבעיה שאובחנה.

 

תוקף האבחון

1. לקויות למידה - יוכר אבחון שבוצע לכל המוקדם שש שנים לפני מועד הגשת הבקשה.

2. לקויות ראיה -

א. יוכר אבחון שבוצע לכל המוקדם שישה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה.

ב. תעודת עיוור תקפה החל ממועד קבלת התעודה.

3. מגבלות פיזיות –

א. יתקבל אבחון של רופא מומחה שבוצע לכל המוקדם שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה.

ב. האבחון יכלול הסבר מפורט בדבר ההשפעות שיש למגבלות הפיזיות על תפקודו של המטפל בעת הבחינה.

ג. במידה והמגבלה כרונית, האבחון אינו צריך להיות עדכני, אך עליו לכלול התייחסות לעובדה שהמגבלה כרונית והשפעותיה קבועות.

 

הליך הגשת הבקשה והטיפול בפנייה

יש לשלוח את הבקשה והאישורים באמצעות אתר הבחינות בכתובת isaexams.co.il. טופס להגשת בקשה לתנאים מיוחדים נמצא באזור האישי, תחת לשונית "בקשות וטפסים".

את הבקשות יש להגיש לא יאוחר משבועיים ימים לפני הבחינה. בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

 

שימוש במתורגמן

נבחן המעוניין בשרותי מתורגמן יפנה בבקשה באמצעות אתר הבחינות בכתובת isaexams.co.il.  ניתן לפנות באמצעות "צור קשר" – כפתור הנמצא באתר הבית, וזאת לא יאוחר מ- 30 יום לפני הבחינה.

המתורגמן ייבחר על ידי הרשות וימומן על-ידי הנבחן.

המתורגמן יקרא בפני המועמד את שאלות הבחינה בשפה שתידרש.

לרשות ולחברת מח 10 אין חלק בתרגום הבחינה והן אינן אחראיות לדיוק התרגום.

עלות עבודת התרגום תיקבע ע"י המתורגמן ותשולם לו על-ידי הנבחן במישרין לפני הבחינה.

ניתן לחלוק מתורגמן אחד לקבוצה של נבחנים.

למען הסר ספק, הסתייעות במתורגמן אינה גורעת מתוספת הזמן של 40 דקות לה זכאי הנבחן או מזכותו לעשות שימוש במילון עברי-לועזי.

 

במועדי הבחינות המפורסמים באתר הרשות יבחנו גם נבחנים בעלי זכאות למתן התאמה זו או אחרת.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות