כניסה

טפסי דיווח
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

3.3.27 חברות תעודות הסל מדווחות בדוח מיידי, באמצעות טופס ס66, דוח על המרות ויצירות בתעודות סל. מהו מבנה הגילוי שיש לתת במסגרת הדוחות התקופתיים והרבעוניים על יצירות והמרות של תעודות סל שאירעו במהלך הרבעון?

שאלה:

3.3.26 כיצד מדווחים על פרטי נכס מעקב מסוג מטבע, ואלו פרטים יש לכלול בדוח?​

שאלה:

3.3.25 כאשר חלק מהנתונים בדבר פרוק תעודה, כגון שער מחיר הפדיון, לא ידועים לחברה במועד בו היא נדרשת לדווח, במסגרת טופס ס105 (הודעה על פירוק תעודת סל), כיצד עליה לפעול?

שאלה:

3.3.24 עניינו של טופס ס43 "נכסי מעקב שאינם מדד". כיצד יסווג "זהב" תחת "מאפייני נכס המעקב" בטופס זה?

שאלה:

3.3.23 כאשר בטופס גילוי אודות מדד (טפסי ס041, ס042 ו- ס043) נדרש לדווח נתון כסכום כספי, אשר במתודולוגית המדד מוגדר כשיעור (ולא כסכום, לדוגמה כשיעור משווי השוק), כיצד ידווח הנתון בטופס? ​

שאלה:

3.3.22 באיזו תדירות יש לדווח את נתוני השוואת התשואות של תעודות הסל?

שאלה:

3.3.21 בדוח תשואות (טופס ס225) המדווח אחת לרבעון – האם נתוני דיבידנד שדווחו בדוח היומי (בטופס ס124) ועודכנו על ידי עורך המדד במועד מאוחר יותר ידווחו בדוח תשואות כפי שדווחו בדוח היומי המקורי, או שידווחו נתונים עדכניים?

שאלה:

3.3.20 מהו הנתון שאותו יש להציג בדוח היומי לצורך הערכת שווי של תעודת סל (טופס ס124) ביחס למטבעות שלא מחושב להם שער יציג?

שאלה:

3.3.19 כיצד יש לדווח על תיקון טעות בדוח יומי (טופס ס124) אשר חוזרת על עצמה במספר ימים עוקבים?

שאלה:

3.3.18 במקרה בו מתברר בדיעבד שנתונים שדווחו בדוח יומי (המדווחים בטופס ס124), כמו דיבידנדים, היו עדכניים למועד הדיווח אך במועד מאוחר יותר (לאחר תום המסחר באותו היום) התברר כי נתונים אלו אינם עדכניים או מדויקים (למשל, אם עורך מדד הוציא הודעה מאוחרת על עדכון רטרואקטיבי של נתונים הדיבידנד). האם נדרש לדווח דוח יומי מתקן בעקבות גילוי עובדה זו?

שאלה:
3.3.17. טופס ס125 (דוח על שינוי בהסכם תעודת סל) הוא טופס דיווח ייעודי לתעודות סל אודות שינויים בשטר הנאמנות. האם יש להגיש דוח זה בגין שינוי בשטר הנאמנות שנעשה אגב פרסום תשקיף, בנוסף לפרסומים הפומביים של תשקיף (ת012) או תיקון תשקיף (ת017) (להלן: "הדיווחים הפומביים")?

שאלה:
3.3.16. כיצד על מנהל תעודות סל לפעול, במצב שבו נודע לו על עיכוב צפוי בהגשת דוח יומי, הכולל נתונים לצורך הערכת שווי תעודות סל (טופס ס124)?

שאלה:
3.3.15. מהו סדר הדיווחים הנדרש ממנהל תעודת סל בעת פירוק תעודת סל, בין אם פירוק כפוי ובין אם פירוק ביוזמת החברה?

שאלה:
3.3.14  תעודת סל היא מכשיר המתחייב לעקוב אחר תשואת מדד, מטבע או נכס מעקב אחר, בהתאם לנוסחת ההמרה בתשקיף ההנפקה. לעיתים מתקיימות נסיבות בהן נעשה שינוי בנכס המעקב בתעודה, כגון במקרה בו מדד המשמש כנכס מעקב לתעודה חדל להיות מחושב או שמבוצע שינוי מהותי במתודולוגיית המדד. דוגמא מהעת האחרונה היא הפיכת מדד ת"א בלוטק 50 למדד ת"א בלוטק.
במצב דברים זה, מהו סדר הדיווחים הנדרש ממנהל תעודת סל בעת שנודע לו על שינוי כאמור בנכס המעקב בתעודה?

שאלה:
3.3.13  מנהלי תעודות הסל מדווחים נתונים שונים בפורמט TXT (Tab Delimited), פורמט שנועד להקל על גורמים המעוניינים בכך (ספקי מידע, בנקים, משקיעים ופעילים אחרים בשוק ההון) לקלוט את הנתונים אודות תעודות הסל למערכות מידע. בפורמט זה נעשה כיום שימוש בטופס ס124 (דוח יומי) ו-ס224 (דוח חודשי בדבר החזקות ציבור). פורמט זה כולל טורים ושדות, שייתכן ויתעדכנו מעת לעת מסיבות שונות כגון שינוי מיקום ערכים בתבנית הפורמט, טעות שזוהתה בדיווחים קודמים וכדומה. שינויים מהסוג האמור לעיל בקבצי  TXTמחייבים היערכות מקדימה והתאמה של מערכות מידע לצורך קליטת הנתונים. מכאן עולה השאלה כיצד ידווח מנהל תעודת סל על השינוי ומתי?

שאלה:
3.3.12 כיצד נדרש מנהל התעודה לתאר את מדד היחס במסגרת סעיף 8 ("מדד היחס (benchmark)") שבטופס הדיווח ס131 (פרטים אודות תעודות סל)?

שאלה:
3.3.11 האם ניתן לכלול בדוחות התקופתיים של החברה המנפיקה, את תשואות הדיבידנד של המדד על דרך ההפניה לטופס המדד הרלוונטי, המתעדכן אחת לשנה, חלף פירוט התשואות בגוף הדוח התקופתי?

שאלה:
3.3.10 האם מנהל התעודה נדרש להגיש דוח מידע אודות נכס מעקב שאינו מדד (טופס ס043) על נכס מעקב שהוא מטבע?

שאלה:
3.3.9 היכן נדרש מנהל התעודה במסגרת תיאור המדדים (טופסי ס041, ס042 ו-043) לפרט את נוסחת חישוב המדד אחריו עוקבת התעודה?

שאלה:
3.3.8 האם מנהל התעודה רשאי להסתפק במסגרת טפסי תיאור המדדים (טפסי ס041, ס042 ו-043) בהפניה לאתר אינטרנט אחד שבו מפורסמים שערי המדד ללא תשלום?

שאלה:
3.3.7 מהו המידע שאותו נדרש מנהל תעודת הסל לדווח אודות עורך המדד במסגרת טופס ס042 (מידע אודות מדד זר), כאשר יש זהות בין עורך המדד לבין מחשב המדד?

שאלה:
3.3.6. מהו המידע אותו נדרש מנהל תעודת סל לדווח במסגרת הסעיף "פיקדון מופקד ב...", בטופס הדיווח ס131 (פרטים אודות תעודות סל), כאשר מדובר בתעודה שאינה תעודת פיקדון?

שאלה:
3.3.5. כיצד תסווג תעודה משולבת, העוקבת אחר מספר נכסי מעקב שהינם מדדי אג"ח, במסגרת טופס ס131 (פרטים אודות תעודות סל)?

שאלה:
3.3.4. כיצד תסווג תעודה משולבת, העוקבת אחר מספר נכסי מעקב, שהינם מדדי אג"ח ומדדי מניות, במסגרת טופס ס131 (פרטים אודות תעודות סל), כאשר עיקר החשיפה הינה למדדי האג"ח?

שאלה:
3.3.3. כיצד ידווח המנהל על שינוי בשיעור דמי הניהול בתעודה לתקופה קצובה כאשר בסיום אותה תקופה שיעור דמי הניהול עשוי להשתנות?

שאלה:
3.3.2. מהי דרישת הגילוי בנסיבות בהן בשלב פרסום תשקיף המדף (בטרם פורסם דוח הצעת המדף) טרם נחתם הסכם רישיון סופי בין המנהל לעורך המדד ולפיכך ישנם נתונים, הכלולים בטופסי הדיווח, אשר אינם זמינים לדיווח במסגרת טופסי תיאור המדדים (ס41-ס43)?

שאלה:
3.3.1. מה ידווח מנהל תעודות סל במסגרת הסעיף "שכר המנהל המקסימלי (במונחים שנתיים) הינו", בטופס ס131 (פרטים אודות תעודות סל), כאשר לא נקבע על ידי המנהל שיעור דמי ניהול במסגרת נוסחת הפדיון?  

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות