כניסה

קרנות חוץ (Foreign Funds)

לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 23 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994 (להלן - "תיקון 23"), שעניינו אסדרת הצעת יחידות של קרן חוץ בישראל, מנהלי קרנות זרים יוכלו להציע לציבור בישראל יחידות של קרנות חוץ.

בהתאם לתיקון 23, קרן חוץ תוכל להציע לציבור יחידות רק לאחר שקיבלה היתר ובתנאי שעמדה בתנאים שנקבעו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), התשע"ה - 2015 (להלן – "התקנות"). בתקנות נקבעו מאפייני קרנות החוץ שניתן יהיה להציע, תנאים שצריכים להתקיים במנהל קרן החוץ המבקש להציע יחידות של קרן חוץ בישראל וחובות שיוטלו על מנהל קרן שיציע יחידות כאמור. כך למשל, רק מנהלי קרנות זרים אשר מנהלים נכסים בשווי יחסית גבוה יהיו רשאים להציע קרנות חוץ לציבור בישראל. קרנות חוץ כאמור נדרשות להיות בעלות שווי נכסים יחסית גבוה ועליהן להתמחות בהשקעה מחוץ לישראל.

יודגש כי רשות ניירות ערך אינה בודקת את תשקיף הקרן, ואינה מפקחת על קרן החוץ או על מנהל קרן החוץ. על משקיע השוקל רכישת יחידות או מניות של קרן חוץ להביא בחשבון כי לא חלים עליה הדינים והפיקוח החלים על קרנות נאמנות בישראל.

בהתאם לתקנות, מנהל קרן חוץ נדרש למנות נציג בישראל להיות איש קשר בינו לבין הרשות ובינו לבין בעלי יחידות בישראל, בכל הקשור להעברת הוראה, הודעה או שאלה של הרשות או של בעל יחידות למנהל קרן החוץ, ולהמצאת דוח, מסמך, תשובה או תגובה ממנהל קרן החוץ לרשות או לבעל יחידות.

למידע בנושא קרנות זרות בשפה האנגלית לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים