כניסה

עקרונות וכללים לקביעת שם קרן

סעיף 6(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 קובע כי לא יהיה לקרן שם שיש בו כדי להטעות. נוכח החשיבות הרבה המוקנית להסדרת הנושא, בין היתר בשל המשקל הרב המיוחס לשם הקרן כמשקף את מדיניות ההשקעות שלה ובמטרה ליצור שקיפות בנוגע לעמדת הרשות ולקבוע אחידות בנושא זה, מצאנו לנכון לגבש את העקרונות והכללים המפורטים כאן (כניסה לתוקף: 03/10/2018 למעט בהתייחס לתבנית מספר 30 בחוזר השמות, אשר תחול על קרנות שאינן מחקות רק החל מיום 01/05/2019).

סטטוס: לנוסח הקיים עד למועד הכניסה לתוקף של החוזר החדש לחץ כאן.

תגיות:
כינוי סימן זיהוי השקעה משותפת בנאמנות עמדת הסגל עמדת סגל רשות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים