כניסה

הליכי האכיפה המנהלית יוצאים לדרך
04/12/2011
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אנו ניישם את חוק האכיפה המנהלית בנחישות אך במידתיות, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר, והתחשבות מירבית בזכות המפרים להליך ההוגן".
 
הוראות חוק האכיפה המנהלית נכנסות היום לתוקף. המדובר בהוראות הנוגעות לפעילות הוועדה, להליך האכיפה ולסמכויות הבירור המנהלי. (את ההוראות ניתן למצוא גם באתר רשות ניירות ערך). משמעות הדבר כי האכיפה המנהלית יוצאת לדרך באופן מעשי וזאת בהמשך לחקיקת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, שנכנס לתוקף ב-27.2.2011 וזכה לכינוי "חוק אכיפה מנהלית".
 
החוק מעניק לוועדת האכיפה המנהלית סמכות להטיל שורה של סנקציות שנועדו לטפל בהפרות אשר הוכחתן מצריכה קיומו של הליך בירור משמעותי, אך יחד עם זאת אין מדובר בעבירות החמורות ביותר הכוללות יסוד נפשי של מודעות או כוונה - אלו יטופלו במישור הפלילי.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "אנו יוצאים לדרך לאחר השלמת מינוי יושבי ראש המותבים של ועדת האכיפה וקביעת סדרי הדין. מטרת החוק היא לייעל את האכיפה בשוק ההון, לקצר את משך הזמן שבין ביצוע ההפרה לבין הטלת העונש ולהתאים את עוצמת הענישה לעוצמת ההפרה". עוד אמר פרופ' האוזר כי "אנו ניישם את חוק האכיפה המנהלית בנחישות אך במידתיות, תוך הפעלת שיקול דעת זהיר, והתחשבות מירבית בזכות המפרים להליך ההוגן". 
 
על פי החוק, ועדת האכיפה המנהלית אינה קשורה בדיני הראיות. נטל ההוכחה במסגרת ההליך המנהלי יהיה זהה לנטל ההוכחה בהליכים מנהליים ככלל, והוא כי עובד ציבור סביר היה משתכנע כי בוצעה הפרה.
 
הוועדה מוסמכת להטיל עיצומים כספיים בהיקף משמעותי, לדרוש תשלום פיצויים לנפגעי ההפרה, לתבוע החזרה של הרווחים שהושגו שלא כדין, לדרוש נקיטה של פעולות לתיקון ההפרה ולמניעת הישנותה, לאסור על כהונה בגופים מסוימים, להתלות רישיון ולהטיל ענישה על תנאי.
 
מהות סדרי הדין:
 
סדרי הדין שפורסמו, ונקבעו על ידי ועדת האכיפה המנהלית, כוללים את מכלול ההוראות הקשורות להתנהלות ההליכים בפני מותבי הוועדה כשבוועדה מדגישים כי סדרי דין אלו משלימים הוראות פרוצדורה בעניינים שהחוק לא הסדירם ומלווים בטפסים "ידידותיים למשתמש" לשלבים השונים של ההליך.
 
עוד מדגישים בוועדה כי הקפידו על כך שההליך המנהלי יהיה הליך מקוצר ופשוט יותר, בהשוואה להליך הפלילי תוך שימת דגש על יעילות ההליך.

יעילות חוק האכיפה המנהלית באה לידי ביטוי בכמה היבטים:
 
1. עיקר ההליך מבוסס על מסמכים, עדויות בכתב וטענות בכתב שהגישו הצדדים.
 
2. על פי החוק, המותב ישמע עדים בעל פה רק בנסיבות מיוחדות. הוועדה קבעה בסדרי הדין כי ככלל יש להסתפק בתצהירי עדים בכתב ונסיבות מיוחדות תתקיימנה במצבים בהם מבקש מותב הוועדה להתרשם ממהימנות העד או כשנדרשת הבהרה של אמרה בכתב של העד.
 
3. יו"ר המותב ינהל את הדיון בפני הוועדה. יקצוב זמנים לטעוני הצדדים בפני המותב וכן למשך חקירת עדים שיזומנו והנושאים בשלהם יחקרו.
 
4. סדרי הדין כוללים קציבת זמנים לפעולות הצדדים בשלביו השונים של ההליך. כמו כן, נקבע סעיף כללי המנחה את מותב הוועדה לשמור על יעילות.
 
בוועדה מדגישים כי בסדרי הדין נשמרת הקפדה על כללי צדק טבעי ושוויון הבאים לידי ביטוי בהקניית זכות טיעון בכתב ובעל פה לחשוד בהפרה; הגשת כתבי טענות בלוויית מסמכים (הן מצד הרשות והן מצד החשוד) וקיום דיון בעל פה לפרישת הטענות בנוכחות הצדדים ומתן זכות המילה האחרונה לחשוד.
 
קביעת סדרי הדין – תנאי לתחילת יישום ההסדרים המנהליים:
 
כאמור, עם קביעת סדרי הדין (ופרסומם באתר הרשות), נכנסות  לתוקפן הוראות החוק הנוגעות להליך האכיפה המנהלי ולעריכת הסדרים למניעת או הפסקת הליכים מותנית וזאת בהתאם לסעיף התחילה והתחולה בחוק אכיפה מנהלית.
 
כמו כן, בהתאם לחוק, עם תחילת פעילות ועדת האכיפה המנהלית, מבוטלת ועדת המשמעת לפי חוק הייעוץ, אשר סמכויותיה הועברו לוועדת האכיפה המנהלית.
 
בהתאם לכך, מעת פרסום סדרי הדין ניתן לערוך בירורים מנהליים כנגד חשודים בהפרות. ניתן יהיה להגיש כתבי טענות מנהליים והוועדה תוכל להתכנס ולדון בהליכים מנהליים עם תום 30 יום ממועד פרסום סדרי הדין באתר.
 
רקע כללי:
 
ב- 27.2.2011 נכנס לתוקף חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, הידוע בכינויו "חוק אכיפה מנהלית". במסגרת החוק הוקמו שני מנגנוני אכיפה חדשים בתחום דיני ניירות ערך - אכיפה מנהלית והסדר הפסקת הליכים מותנית, אשר התווספו להליך האכיפה הפלילי הקיים.
 
הליך אכיפה מנהלי יתנהל בפני מותב של ועדת האכיפה המנהלית, אשר ידון בהפרות של חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הייעוץ.
 
על פי המנגנון הנוסף שיוסד בחוק אכיפה מנהלית, יושב ראש הרשות מוסמך להחליט שלא לפתוח בהליך מנהלי או פלילי, ובמקום זאת להגיע עם המפרים להסדר הימנעות מהליכים או הפסקת הליכים מותנית וזאת בכפוף לאישור מותב ועדת האכיפה המנהלית. משמעות ההסדר היא כי אם החשוד ימלא אחר התנאים שקבל על עצמו בהסכמה במסגרתו, הוא לא יועמד לדין בשל מעשים שביצע או שיופסקו ההליכים נגדו.
 
(את הוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 ואת סדרי הדין ניתן למצוא גם באתר רשות ניירות ערך).
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים