כניסה

המשך הרפורמה בשוק המכשירים הפיננסיים: הרשות אישרה מודל פיקוח חדש על תעודות הסל
06/03/2011
במסגרת הרפורמה שמובילה רשות ניירות ערך, יוחלו על תעודות הסל כללי השקעה, ניהול סיכונים והקצאת הון
 
רשות ניירות ערך מחילה מודל פיקוח חדש על תעודות סל. המודל נועד להתמודד עם הסיכונים השונים הכרוכים בפעילותם של מכשירים פיננסיים אלה, לרבות סיכון תפעולי, סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. הוראות מודל הפיקוח החדש יעוגנו בתקנות שיותקנו לשם כך. המודל החדש מהווה מסגרת שמרנית ומחייבת לפעילות מנהלי התעודות, באופן שיאפשר לצמצם עד למינימום את הסיכונים ולנהל אותם בצורה שוטפת. מן הצד האחר, המודל גם לא יפגע ביכולתם של המנפיקים הפועלים היום בשוק תעודות הסל להמשיך בפעילותם או לפגוע בכושר התחרות שלהם מול מוצרים מתחרים.
 
בחודש נובמבר 2010 פורסם תזכיר לתיקון חוק אשר במסגרתו יועבר תחום תעודות הסל לרגולציה ופיקוח במסגרת חוק השקעות משותפות בנאמנות. המשמעות היא שהמעמד המשפטי של תעודות הסל יהפוך דומה לזה של קרן נאמנות, כאשר בין היתר יועברו הנכסים המגבים את התעודות לבעלות המשקיעים ויוחזקו בידי הנאמן עבורם, מעמדו של הנאמן יחוזק, ועל מנפיקי תעודות הסל יחולו כללי הממשל התאגידי החלים כיום על קרנות הנאמנות.
 
בהמשך לכך, מודל הפיקוח החדש כולל את העקרונות הבאים:
 
1. דרישה להקצאת הון עצמי באופן יחסי לרמת הסיכון בפועל ולהיקף הנכס המנוהל. בהתאם למצב הקיים כיום ההון העצמי נקבע כמספר אחיד בתקנון הבורסה שמושפע רק מהיקף הנכס המנוהל. מסימולציה שנערכה לבחינת יישום המודל על המנפיקים הקיימים נמצא, כי בהיקף הפעילות הנוכחי דרישת ההון העצמי למנהל גדול תעמוד על כ- 100 מליון ש"ח ודרישת ההון העצמי למנהל קטן תעמוד על כ- 30 מליון ש"ח. העמדת ההון העצמי תתבצע באמצעות פיקדון במזומן אשר יופקד בחשבון ייעודי. המרת המזומנים בנכסים נזילים חלופיים, תחויב בהגדלת הסכומים בהתאם ל"מקדמי כיסוח" שיקבעו. בנוסף, תדרוש הרשות העמדת סכום נוסף בהיקף של עשרות מיליוני שקלים למנהל בדרך של ערבות בעלים.
 
2. מדידת ואמידת סיכוני השוק תבוצע באמצעות מודל VaR (Value at Risk) ותרחישי קיצון. מדידות מסוג זה מיושמות כבר כיום בדיווחי חברות תעודות הסל.
 
3. עד להסדרת הנושא בחקיקה, יידרשו מנפיקי תעודות הסל לדווח האם הם מחזיקים בנכסים נזילים ברמת החברה המנהלת בהתאם להיקף שידרש מהם בעתיד על פי המודל החדש. למעשה, מיושם כאן מודל "אמץ או גלה".
 
4. בנוסף להקצאת ההון העצמי, נקבעו שורה ארוכה של עקרונות שנועדו לעודד מדיניות השקעה שמרנית ע"י מנהלי תעודות הסל, אשר יעוגנו בחקיקה ובהנחיות של רשות ניירות ערך. עקרונות אלה כוללים, בין היתר, הסדרה של עקרונות כללי ההשקעה של נכסים שישמשו לכיסוי עבור תעודת סל; וכללי דיווח לרשות ולנאמן..
 
5. חיזוק מעמדם של שומרי הסף, ובפרט חיזוק מעמדו של תפקיד הנאמן, והטלת חובות מוגברות של אישורי דירקטוריון וועדת השקעות בדומה למשטר הפיקוח שקיים בקרנות הנאמנות.
 
החל מחודש פברואר 2010, הועבר הפיקוח על תעודות הסל ממחלקת תאגידים למחלקת השקעות בראשות דודו לביא. תיקון החקיקה צפוי להיכנס לתוקף בשנה הקרובה.
 
בבניית המודלים השתתפו פרופ' אמיר ברנע, ד"ר מעיינה ויסמן וד"ר אבי וואהל מטעם איגוד תעודות הסל ופרופ' צבי וינר אשר ייעץ לרשות בעניין זה.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים