כניסה

רשות ניירות ערך תחייב את הבנקים לדווח לה באופן שוטף אודות פעילות ייעוץ ההשקעות במטרה לאפשר פיקוח יעיל יותר
08/02/2011
רשות ניירות ערך אישרה לאחרונה הצעה לתיקון תקנות שתחייב את הבנקים למסור לידיה על בסיס חודשי שוטף דיווחים אודות הפעילות הכוללת של  מערך הייעוץ בכל בנק. כמו כן, ככל שיתעורר הצורך, ידווחו הבנקים, לפי בקשת הרשות, דיווח מפורט שיכלול את המידע האמור בהתייחס לכל אחד מהיועצים. הדיווחים יוגשו לרשות באופן שיאפשר לה לפתח כלים לקבלת החלטות בתחום הפיקוח על מגזר זה, המשמש כמתווך מרכזי בין הציבור לבין אפיקי ההשקעה השונים. קבלת ההחלטות תתבסס, בין היתר, על ניתוח השוואתי בחתכים שונים  ותאפשר איתור של דפוסים המעלים חשש לקיומן של הטיות בתהליך הייעוץ.
 
מרבית ייעוץ ההשקעות ניתן היום בישראל באמצעות יועצי ההשקעות המועסקים במסגרת הבנקים. במצב המשפטי הקיים, הבנקים אינם מחויבים בדיווחים שוטפים לרשות על הפעילות הנעשית על ידי יועצי ההשקעות של הבנק כלפי לקוחותיהם. לפיכך, בידי סגל הרשות, המפקח על היועצים, אין מידע שוטף בנוגע לפעולות המבוצעות על ידי יועצי ההשקעות. מצב דברים זה הוא חריג בפעילות הפיקוח של מחלקת ההשקעות ברשות: מנהלי קרנות הנאמנות ומנהלי תעודות הסל מחויבים בדיווחים פרטניים בדבר פעילותם והחזקותיהם; ואילו תקנות המחייבות דיווח דומה של  מנהלי תיקים מצויות בהליך תקינה. יתר על כן, מערכת ממוחשבת חדשנית הפועלת ברשות מקבלת ומנתחת מידע שוטף פרטני ביחס לכל עסקה בניירות ערך המבוצעת בחשבון קרן נאמנות, תעודת סל או חשבון מפצל של מנהל תיקים. מידע זה אינו ניתן לזיהוי כשמדובר בפעולות שמבצעים יועצי השקעות בחשבונותיהם הפרטיים של הלקוחות ואינו מתייחס לנכסים פיננסיים שאינם נסחרים בבורסה, דוגמת קרנות נאמנות.
 
על מנת להרחיב את בסיס המידע שיהיה בידי הרשות, וכתוצאה מכך לייעל את אפקטיביות הפיקוח הרגולטורי בתחום ייעוץ ההשקעות בתאגידים הבנקאיים, מציעה הרשות לחייב את הבנקים בדיווח חודשי שוטף לגבי פעילותם של כלל יועצי ההשקעות שהם מעסיקים. הרשות מציעה כי הדיווח יהיה ברמה של סך הפעילות החודשית של כלל היועצים בבנק בנכס מסוים עבור לקוחותיהם החתומים על הסכם ייעוץ, תוך הבחנה בין עסקאות קניה ומכירה ובין פעולות מיועצות לפעולות שנעשות באמצעות היועץ עבור לקוחות כאמור ללא ייעוץ.
 
ככל שיתעורר הצורך ידווח הבנק לבקשת הרשות דיווח משלים לדוח האמור שבו תיוחד רשומה לכל נכס שבוצעו בו עסקאות  במהלך החודש  באמצעות  כל אחד מיועצי  ההשקעות המועסקים בבנק. בכל רשומה יובאו נתונים בדבר הבנק המדווח, קוד הסניף בו בוצעה העסקה, והאם הפעולה בוצעה בעקבות ייעוץ השקעות. כן יפורטו נתונים בדבר מאפיין הנכס, שמו ומספר שיאפשר את זיהויו באופן חד-ערכי. לגבי עסקאות הקניה בנכסים השונים - יפורטו מספר עסקאות הקניה שבוצעו בכל נכס באמצעות יועץ ההשקעות, תוך הבחנה בין פעולות מיועצות לפעולות שאינן מיועצות, סך שווי עסקאות הקניה בנכס ומספר החשבונות  בהם בוצעו עסקאות קניה באותו נכס. דיווח במתכונת זהה יחול גם לגבי עסקאות המכירה בנכסים.
 
כאמור, דיווח זה יאפשר לרשות לפתח כלים המאתרים, בין השאר, הטיות מקומיות או כלליות בתהליך הייעוץ.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים