כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת את הקריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה פנימית בתאגידים במסגרת הפעלתה של האכיפה המנהלית ברשות
12/04/2011
רשות ניירות ערך מפרסמת היום את הקריטריונים שגיבשה להכרה בתוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך. תוכנית אכיפה פנימית היא מנגנון וולונטרי אותו מאמץ ומיישם תאגיד באופן  שוטף כדי לוודא ציות של התאגיד ושל היחידים בו לדיני ניירות ערך. תוכנית האכיפה הפנימית יכולה לשמש גם כטענה הגנה בנסיבות מסוימות במסגרת הפעלת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות (הידוע גם כחוק האכיפה המנהלית). הרשות מפרסמת באופן פומבי הן את ההקלות שתוכנית אכיפה פנימית יעילה יכולה להעניק ליחידים ולתאגידים, והן את אמות המידה שלפיהן תיבחן את יעילותה של תוכנית אכיפה פנימית לצורך ההחלטה במתן ההקלות.
 
תוכנית אכיפה פנימית עשויה להעניק הקלות במסגרת שיקולי האכיפה של רשות ניירות ערך לתאגידים וליחידים במקרים הבאים:
 
ליחידים:
 
- בהליך אכיפה פלילי – תוכנית אכיפה פנימית יעילה יכולה להיות בסיס לכך שרשות ניירות ערך תמליץ לפרקליטות שלא להעמיד לדין פלילי  דירקטורים ומנהלים, מן הטעם שעומדת לזכותם ההגנה כי נקטו בכל האמצעים הסבירים למניעת העבירה.
 
- בהליך אכיפה מנהלי – על פי חוק ייעול הליכי אכיפה, מוטלת על מנכ"ל התאגיד החובה לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע ביצוע הפרות על פי דיני ניירות ערך. אם מבוצעת הפרה כאמור, החוק מטיל אחריות על המנכ"ל כי החובה הופרה על ידו, אלא אם הוא מוכיח כי מילא את חובתו כאמור ועמד באחריות הפיקוחית המוטלת עליו. תוכנית אכיפה פנימית יעילה העומדת בקריטריונים שמפרסמת היום הרשות יכולה לשמש בסיס לטענתו של המנכ"ל כי עמד בחובותיו על פי הדין. 
 
לתאגידים:
 
- בהליך אכיפה מנהלי – תוכנית אכיפה פנימית יעילה תהיה שיקול בהחלטת יו"ר הרשות  לפתוח בהליכי אכיפה מנהלית כנגד תאגיד, וזאת במידה ויש בידי הרשות מידע בנוגע לכך שנאסף במסגרת הליך הבירור המנהלי. בנוסף, ובמקרה שהוחלט לפתוח בהליך אכיפה מנהלית, תוכנית אכיפה פנימית תישקל ביחס לעמדת הרשות בדבר אמצעי האכיפה הראויים שיש להטיל על התאגיד. זאת ועוד – תוכנית אכיפה פנימית תישקל גם כנימוק להתקשר עם התאגיד בהסדר אכיפה, היינו הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הסדר להפסקת הליכים כאלה אם החלו. 
 
- בהליך אכיפה פלילי – תוכנית אכיפה פנימית יעילה היא שיקול במסגרת גיבוש המלצת הרשות לפרקליטות שלא להעמיד תאגיד לדין פלילי ולהעביר הטיפול בו להליך מנהלי.
 
הרשות מדגישה כי במסגרת הפעלת שיקול דעתה לעניין יעילותה של תוכנית האכיפה, נטל הטיעון וההוכחה לקיומה ויעילותה של תוכנית האכיפה הוא על הטוען לכך. בנוסף, הרשות תשים דגש על מידת התאמתה התוכנית לתאגיד, היינו תוכנית האכיפה הפנימית צריכה להתאים למבנהו, לנסיבותיו הייחודיות ובייחוד לחשיפות האפשריות להפרות דיני ניירות ערך עמן צפוי התאגיד להתמודד. לכן, אחת מאמות המידה המשמעותיות לבחינתה של תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית היא קיום הליך מעמיק של מיפוי סיכונים. ולבסוף, כדי שתיחשב כתוכנית אכיפה יעילה, עליה להיות גם מקיפה.
 
אמות מידה להכרה בתוכנית אכיפה פנימית כתוכנית יעילה
 
הרשות מדגישה כי תוצאתה של תוכנית אכיפה יעילה היא יצירת תרבות ציות של התאגיד לדיני ניירות ערך, היינו שהיא איננה תוכנית "על הנייר" אלא מנגנון אפקטיבי הפועל הלכה למעשה. בכדי לבחון האם התוכנית יעילה גיבשה הרשות שמונה אמות מידה שאותן תבחן לצורך הפעלת שיקול דעתה:
 
1. אחריות הדירקטוריון וההנהלה לגיבוש, אימוץ ויישום של תוכנית האכיפה;
 
2. התאמת התוכנית לתאגיד ולנסיבותיו הייחודיות, לאחר בדיקת הפעילות העסקית ומיפוי הסיכונים מתחום דיני ניירות הערך הכרוכים בה;
 
3. אימוץ נהלי אכיפה וסדרי טיפול שייתנו מענה לסיכונים שמופו;
 
4. החלת התוכנית על כל דרגי התאגיד, מהעובדים מן השורה ועד לנושאי המשרה הבכירים ובעלי השליטה;
 
5. מינוי ממונה מתאים על האכיפה והקצאת משאבים, סמכויות ואמצעים הולמים לממונה לצורך מילוי תפקידו;
 
6. הטמעה נאותה של התוכנית בכל הדרגים;
 
7. בקרה ודיווח שוטפים על קיום התוכנית;
 
8. טיפול הולם בכשלים והפרות והפקת לקחים מהם.
 
במסמך הקריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה יעילה מפרטת הרשות בהרחבה כל אחת מאמות המידה המפורטות לעיל, לרבות היבטיה הפרקטיים, על מנת לאפשר לציבור לעמוד על ציפיותיה של הרשות במסגרת הפעלתה שיקול דעתה לגבי סמכויות האכיפה שלה.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים