כניסה

רשות ניירות ערך בודקת את השימוש שמבצעים מנהלי תיקים בחשבונות מפצלים
21/08/2011
רשות ניירות ערך החלה בימים אלה ביקורת רוחב בקרב חברות בעלות רישיון לניהול תיקים בנושא השימוש שהן עושות בחשבון מפצל. הביקורת מתבצעת באמצעות הפצת שאלונים ומטרתה למפות את המצב הקיים בתחום זה. עם קבלת התוצאות יתבצע ניתוח מעמיק של התשובות לשאלונים ולאחר מכן יבחן סגל הרשות האם יש מקום להביע עמדה או לקבוע כללים ביחס לאופן השימוש בחשבון זה.
 
שימוש בחשבון מפצל הוא פרקטיקה מקובלת לצורך ביצוע עסקאות בניירות ערך עבור לקוחות מנוהלים. מדובר בחשבון מרכז, אותו פותח גוף המנהל השקעות, בחבר בורסה ובאמצעותו מבוצעות במרוכז פעולות בניירות ערך עבור חשבונות מנוהלים. בסוף יום המסחר צריך מנהל ההשקעות, על פי נהלים שקבע, לייחס את הפעולות בחשבון, ללקוחות ספציפיים. לשימוש בחשבון מפצל יש יתרונות תפעוליים, אך יש לקיים בצידו בקרה נאותה, על מנת לוודא כי בעל הרישיון פועל בהתאם לחובות האמון שנקבעו בחוק הייעוץ.
 
בין השאר, נבדקים אצל מנהלי התיקים הנושאים הבאים: בכמה בנקים וחברי בורסה אחרים מנהלת החברה חשבונות של לקוחות; מהו מספר החשבונות המפצלים של החברה; כיצד בוחר מנהל התיקים באילו חברי בורסה לפתוח חשבון מפצל ובאילו לא; האם לחשבונות המפצלים משויכים רק חשבונות של לקוחות מנוהלים; איזה גורם בחברה מקבל את החלטה היכן לפתוח חשבון ואת מי מעובדי החברה יש להסמיך לפעול בו; האם יש חשבונות מפצלים שבהם פועלים מספר גורמים או בעלי רישיון; האם קיימים נהלים המסדירים את השימוש בחשבון המפצל; במידה ובעל הרישיון פועל ביותר מחשבון מפצל אחד והוחלט על פעילות גורפת בנייר מסוים (קנייה/מכירה רוחבית לתיקים המנוהלים), כיצד נקבע באיזה חשבון מפצל בעל הרישיון יעביר את ההוראות לביצוע תחילה; אילו סוגי עסקאות מתבצעות באמצעות חשבון מפצל; וכן מהם תהליכי הבקרה שמפעילה החברה על הפעולה בחשבון זה.
 
בנוסף, הרשות תבדוק גם את אופן מסירת המידע על פתיחת חשבונות מפצלים חדשים וסגירתם, בהתאם לחוזר שהופץ לפני כחודש לחברות, בדבר דגשים לדרישת מסירת מידע לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 
יש לציין, כי לפני כשנתיים ביצעה הרשות ביקורת דומה בנוגע לשימוש בחשבון מפצל, הפעם בקרב מנהלי קרנות. בין השאר, התגלה בביקורת זו כי בחלק מהמקרים לא הייתה  מדיניות ברורה של אופן השימוש בחשבונות המפצלים; לא נקבע נוהל המיועד להבטיח ניהול הקרנות שבניהול מנהל הקרן תוך מניעת הפליה ביניהן; לא התקיים דיון מעמיק בדירקטוריון בנוהל המסדיר את אופן השימוש בחשבונות המפצלים; נמצאו מקרים של שימוש בחשבון מפצל לצורך ביצוע פעולות בקרן נאמנות בודדת ועוד. בעקבות ניתוח הממצאים, פרסם סגל הרשות נייר עמדה ביחס לאופן השימוש בחשבון מפצל על ידי מנהלי הקרנות.
 
מנהלי התיקים שאליהם נשלח שאלון הביקורת התבקשו להעביר את תשובתם עד ליום 25 בספטמבר
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים