כניסה

רשות ניירות ערך מבהירה: כך תמדדו מהותיות של טעות
04/09/2011
רשות ניירות ערך פרסמה היום להערות הציבור שני מסמכים ובהם הנחייה כיצד למדוד ולתקן טעויות מהותיות שהתגלו בדוחותיו הכספיים של תאגיד. זאת, כחלק ממדיניותו של היו"ר, פרופ' שמואל האוזר, להגביר ככל האפשר את רמת הוודאות הרגולטורית הקיימת בשוק.
 
מסמך אחד הוא הנחיית גילוי בדבר הצגה מחדש של דוחות כספיים. בעוד שברור שתיקון טעות הוא פרט חשוב למשקיע אשר מצריך דיווח מיידי, המציאות מראה כי דיווחי התאגידים המגלים טעויות בדוחותיהם הכספיים אינם אחידים. ההנחיה פותרת את אי-האחידות כשהיא קובעת כי תאגיד נדרש לכלול, במסגרת הדיווח המיידי המתפרסם במועד בו התגלתה הטעות, את תיאור הטעות ותיקונה, את המועד בו התגלתה, את תקופות הדיווח בהן נכללה ואת הדוחות בהם יבוצע התיקון. 
 
כמו כן, במסגרת דוח דירקטוריון שיפורסם כחלק מהדוחות הכספיים שבהם בוצע תיקון הטעות המהותית, ייכלל גילוי הכולל תיאור עובדתי של הטעות, הסעיפים בדוחות שהושפעו ממנה, תיאור התיקון, השלכות הטעות על מסקנת הדירקטוריון בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, פירוט המנגנונים שיופעלו כדי שהטעות לא תחזור על עצמה, תיאור החשיפות שיצרה הטעות לתאגיד לאור ותיאור התיקון שלה (כגון השלכה על דיבידנדים שחולקו, תשלומים לנושאי משרה בכירה ועוד).
 
מסמך אחר הוא עדכון לעמדות משפטיות הקובעות קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים ואת אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים.  העמדה העדכנית קובעת כי קיימת חשיבות רבה לספים הכמותיים לטעות מהותית גם תחת התקינה הבינלאומית (IFRS). ספים אלה מגבירים את הוודאות בשוק ומשלימים את הגדרת המהותיות שבתקינה הבינלאומית ויוצקים לתוכה תוכן.
 
ההחלטה העדכנית מעלה את החזקה הכמותית המתייחסת להון מ-2%, כפי שנקבע בהחלטת הסגל הקודמת,  ל- 5%. היא קובעת כי יתכנו טעויות אשר לאור בחינה של שיקולים איכותיים, ייחשבו כמהותיות, על אף אי עמידתן בחזקות הכמותיות. מנגד, ייתכנו טעויות שעל אף עמידתן בחזקות הכמותיות, לא תיחשבנה למהותיות לאור בחינה של שיקולים איכותיים – חידוש משמעותי כשלעצמו. במקרה של סתירת החזקה, התאגיד יידרש לדווח על הטעות ועל השיקולים שהובילו אותו להחלטה לפיה אין מדובר בטעות מהותית המחייבת את תיקון הדוחות, על אף עמידתה בחזקות הכמותיות.
 
כמו כן, מוסיפה ההחלטה החדשה קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעויות בדוחות ביניים קביעת קוים מנחים באשר לאופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים ולעיתוי פרסומם מחדש. הגדרות אלה יגבירו את הוודאות בשוק באשר לבחינת מהותיות של טעות בתקופות אלה. 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים