כניסה

צעד נוסף לקראת יישום רפורמת האכיפה: רשות ני"ע מקימה ועדה לאיתור יושבי ראש להרכבי ועדת האכיפה המנהלית
09/08/2011
רשות ניירות ערך מקימה ועדה לאיתור שני יושבי ראש להרכבי ועדת האכיפה המנהלית שיהיו עובדי רשות. הרשות מודיעה כי  יו"ר הרשות הקים ועדה לאיתור מועמדים לתפקיד זה במסגרתו יוכלו מועמדים להציג מועמדותם. ועדת האיתור תוכל אף היא לפנות למועמדים. ועדת האיתור מוקמת לאחר שיו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר, החליט כי יושבי ראש ההרכבים לא יבואו מקרב עובדי הרשות הנוכחיים. האוזר קבע כי יש לבצע הפרדה מירבית בין תהליך הבירור המנהלי וההעמדה לדין לבין ההליך המתבצע בוועדת האכיפה המנהלית.
 
כיושבי ראש הרכב יוכלו לשמש מי שכשירים לכהן כשופטים מחוזיים. הם יהיו עובדי הרשות אך לא יישאו בשום תפקיד נוסף בתוך הרשות, מלבד תפקידם בוועדת האכיפה המנהלית.
 
"האכיפה המנהלית היא מנגנון הרתעה משמעותי ולכן גם אחד מעמודי התווך של מערך האכיפה הכולל של הרשות", אמר האוזר, "חשוב לנו להפעיל אותה ולהביא לשילובה המלא בעבודת הרשות כבר בזמן הקרוב ביותר. כדי להגביר את אמון הציבור בהחלטות הוועדה יש להפריד בין החלטותיה לבין מערך האכיפה של הרשות ולהפעיל את האכיפה המנהלית באופן שקול, זהיר ובלתי תלוי. מסיבה זו, החלטתי שהשופטים שיכהנו בה יפעלו ללא תלות בעבודתה השוטפת של הרשות. בשלב הבא, ועדת האכיפה המנהלית תתכנס  ותחליט על  פרוצדורת העבודה שלה ותפרסם גם אותה".
 
חוק האכיפה המנהלית קובע כי ועדת האכיפה המנהלית תורכב משני עובדי רשות ניירות ערך שכשירים לכהן כשופט מחוזי ומארבעה חברים נוספים שימונו על ידי שר המשפטים. הוועדה תפעל באמצעות שני הרכבים, שבכל אחד מהם שלושה חברים. בראש ההרכב עומד עובד רשות ניירות ערך, ולצידו שני נציגים הממונים על ידי שר המשפטים.
 
ועדת האכיפה המנהלית היא חלק ממנגנון האכיפה המנהלית, שהוקם במטרה לטפל בהפרות של חוקי ניירות ערך שהיסוד הנפשי הנדרש בהן הינו של רשלנות לכל היותר. מקרים שעוצמת הפליליות בהם גבוהה יותר יטופלו באמצעות ההליך הפלילי. ניתן יהיה לטעון בפני הוועדה, לרבות באמצעות עורך דין. ההליך בפני הוועדה יהיה מינהלי באופיו וינוהל תוך מתן דגש על יעילותו.
 
על פי החוק, הוועדה מוסמכת להטיל על מי שמצאה כי ביצע הפרה, שורה של סנקציות, לרבות הטלת עיצומים כספיים; חיוב בהשבת הרווחים שהושגו שלא כדין; חיוב בנקיטה של פעולות לתיקון ההפרה ולמניעת הישנותה; איסור על כהונה בגופים המפוקחים על ידי הרשות (חברות ציבוריות, חתמים, מנהלי קרנות, נאמנים ובעלי רישיון) לתקופה של עד שנה  (או עד חמש שנים באישור בית משפט); וכן התליית רישיון או אישור שניתנו ע"י הרשות – למשל, רישיון יעוץ או אישור מנהל קרן.
 
החלטות הוועדה יפורסמו לציבור באתר הרשות, וניתן יהיה להגיש עתירה על החלטותיה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
 
פרטים אודות ועדת האיתור והליך הגשת המועמדות מפורסמים באתר הרשות תחת הקישור "מכרזים".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים