כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת את הקריטריונים לבחינת פגם במהימנות גופים שעליהם היא מפקחת במסגרת האכיפה המנהלית
13/09/2011
ביטול ההיתרים והרישיונות יעשה תוך שקלול הצורך להגן על ציבור המשקיעים מול  רמת הפגיעה בחופש העיסוק וזכויות הקניין של בעל הרישיון
 
רשות ניירות ערך מפרסמת היום את רשימת הנסיבות שיהוו אמות מידה לקביעה אם נפל פגם במהימנותו של גוף מפוקח. רשימת הנסיבות מתפרסמת לתגובות הציבור, ולאחר קבלת התגובות תפורסם מחדש בנוסחה הסופי. קביעה כי נפל  פגם במהימנות של הגופים המפוקחים תאפשר לרשות לשלול היתרים ורישיונות, במסגרת האכיפה המנהלית. זאת במטרה להגן על ציבור המשקיעים.
 
רקע
 
לאחרונה נכנס לתוקף חוק האכיפה המנהלית. לצד הקמת מנגנון האכיפה המנהלית והסדרתו, הוכנסו בחוק תיקונים נוספים שמטרתם שיפור ההגנה על ציבור המשקיעים בניירות ערך, בעלי היחידות בקרנות הנאמנות והלקוחות של בעלי ההיתרים והרישיונות.
 
בין השאר, הוסמכה הרשות לבטל היתרים (דוגמת היתר שליטה בקרן נאמנות או אישור למנהל קרן ונאמן לה) ורישיונות (דוגמת רישיון ייעוץ השקעות או ניהול תיקים) בשל פגם במהימנות, שנתגלה בבעל ההיתר או הרישיון, בבעל שליטה בו או בנושא משרה בהם.
 
יחד עם זאת,  נקבע כי ביטול היתר או רישיון יתבצע על בסיס רשימת נסיבות המעידות על פגם במהימנות, אותן על הרשות לפרסם. פרסומה של רשימה זו יסייע בהבהרת האופן בו צפויה הרשות להפעיל את שיקול דעתה במקרים אלה.
 
הרשות הודיעה כי כאשר תבוא לשקול ביטול היתר או רישיון תעניק  משקל לזכויות יסוד של המפוקח. מול עוצמת הפגיעה במהימנות, תביא הרשות בחשבון את רמת הפגיעה בחופש העיסוק וזכויות הקניין שבשלילת ההיתר או הרישיון. זאת, תוך ביצוע הבחנה בין הפגיעה בשלילת היתר מאדם יחיד לבין שלילת היתר מתאגיד (שלילת רישיון מיחיד מחייבת אישור וועדת האכיפה המנהלית). בנוסף, יובאו בחשבון גם שיקולים דוגמת הזמן שחלף בין המעשים לבין מועד הבחינה; האופן בו התנהל הגורם המפוקח במהלך התקופה שחלפה מאז בוצעו המעשים; מידת ההשפעה הצפויה של המעשה ושל תגובת הרשות על שוק ההון; ואמון הציבור בשוק ובגורמים שמנהלים את כספי הציבור בו.
 
הרשות הדגישה כי לא בכל מקרה יגרום קיומה של אחת או יותר מהנסיבות לנטילת היתרים ורישיונות. באופן טבעי, לא כל הנסיבות שוות משקל; חלקן חמורות יותר מן האחרות מבחינת מהותן, נסיבותיהן והזיקה שלהן לפעילות המפוקחת. יתכן גם כי במקרים שונים, תייחס הרשות לאותה נסיבה משקל שונה, בהתאם למהותיותה במקרה הספציפי. ייתכן אף שמשקלן המצטבר של מספר נסיבות יביא לתוצאה אחרת מאשר כל אחת מהן בפני עצמה.
 
הרשות הבהירה מפורשות כי השימוש בסמכות הרשות יתבצע אך ורק במקרים בהם יתברר כי מדובר בהתנהגות שננקטה תוך סטייה מהותית מאופן ההתנהגות הראוי או של התנהגות המעוררת חשש לפגיעה עתידית בעניינו של ציבור המשקיעים.
 
רשימת הנסיבות
 
אלה הן הנסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות, בכפוף לבחינת הרשות:
 
- הרשעה בעבירה, הגשת כתב אישום או חקירה פלילית בקשר עם ביצוע עבירה;
 
- קביעה כי בוצעה עבירת משמעת, הגשת כתב טענות משמעתי או פתיחה בהליך לחקירת ביצועה של עבירה כאמור;
 
- הטלת אמצעי אכיפה מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים, הוצאת דרישה לתשלום עיצום כספי או כתב טענות מנהלי או פתיחת בירור מנהלי בקשר עם ביצוע הפרה ;
 
- התקשרות בהסדרים מנהליים החלופיים בטיבם להגשת כתב אישום או ניהול הליך מנהלי,  כגון תשלום כופר, צו מוסכם או התקשרות בהסכם להפסקת הליכים מותנית, בשל ביצוע של עבירה או הפרה;
 
- שלילת היתר בשל פגם במהימנות- שלילת רישיון, סירוב לקבלת היתר או מניעת עיסוק במקצוע או בתחום כלשהו עקב פגם במהימנות, בין אם ההיתר ניתן עפ"י דין או ע"י איגוד מקצועי;
 
- ממצאים בהליכים משפטיים בדבר הפרות דין;
 
- ממצאי ביקורת ותלונות לקוחות - ממצאי ביקורת הרשות, גורם פיקוח אחר, מבקר עצמאי,  מבקר פנימי, ממצאי מערך האכיפה הפנימית או תלונות מצטברות של לקוחות -  הכל בעניינים מהותיים ובתנאי שנמצאו מבוססים;
 
- פיטורין בעקבות גילוי ממצאים המעידים על התנהגות לא נאותה לכאורה, כאשר יש להם זיקה לפעילות המפוקחת על ידי הרשות;
 
- פירוק בשל חדלות פירעון או אי עמידה בהתחייבויות כלכליות מהותיות הקשורות בתחום העיסוק המפוקח;
 
- התנהלות שיש בה משום פגיעה בפעילות הפיקוחית של הרשות – הצגת פרטים או מצגים כוזבים או מוטעים , השמטת מידע או חוסר שיתוף פעולה בוטה.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים