כניסה

רשות ני"ע פועלת ליישום מודל האכיפה המנהלית; יוזמת הפרדה בין הבירור המנהלי לבין פעולת ועדת האכיפה המנהלית
25/05/2011
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הורה היום על עיצוב הליך שמטרתו איתור שני נציגים של הרשות בוועדת האכיפה המנהלית, כאשר שני נציגים אלה לא יבואו מקרב עובדי הרשות הנוכחיים. שני הנציגים יהיו כשירים לשמש כשופטים מחוזיים (לדוגמה, שופטים מחוזיים בדימוס). הם יהיו עובדי הרשות אך לא יישאו בשום תפקיד נוסף בתוך הרשות, מלבד תפקידם בוועדת האכיפה המנהלית.
 
מטרת המהלך, המתבצע כחלק מההכנות ליישום האכיפה המנהלית, היא הפרדה מירבית בין תהליך הבירור המנהלי והליך ההעמדה לדין לבין הליך האכיפה שמבצעת ועדת האכיפה המנהלית. 
 
הנציגים החדשים שימונו לוועדת האכיפה המנהלית צפויים להחליף את עובדי הרשות הנוכחיים שכבר מונו לתפקידים אלה. האוזר הביע אמון מלא והערכה רבה בעובדים אלה והבהיר כי השינוי שעליו החליט נובע מתפיסה שונה של יישום האכיפה המנהלית וממנה בלבד. עוד הדגיש, כי עובדים אלה יוסיפו לכהן בתפקידים בכירים ברשות.
 
מנגנון האכיפה המנהלית נועד לטפל בהפרות של חוקי ניירות ערך אשר היסוד הנפשי הנדרש בהן הינו של רשלנות לכל היותר. מקרים אלה יטופלו בדרך כלל על ידי ועדה מנהלית, בעוד מקרים שעוצמת הפליליות בהם גבוהה יותר, יטופלו באמצעות ההליך הפלילי. לצורך טיפול בהפרות המנהליות תוקם ועדה מנהלית אשר תוסמך להטיל על מי שביצע הפרה סנקציות שונות, לרבות קנס כספי והגבלת עיסוק לתקופה קצובה. ניתן יהיה לטעון בפני הוועדה, לרבות באמצעות עורך דין. בשל הסמכות המוגבלת להטלת סנקציות על ידי הוועדה והאופי המנהלי של ההליך, לא ייהנה המפר מן ההגנות הנתונות לנאשם בהליך הפלילי.
 
חוק האכיפה המנהלית קובע כי ועדת האכיפה המנהלית תורכב משני עובדי רשות ניירות ערך שכשירים לכהן כשופט מחוזי ומארבעה חברים נוספים שימונו על ידי שר המשפטים. הוועדה תפעל באמצעות שני הרכבים, שבכל אחד מהם שלושה חברים. בראש ההרכב עומד עובד רשות ניירות ערך, ולצידו שני נציגים הממונים על ידי שר המשפטים.
 
על פי החוק, הוועדה מוסמכת להטיל על מי שמצאה כי ביצע הפרה, שורה של סנקציות, לרבות הטלת עיצומים כספיים; חיוב בהשבת הרווחים שהושגו שלא כדין; חיוב בנקיטה של פעולות לתיקון ההפרה ולמניעת הישנותה; איסור על כהונה בגופים המפוקחים על ידי הרשות (חברות ציבוריות, חתמים, מנהלי קרנות, נאמנים ובעלי רישיון) לתקופה של עד שנה  (או עד חמש שנים באישור בית משפט); וכן התליית  רישיון או אישור שניתנו ע"י הרשות, למשל- רישיון יעוץ או אישור מנהל קרן (או ביטול אישור או רישיון כאמור- באישור בימ"ש).
 
החלטות הוועדה יפורסמו לציבור באתר הרשות, וניתן לערער עליהן למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים