כניסה

רשות ני"ע פועלת לשיפור הדיווח: פרסמה הנחיית גילוי ייעודיות לתחום הנדל"ן המניב
12/01/2011
רשות ניירות ערך מפרסמת הנחיה שמטרתה להביא לשדרוג הדיווח בנושא נדל"ן מניב. ההנחיה החדשה היא ההנחיה הסופית הראשונה המפורסמת במסגרת פרויקט של רשות ניירות ערך שמטרתו לפשט את הדיווח על עסקי התאגיד בתשקיף ובדוח התקופתי והרבעוני, לשפר את הרלוונטיות שלו ולהפוך אותו לבהיר ולידידותי יותר עבור המשקיעים. ההנחיה תיושם כבר בדוחות הכספיים לשנת 2010.
 
פרויקט זה נולד בעקבות ההתפתחויות שהתחוללו בתחום הוראות הגילוי בשנים האחרונות, לרבות החלת כלי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS) על הדיווח הפיננסי בישראל ובמקביל למהלכים דומים המתבצעים על ידי רשויות ניירות ערך בחו"ל.
 
טיוטה להנחיה זאת התפרסמה במהלך חודש יולי 2010, ולאחר תהליך ארוך של לימוד הערות הציבור ושינויים מסוימים, מתפרסמת ההנחיה הסופית.
 
חידוש חשוב בהנחיה הוא יצירה של מדרג דיווח חדש, לפיו קיימות שלוש רמות דיווח. ברמה המצרפית (כל תחום הפעילות) ידווח התאגיד על ההכנסות, השווי ונתונים נוספים של התאגיד בפילוח לפי אזורים ושימושים. ברמת הנכסים המהותיים  (נכסים המהווים 5% עד-10% מהמאזן או מההכנסות וכן נכסים ששיערוכם תרם 5-10% מהרווח) ידווח התאגיד בתמציתיות את הנתונים המרכזיים המתייחסים לנכסים מהותיים.  ברמת הנכסים המהותיים מאוד (נכסים המהווים 10% מהמאזן או מההכנסות וכן נכסים ששיערוכם תרם למעלה מ-10% מהרווח) יפרסם התאגיד דיווח  סטנדרטי ומקיף, לרבות לנכסים מהותיים מאוד בהקמה ולקרקעות מהותיות מאוד שנרכשו למטרות השקעה.
 
חידוש נוסף מהווה השימוש בפורמט הכולל מוגבר בטבלאות, באופן שיקל על קריאת הדו"ח התקופתי ועל שליפת הנתונים הדרושים מתוכו. מעתה כל הטבלאות יכללו גם מספרי השוואה בעבר באופן שיקל לבצע בקרה על דיווחי התאגיד בעבר ולהשוותם לאלה שבהווה.
 
כמו כן, ההנחיה מעגנת ומחייבת שימוש גם במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי ה-IFRS, במטרה להגביר השוואתיות ביצועים בין תקופות שונות לגבי אותה חברה ובין חברות שונות בענף, כגון Same Property NOI ו-Funds From Operations (FFO), ועוד.
 
ההנחיה יוצרת מיקוד רב בהערכות השווי ומקלה על חילוץ הפרטים העיקריים המופיעים בהן.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים