כניסה

רשות ניירות ערך למשקיעים: כך תעריכו את איכות המימשל התאגידי בחברה בה אתם מבקשים להשקיע
06/02/2011
שאלון מפורט, המאפשר להעריך את איכות המימשל התאגידי בחברות, יאפשר לכל משקיע, לרבות גופים מוסדיים, לתת ציון למערך המימשל התאגידי בחברה בה הם שוקלים להשקיע
 
רשות ניירות ערך מפרסמת היום כלי פיקוחי, שאותו גיבשה לאחרונה ושמאפשר להעריך את איכות המימשל התאגידי בחברות הציבוריות. המדובר בשאלון אחיד, המחייב מתן גילוי בנוגע למכלול היבטי ממשל תאגידי בחברה. שאלון זה יהווה פלטפורמה יעילה, שתאפשר לכל משקיע להשתמש באמצעי עצמאי והשוואתי כאחד, לבחינת איכות הממשל התאגידי בתאגיד ותמחור נייר הערך, לרבות מתן ציון יחסי לאיכות הממשל התאגידי. השאלון ישמש גם את הגופים המוסדיים כרף מינימאלי, שעליו יוכלו המוסדיים להוסיף בחינה של היבטים נוספים, בהתאם לשיקול דעתם.
 
כיום, האופן בו מיישמים התאגידים את דרישות הגילוי בנושא המימשל התאגידי אינו אפקטיבי. התאגידים מפרסמים גילוי יבש, שאינו תורם בהכרח מידע מהותי למשקיע, מקשה על תמחור אפקטיבי והשוואתי של איכות הממשל התאגידי, ובכך גם מסכל את תכליתן של דרישות הגילוי.
 
לפיכך, החליטה הרשות ליצור דוח ממשל תאגידי ייעודי, תמציתי ואחיד, שיהפוך את הדיווח לבעל ערך רב יותר לציבור. הדוח מתבסס, בין היתר, על הוראות הדין ודרישות הגילוי הקיימות, תוך ביצוע התאמות לאור המלצות קוד הממשל התאגידי המצויות בדו"ח ועדת גושן לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל וההצעות לתיקון חוק החברות ברוח המלצות אלה. דוח המימשל התאגידי יעוגן בתקנות, וטיוטת התקנות מתפרסמת הבוקר להערות הציבור באתר הרשות.
 
דוח הממשל התאגידי יפורסם כחלק מהדוח התקופתי. הוא יכלול ששה חלקים: פרטים לגבי נושאי משרה, בעלי עניין והחלטות מהותיות; עסקות עם בעלי שליטה; תגמולי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה; אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי (iSox); רואה החשבון המבקר; ושאלון ממשל תאגידי. כאמור, השאלון ישמש גם את הגופים המוסדיים לצורך הערכת המימשל התאגידי בחברות בהן הם שוקלים להשקיע. יישום השאלון יחסוך עבורם השקעה בתשתיות מחקר עצמאיות.
 
השאלון מחולק לנושאים הבאים: עצמאות הדירקטוריון, כשירות וכישורי הדירקטורים, ישיבות הדירקטוריון והפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון, עצמאות ועדת הביקורת, תפקידי ועדת המאזן בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים, ישיבות ועדת הביקורת וסוגיות נלוות, מיומנות והכשרת חברי ועדת הביקורת וקשרי גומלין של ועדת הביקורת או ועדת המאזן עם הדירקטוריון בנוגע לעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים, אישור עסקות עם בעלי שליטה, מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר.
 
השאלון מהווה חלק מפרויקט שבמסגרתו פרסמה הרשות עד עתה הנחיות דיווח לחברות נדל"ן ולחברות חיפושי נפט וגז (ובקרוב תפרסם גם הנחיות דיווח לחברות הפועלות בתחום מדעי החיים). ואולם, בשונה מהנחיות אלה, שפורסמו לחברות העוסקות בפלח שוק מסוים, ההנחיה בנושא הממשל התאגידי רלוונטית לכל החברות הציבוריות.
 
עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, מנהלת מחלקת התאגידים ברשות: "לאיכות הממשל התאגידי השפעה ישירה על התנהלות החברה הפירמה, ולכן שיפורו הוא חלק בלתי נפרד משיפור ביצועי החברה כולה. השאלון שפרסמנו היום יאפשר לציבור המשקיעים לפקח ביתר יעילות על התנהלותם של הדירקטוריון וועדותיו, על תהליך אישור העסקאות עם בעלי שליטה ועל אירועים נוספים שעשויה להיות להם השלכה ישירה על מחיר ניירות הערך שבידי הציבור. אנחנו רואים חשיבות מיוחדת בכך שגופים המנהלים כספי אחרים יעשו שימוש בכלי זה כדי להעריך מקרוב את ביצועי החברות בתחום זה".
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים