כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה את תנאי ההיתר הכללי להצעת שירותי מסחר בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה בישראל

‏30 דצמבר, 2018

‏כ"ב טבת, תשע"ט

 

 הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך פרסמה את תנאי ההיתר הכללי להצעת שירותי מסחר  בניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה בישראל

רשות ניירות ערך פרסמה היום את תנאי ההיתר הכללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך, לצורך הצעת שירותי מסחר בניירות ערך, באמצעות בורסה שאינה בעלת רישיון בישראל. חוק ניירות ערך קובע כי פעילות כזו אסורה כלפי משקיעים בישראל, למעט אם ניתן עבורה היתר מאת יו"ר הרשות. החובה לקבל היתר מכוח הסעיף חלה הן על בורסות זרות הפונות למשקיעים ישראלים, והן על גורמים הפועלים מטעמן או פועלים באופן עצמאי המציעים מסחר בניירות ערך זרים דוגמת ברוקרים שונים. כמו כן, ההיתר מבחין בין סוגי הלקוחות אליהם נעשית הפנייה, תוך הבחנה בין פניה למשקיעים כשירים לבין פניה לציבור הרחב.

ההיתר הכללי להצעת שירותי מסחר בבורסות זרות נועד לצמצם את הסיכונים הרבים הכרוכים בפעילות בלתי מפוקחת, דוגמת שידול משקיעים בישראל לרכוש ניירות ערך בבורסות זרות על ידי גורמים עצמאיים שכיום אינם מפוקחים.

במקביל, יו"ר הרשות, גב' ענת גואטה, החליטה לקדם חקיקה לאסדרת פעילות הברוקראז' בישראל, המבוצעת כיום ביחס לבורסה בתל-אביב ולבורסות בחו"ל. בעניין זה נדרשת אסדרה מקיפה ומפורטת שתכלול רישוי של הפעילות, כללים הקובעים כיצד עליה להיעשות, וסמכויות פיקוח ואכיפה של רשות ניירות ערך על תחום הברוקראז'.

ההיתר הכללי קובע דרישות סף מגורמים המבקשים להציע מסחר בניירות ערך בבורסות בחו"ל, לציבור הרחב. ההיתר הכללי מבחין בין סוגי הפעילויות, הגורמים המציעים אותן, והקהל אליו הם פונים. ביחס לגורמים המבקשים לפנות לציבור הרחב, יינתן היתר רק לגופים שניתן להסתמך על מהימנותם ומיומנותם לאור מעמדם כתאגידים בנקאיים, כחברי בורסה שאינם בנקים, כגופים הנתונים לפיקוח ייעודי בארה"ב ובאיחוד האירופי.

בכל הקשור לפעילות של בורסות זרות בישראל תנאי ההיתר הכללי מאמצים את התנאים שנכללו בשורת פניות מקדמיות שפרסמה הרשות בנושא, שגם הם אינם מאפשרים לבורסה שאין לה רישיון בישראל לפנות לציבור הרחב.

ההיתר יכנס לתוקף בעוד שישה חודשים. על הגופים הפועלים כיום להגיש לרשות ניירות ערך בקשה להיתר בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום 30.4.2019.

לחץ כאן לנוסח ההיתר באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים