כניסה

אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע"מ, דרישת קנס מיום 2 בינואר 2008
סכום הקנס שנדרש: 38,700 ₪
 
סעיפי ההפרה: סעיף 114(א)(7) לחוק- לא קיים במועד חובת הגשת דוח.
 
העובדות המהוות עילה להטלת הקנס: מנהל הקרן לא הגיש דוח בדבר סיום כהונתו של דירקטור חיצוני במנהל הקרן במועד שנקבע בתקנה 3 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה-1994.
 

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים