כניסה

אלומות – חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ, דרישת קנס מיום 20 ביולי 2008
סכום הקנס שנדרש: 154,800 ₪
 
סעיפי ההפרה: סעיף 114(ג)(4)(ב) לחוק בגין הפרה של הוראות לפי סעיף 61 - שווי סוג נכסים מסך נכסי הקרן חרג, בחסר, מן השיעור שנקבע במדיניות ההשקעות של הקרן.
 
העובדות המהוות עילה להטלת הקנס: בתקופה שתחילתה בחודש יוני 2007 וסיומה בחודש ספטמבר 2007, למשך שבעים ושלושה ימים, החזיק מנהל הקרן בקרן שבניהולו, נכסים דולריים בשיעור שנע בין 82.35% מסך נכסי הקרן ל – 89.50% משווי הנכסים כאמור, וזאת בניגוד למדיניות ההשקעות של הקרן, כפי שבאה לידי ביטוי בתשקיף הקרן, לפיה יושקעו לפחות 90% מסך נכסי הקרן בנכסים דולריים כאמור. בכך הפר מנהל הקרן הוראות לפי סעיף 61 לחוק, בכך ששווי סוג נכסים מסך נכסי הקרן חרג, בחסר, מן השיעור שנקבע במדיניות ההשקעות של הקרן.
 
תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים