כניסה

מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, דרישת קנס מיום 20 ביולי 2008
סכום הקנס שנדרש: 154,800 ₪
 
סעיפי ההפרה: 114(ג)(7) לחוק, בגין הפרה של הוראות לפי סעיף 62 לחוק – החזיק בקרן כספית נכסים אסורים להחזקה.
 
העובדות המהוות עילה להטלת הקנס: החל מיום 30 בינואר 2008, רכש מנהל הקרן עבור שתי קרנות כספיות שבניהולו תעודות חוב זרות, ללא שהיתה בידו התחייבות של מנפיק התעודות לפדות את תעודות החוב לא יאוחר משבעה ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב ממנהל הקרן, וזאת בניגוד להוראות תקנות 2א ו- 2(א)(8)(א) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994 (להלן – תקנות הנכסים).
 
הערות: 
 
סכום הקנס בשל ההפרות עמד על סך של 309,600 ₪.
הרשות החליטה לפטור את מנהל הקרן מקנס בשל הפרה אחת, ולדרוש  ממנו קנס אחד בלבד בסך  154,800 ₪ על פי סעיף 114(ג)(7) לחוק, כשהטעם המיוחד המצדיק זאת הוא צירוף שני אלה:
 
מדובר בשתי הפרות שמקורן בגורם אחד (פרשנות שגויה להוראת תקנה 2(א)(8)(א) לתקנות הנכסים);
 
ההפרות התגלו על ידי מנהל הקרן ודווחו ביזמתו לרשות.
 

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים