כניסה

פרפקט (י.נ.א) קרנות נאמנות בע"מ, דרישת קנס מיום 1 במאי 2008
סכום הקנס שנדרש: 38,700 ₪
 
סעיפי ההפרה: סעיף 114(א)(7) לחוק – לא קיים במועד חובת הגשת דוח.
 
העובדות המהוות עילה להטלת הקנס: ביום 15 בינואר 2008, ורק לאחר שנדרש לעשות כן ע"י סגל המחלקה, פרסם מנהל הקרן באמצעות מערכת המגנ"א דוח מיידי על סיווג קרן שבניהולו לצורך פרסום עבור קרן שבניהולו, בעוד שתשקיף הקרן נושא תאריך 1 בינואר 2008, וזאת בניגוד להוראת תקנה 2(ג) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס"ח-2007, לפיה היה על מנהל הקרן להגיש את הדוח לא יאוחר מיומיים לאחר תאריך התשקיף.
  

תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים