כניסה

קנסות אזרחיים ועיצומים כספיים שנדרשו בשנת 2012
בעקבות תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994, אשר תוקן במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה )תיקוני חקיקה,( התשע"א  2011- הוחלף המונח "קנס אזרחי" ב- "עיצום כספי". 
תגיות:
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים