כניסה

מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ - דרישת עיצום כספי מיום 9 בדצמבר 2015

סכום הקנס שנדרש: 52,668 ₪.

סעיפי ההפרה: הוראות תקנה 20כח לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה-1994 כמפורט בפרט (5) לחלק א' לתוספת הראשונה לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד -1994

תיאור ההפרה: מנהל הקרן דיווח באיחור על תיקון טעות בסיווג המס של קרן שבניהולו

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים