כניסה

ממשל תאגידי, נושאי משרה, בעלי עניין ובעלי שליטה
 
המפרהעובדות המהוות עילה להטלת עיצום כספי ואופן חישובו
הסעיפים שהופרו
[החלק והסעיף בתוספת החמישית לחוק]
החלטת הרשות
ועדת עיצום כספי מיום 25.9.2019​​
מדיוי  תראפיוטיק בע"מ​

אי דיווח במועד על שינוי בהחזקות
סכום העיצום: 30,000   ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(2) ו-2(5) בשיעור של 40%: 36,000 ₪.
סה"כ: 54,000 ₪​

תקנה 33 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים

[פרט (3) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 25.9.2019

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 54,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

לודן חברה להנדסה בע"מ​

אי כהונת שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים.
סכום העיצום: 45,525   ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 136,575 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2) ו-2(2א)  בשיעור של 75%: 102,429 ₪.
סה"כ: 34,143 ₪ ​

סעיף 239(א) לחוק החברות. 
הרשות רשאית להטיל עיצום מכוח סעיף 363א(ב) לחוק החברות.​

החלטה מיום 25.9.2019

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 34,143 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

שפע ימים בע"מ​

אי כהונת שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים.
סכום העיצום: 30,000   ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(5)  בשיעור של 50%: 45,000 ₪.
סה"כ: 45,000 ₪​

סעיף 239(א) לחוק החברות. 
הרשות רשאית להטיל עיצום מכוח סעיף 363א(ב) לחוק החברות.​

החלטה מיום 25.9.2019

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 45,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

​ ​ ​ ​ועדת עיצום כספי מיום 24.2.2019

קמן קפיטל בע"מ​

אי כהונת יו"ר דירק' במשך תקופה העולה על 60 ימים.

סכום העיצום: 30,000   ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪


הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1), 2(4) ו-2(5)  בשיעור של 75%: 67,500 ₪.

סה"כ: 22,500 ₪

סעיף 94(א) לחוק החברות. 

הרשות רשאית להטיל עיצום מכוח סעיף 363א(ב)(2) לחוק החברות.

החלטה מיום 24.2.2019

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 22,500 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

מדיוי תראפיוטיק בע"מ​

אי כהונת יו"ר דירק' במשך תקופה העולה על 60 ימים.

סכום העיצום: 30,000   ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו- 2(4)  בשיעור של 50%: 45,000 ₪.

סה"כ: 45,000 ₪

סעיף 94(א) לחוק החברות. 

הרשות רשאית להטיל עיצום מכוח סעיף 363א(ב)(2) לחוק החברות.

החלטה מיום 24.2.2019

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 45,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ארזים השקעות בע"מ

אי כהונת דח"צ במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 30,000   ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו- 2(א2)  בשיעור של 50%: 45,000 ₪.

סה"כ: 45,000 ₪

 סעיף 239(א) לחוק החברות.   הרשות רשאית להטיל עיצום מכוח סעיף 363א(ב) לחוק החברות​

החלטה מיום 24.2.2019

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 45,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ויטלה קפיטל בע"מ​

הפרה ראשונה:

אי הגשה של הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2018 במועד.

הפרה שנייה:

היעדר כהונת מנכ"ל בהתאם להוראות חוק החברות.

בגין כל אחת מההפרות: עיצום כספי: 30,000   ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנה 2(1) בשיעור של 25%: 22,500 ₪.

סה"כ: 67,500 ₪

סה"כ בגין 2 ההפרות: 135,000 ₪

הפרה ראשונה:

סעיף 36 לחוק ני"ע ותקנה 39 לתקנות הדיווח

[פרט (3)(א) לתוספת החמישית לחוק[

הפרה שנייה:

סעיף 119 לחוק החברות. הרשות רשאית להטיל עיצום מכוח סעיף 363א(ב)(6) לחוק החברות.

 

החלטה מיום 24.2.2019

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 135,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 3.9.2018

ב.ה וואיטסטון גרופ בע"מ

1. איחור בהגשת דוחות כספיים תקופתיים לשנת 2017
2. היעדר כהונת מבקר פנים בחברה בניגוד להוראת חוק החברות
הפרה ראשונה:
סכום העיצום: 30,000   ש"ח
תוספת הפרה נמשכת:
13,800
הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(5)  בשיעור של  50%: 21,900 ₪.
סה"כ: 21,900 ₪

הפרה שנייה:
סכום העיצום: 30,000 ₪
תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ₪
הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2) ו-2(5) בשיעור של 70%: 63,000 ₪
סה"כ: 27,000 ₪

סה"כ בגין 2 ההפרות: 48,900 ₪ ​

הפרה ראשונה:
הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע יחד עם הוראות תקנה 7 לתקנות הדיווח 
[פרט 3(א) לתוספת החמישית לחוק]
הפרה שנייה:
סעיף 363א(ב)(7) לחוק החברות​

החלטה מיום 11.10.2018

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 48,900 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

נורדן טכנולוגיות בע"מ​

היעדר כהונת דח"צ במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 30,000   ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ש"ח
הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(5) בשיעור של 75%:  67,500 ₪.

הוראות סעיף 363א(10) לחוק החברות

מכתב דרישת עיצום כספי
החלטה מיום 3.9.2018
דרישת עיצום כספי בסך כולל של 22,500 ₪
מכתב דרישת עיצום כספי​

​ועדת עיצום כספי מיום 26.06.2018

נקסט ג'ן ביומד בע"מ​

היעדר כהונת מנכ"ל במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 30,000   ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 33,600 ש"ח
הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) 2(2) ו-(4) בשיעור של 70%: 44,520 ₪.

סה"כ: 19,080 ₪

הוראות סעיף 363א(ב)(6) לחוק החברות
[פרט (3) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 26.6.2018

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 19,080 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

​ועדת עיצום כספי מיום 26.06.2018
 אייביטרנס בע"מ​​

 אי כהונה של דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים.
סכום העיצום: 30,000   ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 60,000 ש"ח
הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו- 2(2)  בשיעור של 50%: 45,000 ₪.

סה"כ: 45,000 ₪

הוראות סעיף 239(א) לחוק החברות.

מכוח סעיף 363(א)(ב)(10) לחוק החברות, רשאית הרשות להטיל על החברה עיצום כספי בגין הפרה זו.​

החלטה מיום 26.6.2018

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 45,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

​​ועדת עיצום כספי מיום 25.02.2018
וויי-בוקס נדל"ן בע"מ​

אי כהונה של דירקטור חיצוני במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 104,372 ש"ח
תוספת הפרה נמשכת: 127,334 ש"ח
הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) 2(2) ו-2(2א) בשיעור של 70%: 162,194 ₪.

סה"כ: 92,682 ₪

הוראות סעיף 239(א) לחוק החברות. מכוח סעיף 363א(ב)(10) לחוק החברות, רשאית הרשות להטיל על החברה עיצום כספי בגין הפרה זו.

החלטה מיום 25.2.2018

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 92,682 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

​ ​ועדת עיצום כספי מיום 02.11.2017
לוינסקי עופר בע"מ​

אי דיווח במועד על עסקה חריגה עם בעלת השליטה בחברה.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 37,800 ש"ח

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2)  בשיעור של 45%: 37,290 ₪.

סה"כ: 37,290 ₪

הוראות תקנה 2(ב) לתקנות עסקה עם בעל שליטה.

[פרט (3) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 2.11.17
 
דרישת עיצום כספי בסך כולל של  37,290 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 17.11.2015
​אי.אל.די אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ

אי כהונה של דח"צ בחברה במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 30,000 ₪
תוספת הפרה נמשכת : 60,000 ₪.
הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2) ו- 2(2)(א) בשיעור כולל של 75%:  67,500 ₪.

סה"כ: 22,500 ₪.

הוראות סעיף 239(א) לחוק החברות.
מכוח סעיף 363(א)(ב)(10) לחוק החברות, רשאית הרשות להטיל על החברה עיצום כספי בגין הפרה זו. ​

החלטה מיום 17.11.2015
 
דרישת עיצום כספי בסך כולל של  22,500 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

משאבי טבע הולדינגס בע"מ​

בעל השליטה שימש בתפקיד מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון (כפל כהונה) ללא אישור האסיפה הכללית כנדרש בחוק, במשך תקופה של כחמישה חודשים.

סכום העיצום: 32,537 ₪
תוספת הפרה נמשכת:  65,074 ₪.
הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2א), 2(4) ו-2(5) בשיעור כולל של 90%: 87,850 ₪.

סה"כ: 9,761 ₪.

הוראות סעיפים 95(א) ו-121(ג) לחוק החברות.

עיצום כספי יוטל מכוח סעיף 363(ב)(3) לחוק החברות.

החלטה מיום 17.11.2015
 
דרישת עיצום כספי בסך כולל של  9,761 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

​ ​ועדת עיצום כספי מיום 29.7.2015
פרוטאולוג'יקס בע"מ ​אי כהונת יו"ר דירקטוריון בחברה במשך למעלה מ-60 ימים.


סכום העיצום: 30,000 ₪. 
תוספת הפרה נמשכת: 37,800 ₪.
הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1) ו- 2(2) בשיעור של 40%: 27,360 ₪.

סה"כ: 41,040 ₪.

הפרת סעיף 94(א) לחוק החברות.
הרשות רשאית להטיל עיצום כספי על החברה מכח סעיף 363ב(2) לחוק החברות.​

החלטה מיום 29.7.2015
 
דרישת עיצום כספי בסך כולל של  41,040 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 23.12.2014​ ​
אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ​אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 79,635  ₪. 

תוספת הפרה נמשכת: 159,270 ₪.

הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות  2(1), 2(2), 2(2א) ו-2(5) בשיעור של 85%: 203,069 ₪.

סה"כ: 35,836 ₪.​
הוראות סעיפים 239(א) ו-    363א(ב)(10) לחוק החברות.​החלטה מיום 26.04.2015

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  35,836 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי​
פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מאי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 144,929 ₪.  

תוספת הפרה נמשכת: 289,858 ₪.

 הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2) ו- 2(2א) בשיעור של 75%: 326,090 ₪.

סה"כ: 108,696 ₪.
הוראות סעיפים 239(א) ו- 363א(ב)(10) לחוק החברות.​החלטה מיום 26.04.2015

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  108,696 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי​
ועדת עיצום כספי מיום 23.7.2014 ​ ​
פוקס-ויזל בע"מ​

1. אי כהונה של דח"צ במשך תקופה העולה על 90 ימים.

2. אי דיווח במועד בדבר סיום כהונת דח"צ. ראינו במסכת העובדתית כהפרה אחת לעניין העיצום הכספי, לפי חוק החברות.

 סכום העיצום: 500,000 ₪.

תוספת הפרה נמשכת: 390,000 ₪.

 הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות 2(1), 2(2) ו-2(4) בשיעור של 85%: 756,500 ₪. סה"כ: 133,500 ₪.​

הוראות סעיפים 239(א) ו- 363א(ב)(10) לחוק החברות. ​

החלטה מיום 23.7.14

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 133,500 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 21.5.2014 ​ ​
אלגומייזר בע"מ​
​1. לא צורפו  לדוח עסקה הדוחות הכספיים של המיזם שבבעלות בעלי השליטה, שפעילותו הוכנסה לחברה.

2. אי צירוף חוות דעת מקצועית לדוח העסקה ביחס לשווי של אותו מיזם.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח תוספת הפרה נמשכת: 8,400 ש"ח

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2)  בשיעור של 50%: 19,200 ₪.

סה"כ: 19,200 ₪

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 6 ו-9 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001.

 

[פרט 9 לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 21.5.2014

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  19,200 ש"ח

 

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 24.11.2013​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
אורתם סהר בע"מאי דיווח במועד בדבר עסקאות עם בעל השליטה בחברה (הצטרפות בע"ש לקבוצת רכישה של 2 פרויקטים  למגורים).

סכום העיצום: 60,000 ₪. 

תוספת הפרה נמשכת: 544,800₪.

סה"כ סכום העיצום: 604,800 ₪.

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2) ו-2(4) בשיעור של 90%: 544,320 ₪.

סה"כ: 60,480 ₪
הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 22 ו-37א(6) לתקנות הדיווח.

[סעיף (3)(א) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 24.11.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 60,480 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ

אי דיווח בדוח התקופתי על עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי באישורן.

סכום העיצום: 240,000 ₪

תוספת הפרה נמשכת: 806,400 ₪

סה"כ סכום העיצום: 1,046,400 ₪

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2) ו-2(4) בשיעור של 90%: 941,760 ₪

סה"כ: 104,640 ₪

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע ותקנה 22 לתקנות הדיווח.
 
[פרט (3) בחלק א' לתוספת החמישית לחוק]

 

החלטה מיום 24.11.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 104,640 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

 

נקסטקום בע"מ​אי כהונת יו"ר דירקטוריון במשך למעלה מ- 60 ימים.

סכום העיצום: 30,000 ₪.
תוספת הפרה נמשכת: 34,800 ₪
סה"כ סכום העיצום: 64,800 ₪.

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2) בשיעור של 75%:
 48,600 ₪
סה"כ: 16,200 ₪
חוק החברות:

סעיפים 94(א) ו- 363א(ב)(2) לחוק החברות.

 

החלטה מיום 24.11.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 16,200 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי
 

 

 

 
 

 

 
 
 

פועלים אי.בי.אי- ניהול וחיתום בע"מ

אי כהונת יו"ר דירקטוריון במשך למעלה מ- 60 ימים.
 
סכום העיצום: 120,000 ₪.
 
תוספת הפרה נמשכת: 48,000 ₪
 
סה"כ סכום עיצום: 168,000 ₪
 
הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2) ו-2(4) בשיעור של 85%: 142,800 ₪
 
סה"כ: 25,200 ₪

חוק החברות

הוראות סעיפים 94(א) ו- 363א(ב)(2) לחוק החברות.
 
 
החלטה מיום 24.11.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 25,200 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי  

יקבי ברקן בע"מ​אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים, בהתאם להוראות חוק החברות.

סכום העיצום: 120,000 ₪.

הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2) בשיעור של 75%: 90,000 ₪

סה"כ: 30,000 ₪

חוק החברות:

סעיף 239(א) וסעיף 363א(ב)(10) לחוק החברות.

 
החלטה מיום 24.11.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 30,000 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

 

לוינסקי- עופר בע"מ

כהונה של בעלי השליטה כיושבי ראש הדירקטוריון ומנכ"לים משותפים מבלי שכפל הכהונה אושר על ידי האסיפה הכללית כנדרש לפי חוק החברות.
 
סכום העיצום: 30,000 ₪תוספת
 
הפרה נמשכת: 61,800 ₪.
 
סה"כ עיצום כספי: 91,800 ₪. הפחתת סכום העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(4)
בשיעור של 40%: 36,720 ₪
 
סה"כ : 55,080 ₪
חוק החברות:
 
סעיף 95(א) ו- 363א(ב)(3) לחוק החברות.
 
 
 
 
 
החלטה מיום 24.11.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של 55,080 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

 

ועדת עיצום כספי מיום 17.7.2013​ ​ ​ ​
בבילון בע"מ​אישור כהונת יו"ר דירק' החברה במקביל לכהונת קרובו כמנכ"ל החברה שלא לפי הרוב הנדרש.

סכום העיצום: 60,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 474,000 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2)  ו-2(4) בשיעור של 90%: 480,600 ₪.

סה"כ: 53,400 ₪

חוק החברות:

הוראות סעיפים 95(א) ו-121(ג) לחוק החברות.

[סעיף 3(א) לתוספת

 

 

החלטה מיום 17.7.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  53,400 ש"ח

ברם תעשיות בע"מ​

דיווח חסר בקשר עם תגמולים לנושאי משרה בכירה.

סכום העיצום: 60,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 48,000 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(1) ו- 2(2) בשיעור של 50%: 54,000 ₪.

סה"כ: 54,000 ₪

חוק ני"ע:

הוראות סעיף 36 לחוק והוראות תקנה 21 לתקנות הדיווח והתוספת השישית לתקנות. 

[סעיף 9 לתוספת]

החלטה מיום
17.7.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  54,000 ₪

מכתב דרישת עיצום כספי

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ​אי מתן גילוי לגבי עסקאות עם בעלי השליטה וקרוביהם.

סכום העיצום: 240,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 302,400 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(1), 2(2) ו-2(4) בשיעור של 75%: 406,800 ₪.

סה"כ: 135,600 ₪​
חוק ני"ע:

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנות 21, 22 ו-37א(6) לתקנות הדיווח.

 וכן  הוראות סעיף 56(ד)(3) לחוק והוראות תקנה 2(ב) לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001.

[סעיפים 3(א) ו-(9) לתוספת]​
החלטה מיום

17.7.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  135,600 ש"ח

 מכתב דירשת עיצום כספי
טי.אר.די אינסטרומ בע"מ​היעדר כהונת ועדת ביקורת כדין במשך תקופה העולה על 90 ימים.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 340,200 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(1), 2(2) ו-2(4) בשיעור של 85%: 314,670 ₪.

סה"כ: 55,530 ₪
חוק החברות
 
הוראות סעיפים 114 ו-115.​
החלטה מיום

17.7.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  55,530 ש"ח
קבוצת גולד בונד בע"מ​אי דיווח מיידי במועד בדבר פקיעת כהונת דח"צ בחברה.

 סכום העיצום הכספי- 120,000 ₪. 

תוספת הפרה נמשכת: 163,200 ₪.

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(1) ו-2(2) בשיעור של 75% - 283,200 ש"ח

סה"כ: 70,800 ₪
חוק ניירות ערך

הוראות סעיף 36 לחוק, והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף (3)(א) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום

17.7.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  70,800 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 8.5.2013​ ​ ​ ​
ספקטרוניקס בע"מ​כהונה של בעל השליטה כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל שלא בהתאם להוראות חוק החברות.

2.אי דיווח במועד בדבר סיום כהונתו הכפולה של בעל השליטה בחברה כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו.

סכום העיצום: 240,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 676,800 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2)(ב) ו-2(4) בשיעור של 85%: 779,280 ₪.
סה"כ: 137,520 ₪​
חוק החברות:

הוראות סעיפים 95 ו-121 לחוק החברות.

חוק ני"ע:

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף 3(א) לתוספת]

החלטה מיום 8.5.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  137,520 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

א.ליבנטל אחזקות בע"מ​אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים בהתאם להוראות חוק החברות.

2. אי כהונת ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות.

3. אי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צ בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו. 

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 72,000 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנות 2(1) ו-2(2) בשיעור של 75%: 76,500 ₪.

סה"כ: 25,500 ₪
חוק החברות:

הוראות סעיפים 115(א) ו-239(א) .

חוק ני"ע:

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף 3(א) לתוספת]​
החלטה מיום 8.5.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  25,500 ש"ח
תכשיטי כפריס בע"מ​1. אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים.

2. אי כהונת ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות.

3. אי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתם של שני דח"צים בחברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו. 

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 145,200 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(2) בשיעור של 50%: 87,600 ₪.

סה"כ: 87,600 ₪

חוק החברות:

הוראות סעיפים 115(א) ו- 239(א).

חוק ני"ע:

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף 3(א) לתוספת]

החלטה מיום

8.5.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  87,600 ש"ח

מכתב דרישה עיצום כספי

עילדב השקעות בע"מ​1.  אי כהונה של שני דח"צים במשך תקופה העולה על 90 ימים.

2. אי כהונת ועדת ביקורת בהתאם להוראות חוק החברות.

3. אי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צ בחברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו. 

סכום העיצום: 240,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 24,000 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(1) ו-2(2) בשיעור של 75%: 198,000 ₪.

סה"כ: 66,000 ₪
חוק החברות:

הוראות סעיפים 115(א) ו- 239(א).

חוק ני"ע:

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף 3(א) לתוספת]

החלטה מיום

8.5.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  66,000 ש"ח

מכתב דרישה עיצום כספי 

חיון מחשבים בע"מ​אי כהונת יו"ר דירקטוריון במשך למעלה מ-60 ימים.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 29,400 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנה2(1) ו- 2(2)  בשיעור של 75%: 44,550 ₪.

סה"כ: 14,850 ₪
הוראות סעיף 94(א) לחוק החברות.​החלטה מיום

8.5.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  14,850 ש"ח

מכתב דרישה עיצום כספי

איי.טי.ג'י.איי מדיקל בע"מ​אי כהונת מנכ"ל במשך למעלה מ-90 ימים.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 28,200 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(1) ו-2(2) בשיעור של 75%: 43,650 ₪.

סה"כ: 14,550 ₪
הוראות סעיף 119 לחוק החברות.​החלטה מיום

8.5.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  14,550 ש"ח

מכתב דרישה עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 10.02.2013​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​
נולדצ'טרי ונצ'רס, אינק​אי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צ בחברה.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 26,400 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנות 2(1), 2(2)(א) ו-2(4) בשיעור של 85%: 47,940 ₪.

סה"כ: 8,460 ₪

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף 3(א) לתוספת]

החלטה מיום 10.2.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  8,460 ש"ח

מכתב דרישה עיצום כספי

בוימלגרין קפיטל בע"מ​אי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתם של שני דח"צים בחברה.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 24,000 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנות 2(2)(א) ו-2(4) בשיעור של 60%: 32,400 ₪.

סה"כ: 21,600 ₪

הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף 3(א) לתוספת]

החלטה מיום 10.2.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  21,600 ש"ח

מכתב דרישה עיצום כספי

אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ​אי דיווח במועד בדבר פקיעת כהונתו של דח"צ בחברה.

סכום העיצום: 30,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 27,000 ש"ח

הפחתת העיצום לפי תקנות 2(1) 2(2)(א) ו-2(4) בשיעור של 85%: 48,450 ₪.

סה"כ: 8,550 ₪
הוראות סעיף 36 לחוק ני"ע והוראות תקנה 34(א) לתקנות הדיווח.

[סעיף 3(א) לתוספת]

החלטה מיום 10.2.13

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  8,550 ש"ח

מכתב דרישה עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 02.07.2008 ​ ​ ​
בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תשתית וכבישים 1987) בע"מ​החברה פרסמה דוח עסקת ניגוד שאושרה ע"י שני דירקטורים  שמינויים כדח"צים לא היה בתוקף במועד האישור.

החברה פרסמה דוח מצבת נושאי משרה הכולל 2 דחצ"ים שמינויים לא היה עוד בתוקף.

15,000 ש"ח לכל הפרה

סה"כ: 30,000 ש"ח
סעיף 36 לחוק יחד עם סעיף 3(9) לתקנות ניירות ערך (עסקה עם בעל שליטה).

[חלק א' סעיף 3]

החלטה מיום: 2.7.2008

דרישת  עיצום כספי בסך כולל של 30,000 ש"ח.

מכתב דרישה עיצום כספי

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים