כניסה

בעלי ענין סעיף 52(טו) לחוק
המפרהעובדות המהוות עילה להטלת עיצום כספי ואופן חישובוהסעיפים שהופרוהחלטת הרשות
ועדת עיצום כספי מיום 27.06.2017

ההסתדרות הציונית העולמית​

אי דיווח על החזקות בעל עניין

סכום העיצום: 6,000 ₪. 

תוספת הפרה נמשכת: 12,000 ש"ח

הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנה 2(1) בשיעור של 25%: 4,500 ₪.

סה"כ: 13,500 ₪.

הוראות  סעיף 37(א) לחוק ניירות ערך ותקנות 33(א) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים

 [פרט (7) לתוספת החמישית לחוק]

החלטה מיום 27.6.17

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  13,500 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 28.12.2011
גבריאל לסט- בעל עניין בקבוצת דלק בע"מ

אי דיווח במועד על שינוי בהחזקות בעל עניין.

 

סכום העיצום: 3,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 3,600 ₪

הפחתת העיצום לפי תקנה 2(1) בשיעור של 25%:  1,650 ש"ח. 

 

סה"כ: 4,950 ש"ח

הוראות סעיף 37(א) לחוק ני"ע והוראות תקנה 3 לתקנות ני"ע כמפורט בהוראת סעיף 52טו(ב) לחוק.
החלטה מיום: 28.12.2011

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של   4,950 ₪

 

מכתב דירשת עיצום כספי
ועדת עיצום כספי מיום 24.11.2010​ ​ ​ ​
בעל עניין בחברת טלכור טלקום בע"מ

אי דיווח במועד לחברה על ידי בעל העניין, בדבר העובדה כי הפך לבעל עניין ועל שינוי בהחזקות.

 

סכום העיצום: 3,000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 21,000 ש"ח

 

סה"כ: 24,000 ש"ח

הוראות סעיף 37(א) לחוק ני"ע יחד עם הוראות תקנה 3 לתקנות הודעת בעל עניין, כמפורט בהוראת סעיף 52טו(ב) לחוק.

 

החלטה מיום:

24.11.2010

 

דרישת עיצום כספי בסך כולל של  24,000 ש"ח

 

מכתב דרישת עיצום כספי
ועדת עיצום כספי מיום 24.03.2010​ ​ ​ ​
אקסלנז ביוסיינס בע"מ (ספרה גלובל הלתקר מאסטר פאנד)

אי  דיווח במועד בדבר שינוי באחזקות בעלת עניין.

 

סכום העיצום:  3000 ש"ח

תוספת הפרה נמשכת: 600 ש"ח

 

סה"כ: 3,600  ש"ח

הוראות סעיף 37(א)  לחוק ותקנה 3 לתקנות הודעת בעל עניין. (סעיף 52טו(ב) לחוק)דרישת עיצום כספי בסך כולל של  3,600 ש"ח

מכתב דרישת עיצום כספי

ועדת עיצום כספי מיום 02.07.2008​ ​ ​ ​
בעל ענין בחברת כן פייט ביופרמה בע"מ

אי דיווח במועד לחברה על  ידי בעל ענין בדבר שינוי בהחזקות במניות החברה.

 

סכום העיצום: 39,000 ש"ח  (3,000 ש"ח בעבור כל הפרה)

הפרה נמשכת: 18,480 ש"ח

 

סה"כ: 57,480 ש"ח

סעיף 37 לחוק יחד עם סעיף 33(א) ו- 30(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים).דרישת עיצום כספי בסך כולל של 57,480 ש"ח.

מכתב דרישת עיצום כספי

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים