כניסה

פניות ציבור
רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") הינה גוף ציבורי שמטרתו הגנה על ציבור המשקיעים בשוק ההון.
מטעם זה ובהיותה כפופה גם לחוק חופש המידע, מקיימת הרשות מערך טיפול בפניות הציבור.
המידע נשוא הפניה מועבר לטיפול המחלקות ובעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות, ואופן הטיפול בפניות נעשה על-פי מגוון רחב של שיקולים ובכפוף לדין.
בתגובה לפניות הציבור יינתנו תשובות, ברורות ומלאות ככל הניתן וכל זאת,
בכפוף לחובת הסודיות החלה על הרשות על פי דין.
יצוין כי פניות אנונימיות יטופלו בהתאם לסמכויות הרשות ושיקול דעתה.
ואולם, מטעמים מובנים, לא ניתן להשיב לפונה אשר לא מסר פרטי התקשרות.

הערה: במידה והפניה נשלחת שלא באמצעות האתר יש לוודא שכל הפרטים הנדרשים בטופס האלקטרוני יכללו בה

ניתן לפנות לרשות באמצעים הבאים:

1. מילוי הטופס שלהלן ולחיצה על "שלח" להגשה אלקטרונית (האפשרות המהירה ביותר).                        

2. פניה באמצעות פקס שמספרו 02-6513646 או 03-5601041.

3. פניה בדואר לכתובת: רשות ניירות ערך, כנפי נשרים 22, ירושלים 95464

 

* אם ברצונכם לשייך קבצים לפניה, תוכלו לעשות כן לאחר לחיצה על "שלח" וקבלת אישור על יצירת הפניה.

יש למלא את שדות החובה המסומנים ב-*
לכבוד
פרטי הפונה
*שם פרטי
*שם משפחה
מספר ת.ז
כתובת
טלפון
טלפון נוסף
דואר אלקטרוני
האם הנך פעיל בשוק ההון או עובד בחברה שהינה פעילה בשוק ההון?
פירוט הקשר או עניין אישי לנושא הפניה
פרטי הפניה
*פניה ראשונה/חוזרת
*נושא הפניה
*מהות הפניה

יש ללחוץ על "שלח" כדי לעבור לדף המבוקש.
שימו לב כי הדף ייפתח בחלון חדש.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים