כניסה

"קידום ערכים של איזון, מידתיות רגולטורית, ושקיפות, לצד אכיפה והרתעה בלתי מתפשרות הם המפתח להגנה על ציבור המשקיעים במקביל לפיתוח שוק ההון בישראל".

רשות ניירות מפרסמת מסמך יעדים ואסטרטגיה, בו היא פורשת את מתווה פעילותה לשנים הקרובות. המתווה נועד לתרום להגנת ציבור המשקיעים ולהתפתחותו של שוק ההון והוא מושתת על שלושה יסודות השלובים זה בזה ומקיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים: רגולציה, דה-רגולציה (הקלות לגופים המפוקחים) וכלים רגולטוריים לפיתוח שוק ההון.

הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ הגישה את המלצותיה הסופיות ליו"ר רשות ניירות ערך: ממליצה על מתן הקלות ותמריצים לחברות היי-טק שיירשמו למסחר, הטבות מס, והקמת קרנות הון סיכון סחירות במבנה של קרנות נאמנות.

הוועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה הגישה את המלצותיה הסופית ליו"ר רשות ניירות ערך, יו"ר הבורסה לניירות ערך ומנכ"ל הבורסה לניירות ערך.

חוק ההקלות הוא חלק מ"מפת הדרכים", ומטרתו להקל היכן שצריך, לצד פיתוח שוק ההון. בין ההקלות: הארכת תוקף תשקיפי המדף ועידוד מנגנון אנליזות לחברות ציבוריות