כניסה

מכרז פומבי 9/19 למתן שירותי ייעוץ בענייני רישום חשבונאי במערכת ERP ובמערכות תפעול של רשות ניירות ערך

​רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בענייני רישום חשבונאי במערכת ERP ובמערכות התפעול של הרשות.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן

לא התקבלו שאלות הבהרה למכרז.

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז).

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה עוסק מורשה או תאגיד שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 מציע שהוא תאגיד הוא אינו בעל חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2019.

1.3 המציע, מורשי החתימה של המציע, בעל שליטה במציע, שותף במציע, כל בעל תפקיד במציע או עובד של המציע שיהיה לו חלק בביצוע השירותים עבור הרשות וכן יועץ ה- ERPהמוצע, אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמכי המכרז.

1.4 על המציע להציע יועץ  ERPמטעמו, שהוא עובד של המציע (כהגדרת המונח "עובד" במכרז) ומתקיימות בו כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

1.4.1 מובהר כי המציע רשאי לציין בטופס ההצעה יועץ ERP חלופי. במקרה שיועץ ה-ERP המוצע לא יעמוד בתנאי הסף, ייבדק יועץ ה-ERP החלופי.

1.4.2 עוד מובהר, כי אין חובה שהניסיון הנדרש מיועץ ה-ERP ייצבר במסגרת עבודתו אצל המציע.

1.5 תנאי סף נוספים מפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 26.09.2019, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 31.10.2019.

3.4 את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 10.11.2019,  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים