כניסה

מכרז פומבי מספר 8/19 למתן שירותי ניקיון במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים ובתל אביב

 רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ומסמכי המכרז, להציע הצעות למתן שירותי ניקיון במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב.

למסמכי המכרז לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

הבהרות למכרז מיום 15.09.19

1. לקובץ הבהרות למכרז מיום 15.09.19 לחץ כאן

2. למסמכי המכרז המעודכנים בעקוב אחר שינוים לחץ כאן

3. למסמכי המכרז המעודכנים בנוסח "נקי" לחץ כאן 

 

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 המציע הינו תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין ואינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2019.

1.2 למציע רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

1.3 המציע או מי מבעלי הזיקה אליו, לא הורשע/לא נקנס/לא הוטלו עליו עיצומים כספיים בגין הפרת דיני עבודה בהיקפים ובתקופות כמפורט במכרז.

1.4 צרוף ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית, על שם המציע, בסכום שלא יפחת משלושים אלף ₪ בתוקף עד ליום 01.03.2020 לכל הפחות.

1.5 המציע העניק שירותי ניקיון בנייני משרדים, במשך שנתיים קלנדריות רצופות, לשלושה לקוחות רלוונטיים (כהגדרת מונח זה במכרז), לכל הפחות, בירושלים, וכן לשלושה לקוחות רלוונטיים (כהגדרת מונח זה במכרז), לכל הפחות, באזור תל אביב, וזאת בין השנים 2016-2018.

1.6 תנאי סף נוספים מפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום תחילת מתן השירותים.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים, עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל.

3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 ניתן להירשם לסיורים במשרדי הרשות בירושלים ובתל אביב עד ליום 18.08.19 בשעה 14:00 במשלוח הודעה לכתובת הדוא"ל הרשומה בסעיף 3.3 להלן, ולציין את שם הנציג/ים שישתתף/פו בסיורים מטעם המציע (מובהר כי אין חובה להשתתף בסיורים).

3.3 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 29.08.19, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.4 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 26.09.2019 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים