כניסה

נתונים בדבר פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות

המידע הוא תוצר של עיבוד של נתונים מתוך דיווחים לא פומביים של חברות בעלות רשיון לניהול תיקי השקעות. פרטי המידע נאספו, רוכזו, עובדו וחושבו על ידי הרשות ומתפרסמים באתר הרשות לנוחות ציבור המשקיעים והגורמים המפוקחים. הרשות אינה אחראית ואינה מתחייבת כי המידע מהימן, מדוייק, נכון או שלם, ואינה מביעה כל דעה בנוגע לפרטי המידע. בהתאם, אין במסירת פרטי המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות בקשר עם פרטי המידע ו/או כדי להעיד על אמיתותו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו או טיבו על ידי הרשות, ולא יהיה בשימוש במידע כדי להטיל אחריות על הרשות בנוגע למידע ו/או בנוגע לנזק ככל שייגרם כתוצאה משימוש במידע.

נתונים ליום 30.6.2014 

נתונים ליום 31.12.2014​

נתונים ליום 30.6.2015

נתונים ליום 31.12.2015

נתונים ליום 31.12.2016

 נתונים ליום 31.12.2017 לקובץ המונגש: נתונים ליום 31.12.2017

נתונים ליום 31.12.2018

נתונים ליום 31.12.2019

נתונים ליום 31.12.2020 – נוסח מעודכן, אוגוסט 2021  

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים