כניסה

נתונים בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות בעלות רישיון

כאשר בעל רישיון מגיש הודעה לחברת ביטוח בקשר עם ביטוח שערך בהתאם לחובתו על פי דין[1], עליו לדווח על תוכן ההודעה ומועד הגשתה לרשות.[2] להלן נתונים מתוך הדיווחים הלא פומביים של בעלי הרישיון לפי חוק הייעוץ על הודעות שנתנו לחברות הביטוח בנוגע לתקופה של שש השנים שבין 2015 ל-2020. נתונים אלה נאספו ורוכזו על ידי סגל הרשות ומפורסמים באתר הרשות לידיעת ציבור המשקיעים, הגורמים המפוקחים והגופים המבטחים את בעלי הרישיון ויכולים לשמש כאחד האמצעים להערכת הסיכון הטמון בפעילות בעלי הרישיון לפי חוק הייעוץ.

יודגש כי הרשות אינה אחראית ואינה מתחייבת כי המידע מהימן, מדויק, נכון או שלם, ואינה מביעה כל דעה בנוגע לפרטי המידע. בהתאם, אין במסירת פרטי המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות בקשר עם פרטי המידע ו/או כדי להעיד על אמיתותו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו או טיבו על ידי הרשות, ולא יהיה בשימוש במידע כדי להטיל אחריות על הרשות בנוגע למידע ו/או בנוגע לנזק ככל שייגרם כתוצאה משימוש במידע.

להלן טבלה המרכזת את הנתונים כאמור לעיל:

[1] סעיפים 7 ו-8 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה -1995 (להלן: "חוק הייעוץ") ותקנות 3 ו-4 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס – 2000.

[2] תקנה 26 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב – 2012.

​שנה2015​​2016​2017​2018​2019​2020
מספר חברות שדיווחו על מתן הודעה לחברת הביטוח בשנה2​​7​2​1​14​

מתוכן:

מספר התביעות שהגיעו לכדי שיפוי מחברת הביטוח נכון לסוף 2020

2​

מספר ההודעות/תביעות שנסגרו ללא שיפוי מצד חברת הביטוח 2020​

12​

מספר התביעות שטיפולן טרם הסתיים נכון לסוף 2020

3​

סכום שיפוי כולל נכון לסוף תקופה

8.7 מיליון ש"ח

 

מתוך כלל התביעות/הודעות שהוגשו לחברת הביטוח:

11 הודעות לחברת הביטוח ניתנו על ידי חברות בעלות רישיון מנהל תיקים;

הודעה אחת לחברת הביטוח ניתנה על ידי חברה בעלת רישיון שיווק השקעות, ביחס לאירועים הקשורים בפעילות שיווק ההשקעות שבצעה;

חמש הודעות נוספות לחברת הביטוח ניתנו על ידי חברות בעלות רישיון שיווק השקעות, אך נגעו לאירועים שאינם קשורים לפעילות המוסדרת בחוק הייעוץ.

 

[1] סעיפים 7 ו-8 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה -1995 (להלן: "חוק הייעוץ") ותקנות 3 ו-4 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס – 2000.

[2] תקנה 26 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב – 2012.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים