כניסה

שאלות ותשובות בנושא הליך הכרת הלקוח
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

2.13.16 באילו דרכים ניתן לבצע את הליך הכרת הלקוח?​

שאלה:

2.13.15 האם מנהל התיקים רשאי לבצע עדכון להליך הכר לקוח (שאינו במסגרת ההליך הראשוני) בחשבון של בני זוג מול אחד מבני הזוג בלבד?

שאלה:

2.13.14 האם ניתן לבצע את הליך הכרת הלקוח באופן מקוון?

שאלה:
2.13.13 האם מנהל התיקים או חבר הבורסה נדרש לברר את מקור הכספים המופקדים בהפקדות חוזרות של לקוחות? קרי, האם נדרש הליך בירור מקור ההפקדה בכל הפקדה, או שמא די בבירור המתבצע בהפקדה הראשונה ובמעקב אחר רמת המסוכנות של הלקוח להלבנת הון?

שאלה:
2.13.12 האם קיים פטור או הקלה מביצוע הליך הכרת הלקוח ביחס ללקוחות מוסדיים גדולים ומוכרים (אשר קיים לגביהם פטור לעניין הצהרה על נהנה ובעל שליטה  ופטור מדיווח) כגון קופות גמל, קרנות, תאגידי ביטוח, שלא אחת מסרבים למלא את מלוא הפרטים הנדרשים (כגון - מקור הכספים, עיסוק וכדומה)?

שאלה:
2.13.11 מי רשאי לבצע את הליך הכרת הלקוח – האם הוא נדרש להיות בעל רישיון המועסק בחברת ניהול התיקים או שמא כל עובד אחר של חברת ניהול התיקים רשאי לבצע את ההליך?

שאלה:
2.13.10 האם ישנה חובה לשלוח העתק בכתב של טופס הכר את הלקוח ללקוחות קיימים, אשר הליך "הכר את הלקוח" מבוצע מולם באופן טלפוני?

שאלה:
2.13.9 האם ניתן לבצע את הליך הכר את הלקוח לישויות שהיו לקוחות לפני כניסת הצו לתוקף (30.5.2011) וזאת ע"י חברה קשורה שכפופה למשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור (הכוונה לביצוע ההליך ע"י עובד של חברת ניהול תיקים עבור חבר הבורסה לגבי החשבון בו מתנהל התיק)?

שאלה:
2.13.8 מה נדרש חבר בורסה לעשות במקרה שבו לא ביצע ללקוח הליך הכר את הלקוח עד ליום 30.5.2013 מאחר ולא הצליח ליצור עם הלקוח קשר ומדובר בחשבון מנוהל ע"י מנהל תיקים בעל רישיון?

שאלה:
2.13.7 האם ניתן לבצע את הליך הכרת הלקוח באופן טלפוני?

שאלה:
2.13.6 האם ניתן לשלב בין הטופס שנועד לתיעוד הליך בירור צרכי הלקוח לפי חוק הייעוץ לבין תיעוד הליך הכרת הלקוח לפי צו מנהלי תיקים?

שאלה:
2.13.5 האם מנהל תיקים העובד בתאגיד הקשור לחבר הבורסה רשאי לבצע את הליך הכרת הלקוח עבור חבר הבורסה?

שאלה:
2.13.4 כיצד עלי לפעול כאשר הלקוח מסרב לענות לשאלות במהלך ביצוע הליך הכרת הלקוח?

שאלה:
2.13.3 האם ניתן לבצע באופן טלפוני הליך "הכר את הלקוח" ללקוח קיים המבקש לפתוח חשבון נוסף?

שאלה:
2.13.2 בחשבון משותף של בני זוג אשר נפתח לפני מועד כניסת הצווים החדשים לתוקף(31.5.2011) , האם נדרש לבצע את הליך הכרת הלקוח לשני בני הזוג או שניתן לבצעו מול אחד מהם בלבד?

שאלה:
2.13.1 האם רשאי מנהל תיקים/חבר בורסה (להלן: הגוף המפוקח) לבצע הליך של הכרת לקוח/בעל חשבון (להלן: הליך הכרת הלקוח) שלא מול הלקוח/בעל חשבון (להלן- הלקוח)?

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות