כניסה

שאלות ותשובות בנושא זיהוי ואימות
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

2.12.25 האם אמצעי הזיהוי הנוסף לפי סעיפים 6א(א)(1), 4(א)(1) ו-4(א)(2) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 (להלן: "הצו") צריך להיות מסמך שהוצא על-ידי המדינה או מוסד ממוסדותיה או שיכול שיהיה כל מסמך הנושא תמונה ושם או מספר זהות.​

שאלה:

2.12.24 האם יש צורך לבצע רישום של תיאור מבנה השליטה בתאגיד לגבי לקוח שהוא תאגיד הנמצא ברשימת התאגידים המנויים בסעיף 6(ג) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א – 2010 (להלן: "הצו")? ​

שאלה:

2.12.23 סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א – 2010 קובע שיש לרשום את תיאור מבנה השליטה בתאגיד. איזה פרטים יש לקבל מלקוח שהוא תאגיד בקשר עם תיאור מבנה השליטה? ​

שאלה:

2.12.22 האם ההקלות שנקבעות בסעיף 6א לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"א-2010 (להלן: "הצו") מתייחסות גם ללקוח שהוא תאגיד, ואם כן – אילו אמצעים נוספים יכול לנקוט מנהל התיקים לאימות ולזיהוי הלקוח?​

שאלה:

2.12.21 סעיף 4(א)(3) לתיקון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א- 2010 (להלן: "תיקון צו איסור הלבנת הון") קובע חובת אימות פרטי זיהוי (וקבלת מסמכים) של תאגיד הרשום בישראל בין היתר, באמצעות נסח עדכני של פרטי החברה מרשם החברות או אישור עורך דין על קיום התאגיד. האם מנהל תיקים רשאי לאמת את פרטי הזיהוי של עמותה או אגודה שיתופית הרשומות בישראל לפי תיקון צו איסור הלבנת הון באמצעות נסח עדכני של פרטיהן מהרשמים הרלוונטיים להן?

שאלה:
2.12.20 האם תעודת תושב שהנפיקה עיריה יכולה לשמש כתעודה שניה לצורך זיהוי ואימות כנדרש בצו?

שאלה:
2.12.19 האם ניתן להסתמך על אימות וזיהוי קודמים כאשר מדובר בבעל חשבון ומיופה כוח המבקש להירשם כמיופה כוח בחשבון נוסף?

שאלה:
2.12.18 האם ניתן לפתוח חשבון לתאגיד המבקש לפתוח חשבון כאשר אין ברשותו את כל המסמכים הנדרשים לצורך התקשרות עם מנהל תיקים לפי סעיף 4(א)(3) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 .

שאלה:
2.12.16 האם יש חובה לזהות ולאמת את פרטי זהותו של מיופה כח לצורך בירור צרכים בלבד?

שאלה:
2.12.15 סעיף 3(א) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 מטיל חובת רישום פרטי זיהוי של בעלי חשבון, מיופי כח ו-"מי שמבקש לפתוח חשבון גם אם אינו אחד מאלה". האם נדרש לרשום פרטי זיהוי של אנשים נוספים חוץ מאשר מיופי הכח ובעלי החשבון כדי לעמוד בחובת סעיף זה?

שאלה:
2.12.14 כיצד צריך לזהות מיופה כוח בחשבון מנוהל?

שאלה:
2.12.13 האם על גוף מפוקח לזהות לקוח שהוא תאגיד פעם נוספת כאשר הוא בא לפתוח אצלו חשבון נוסף?

שאלה:
2.12.12 האם עלי לזהות לקוח שהוא יחיד כאשר הוא בא לפתוח אצלי חשבון נוסף, ושאלה דומה- האם יש לזהות מיופה כוח או מורשה חתימה בתאגיד, פעם נוספת, כאשר הם באים לפתוח אצלי חשבון עבור עצמם?

שאלה:
2.12.11 האם ניתן לזהות לקוח באמצעות מסמך שפג תוקפו?

שאלה:
2.12.10 כיצד על מנהל תיקים או חבר בורסה לפעול כאשר אין ביכולתו לצלם את מסמכי הזיהוי במעמד הזיהוי?

שאלה:

2.12.7 האם מנהל התיקים רשאי לאמת פרטי הזיהוי באמצעות תעודת עו"ד או תעודת רופא?

שאלה:

2.12.6 במקרים בהם הצו מאפשר הסתמכות על אישור "נאמן למקור" של עורך דין (לדוגמא העתק מאושר מתעודת הרישום של תאגיד) האם ניתן לקבל את האישור עו"ד בצילום או בפקס?

שאלה:
2.12.5 האם תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בישראל (כגון נספח צבאי של שגרירות זרה בארץ) לא יחשב "איש ציבור זר" כהגדרתו בצו?

שאלה:
2.12.4 כיצד עלי לזהות מיופה כוח לצפייה בחשבון?

שאלה:
2.12.2 האם מנהלי התיקים מחויבים לבצע זיהוי פנים אל פנים על פי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"א-2010 (להלן: "הצו") מקום בו הליך בירור צרכי הלקוח מתבצע טלפונית (בהתאם  לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ולהוראות שפרסמה הרשות לבעלי רישיון בקשר עם בירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח, התאמת השירות לצרכים והנחיות אלו לפי סעיף 12 לחוק ורישום הפרטים לפי סעיף 13 לחוק)?

שאלה:

2.12.1  כיצד יש לפעול אם מצא מנהל התיקים התאמה בין ישות בחשבון לבין ארגון או אדם המצוי ברשימת פעילי טרור וארגוני טרור מוכרזים?

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות