כניסה

2.2 מגבלות השקעה אישיות על בעלי רישיון

מספר הפניה

​נושא הפניה

מועד הפרסום

​סוגיה

​פנית החברה ותשובת הסגל

2.2.5​חלוקת כתבי אופציות לבעלי רישיון במסגרת תוכנית תגמול לעובדים​10.09.2019​האם ניתן לחלק כתבי אופציות לבעלי רישיון המועסקים בחברת האחות של החברה אשר הנפיקה את ניירות הערך לאור התקיימות הרציונליים בסעיף 4(ג)(2) לחוק הייעוץ​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.2.4​

פעילות של בעל רישיון בנכסים פיננסים עבור בן משפחתו או תאגיד בשליטתו​​

11.04.2011​​

האם בעל רישיון רשאי לבצע פעולות עבור בן משפחתו או תאגיד בשליטתו, במכשירים פיננסים מסוג חוזים עתידיים על סחורות ומטבעות ואופציות על מדדים בחו"ל, בשווקים מוסדרים בחו"ל?​​

פנית החברה​

תשובת הסגל

2.2.3​

הגבלות אישיות​​

02.05.2010​​

השקעות של בעל רישיון ועובד של מנהל קרן​​

פנית החברה​

תשובת הסגל

2.2.2​

החזקת ורכישת ני"ע שהמסחר בו הושעה, על ידי בעל הרישיון עצמו​

13.12.2009​​

האם דין נייר ערך שהמסחר בו הושעה כדין נייר ערך הרשום למסחר בבורסה או כדין נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה, לעניין החלת האיסור הקבוע בסעיף 4(א) לחוק הייעוץ.​​

פנית החברה​

תשובת הסגל

​2.2.1

מגבלות השקעה על מנהלי השקעות חיצוניים לקרנות נאמנות​​

19.12.2007​​

האם מגבלות ההשקעה הקבועות בסעיף 21(ג) לחוק הקרנות חלות מכוח סעיף 21(ד) לחוק על תאגיד בעל רישיון המתקשר עם מנהל קרן בהסכם לניהול תיק השקעות של קרן, לגבי הנוסטרו שלו, ועל עובדיו העוסקים מטעמו בניהול תיק ההשקעות של הקרן, או שמא על עובדי התאגיד בלבד?​

 

פנית החברה​

תשובת הסגל

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים