כניסה

שאלות ותשובות - חובות בעלי רשיון

במקבץ שאלות ותשובות זה;

 "חוק הייעוץ" –  חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.

הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

2.5.25 האם בעל רישיון רשאי לבצע את הליך בירור הצרכים הראשוני מול מי שקיבל ייפוי כוח מתמשך כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 (להלן: "ייפוי כוח מתמשך") מהלקוח?

שאלה:

2.5.24 האם על פי ההוראה לבעלי רישיון בדבר הצגת תשואות תיקים מנוהלים למי שאינו בעל התיק המנוהל ופרסומן של התשואות (להלן: "הוראת הצגת תשואה"), ניתן להציג תשואות עבר של תיקי השקעות בדרך של היוועדות חזותית (video conference)? 

שאלה:

2.5.23 בעמדת סגל שפורסמה באתר הרשות, וכותרתה "סיכום פרויקט ייעול תהליך ייעוץ השקעות ללקוח", אשר מתייחסת לחובות התיעוד לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ) התש"ח – 2007 ("תקנות רישום שיחות"), הובהר בעניין המועד בו יש לבצע  תיעוד של שיחת ייעוץ ומה ייחשב כתיעוד "בסמוך למתן הייעוץ", כי במקרים חריגים שאינם בדרך השגרה, ובתנאים מסויימים שנקבעו שם, ייחשב גם תיעוד מאוחר מהשעה 10:00 בבוקר למחרת היום בו ניתן הייעוץ,  כתיעוד "בסמוך למתן הייעוץ". האם ימים אלה, בהם נתון המשק תחת השפעות משבר הקורונה ועומס חריג מוטל על בעלי הרישיון, הם בגדר "ימים חריגים" לעניין עמדת הסגל שפורסמה?

שאלה:

2.5.22 כיצד יש ליישם מגבלות כמותיות שקיימות במדיניות השקעות שנקבעת ללקוח, למשל כאשר נכללת במדיניות ההשקעות של הלקוח מגבלה של עד 30% מניות?​

שאלה:

2.5.21 כיצד יש לנהוג כאשר התנתק הקשר בין יועץ השקעות או משווק השקעות (להלן: "בעל הרישיון") ובין הלקוח המיועץ, על מנת שבעל הרישיון לא יימצא מפר את הוראת בירור הצרכים, כאשר חלפו שנים עשר חודשים מבירור הצרכים הראשוני או עדכון הצרכים האחרון ולא ניתן לערוך ללקוח עדכון צרכים?

שאלה:

2.5.20 האם בייעוץ השקעות בכתב שנשלח ללקוח, ואשר ניתן ביחס לנייר ערך שיועץ ההשקעות מצוי לגביו בניגוד עניינים הדורש גילוי ללקוח לפי סעיף 15(א) לחוק, ניתן להודיע ללקוח על ניגוד העניינים במסגרת התכתובת הכוללת את המלצת היועץ? ​

שאלה:
2.5.19 בהוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח (נוסח חדש- 2014
(להלן: "ההוראה"), נקבעות הדרישות בנוגע לכל אחת משתי האפשרויות לביצוע העדכון השנתי
של הליך בירור צרכי הלקוח (להלן: "העדכון") - עדכון שוטף ועדכון מקיף. אחד התנאים לביצוע
עדכון שוטף על פי ההוראה הוא קיומה של תמונת מצב ידועה, שעל פי סעיף 15 להוראה היא
המסמך בו תועד הליך בירור הצרכים הראשוני שנערך ללקוח בתחילת ההתקשרות עמו, כפי
שעודכן במהלך הזמן שחלף מאז. האם על בעל רישיון שבחר לבצע עדכון מקיף, על אף שקיים את
דרישות ההוראה בעניין "תמונת המצב הידועה" למלא אחר התנאים הקבועים בסעיף 18 להוראה
לעניין עדכון מקיף?

שאלה:
2.5.18 בבעלותי חברת ניהול תיקים קטנה, המעסיקה שני בעלי רשיון ומנהלת נכסים בהיקף נמוך למספר קטן של לקוחות. בנסיבות אלה נראה כי יישום
האמור בחוזר למנהלי קרנות נאמנות, מנפיקי תעודות סל וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בדבר עמדת סגל הרשות אודות גיבוי נתונים
ורציפות במתן שירות, עלול להשית עלי עלויות לא מבוטלות שאתקשה לעמוד בהן. כיצד ניתן לעמוד בדרישות העולות מהאמור בחוזר באופן המותאם
לחברות קטנות?

שאלה:
2.5.17 האם נדרש שהמסמך הכולל את תמונת המצב הידועה לפי סעיף 15 להוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח (נוסח חדש- 2014), (להלן: "תמונת המצב הידועה" ו"ההוראה" בהתאמה), יכלול גם תיעוד של שינויי הפרטים שנכללו בתשאול לפי סעיף 9 להוראה (להלן: "הפרטים המאפיינים")?

שאלה:
2.5.16 האם התמודדות עם איומי סייבר דורשת התייחסות מיוחדת, מעבר לזו שבמסגרת ניהול הסיכונים הכולל של הארגון?

שאלה:
2.5.15. על הדירקטוריון מוטלת החובה לקבוע נהלי עבודה בנושאים מסוימים וכן לאשר שינויים בהם (כגון: החובות שנקבעו בסעיפים 18(8) ו- 18(9) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד – 1994, בתקנה 3ב' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ"ה- 1995, בהוראה לתאגידים המורשים בדבר חובת קביעת נהלי עבודה בנוגע לדרכי פעולתם וניהולם וכו'). האם כל שינוי בנוהל כאמור מצריך את אישור הדירקטוריון?

שאלה:
2.5.14 סעיף 16א(3) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן- חוק הקרנות) וסעיף 24ג(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן- חוק הייעוץ) קובעים, בין היתר, כי יושב ראש הדירקטוריון לא יכהן כבעל תפקיד אחר בחברה, למעט כחבר בוועדת דירקטוריון שאינה ועדת ביקורת.

בהקשר זה עולה השאלה האם יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכהן כיו"ר ועדת דירקטוריון שאינה ועדת ביקורת או שמא רשאי הוא לכהן בה כ"חבר" בלבד?

שאלה:
2.5.13. מהי מידת הפירוט הנדרשת בנוגע לפירוט תנאי האשראי בהסכם עם הלקוח, לפי סעיף 13(ג)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה - 1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), מקום בו תנאי האשראי נקבעו בהסכמה של הלקוח במישרין מול הבנק/חבר הבורסה (להלן: "הבנק") ומנהל התיקים אינו מעורב בקביעתם?

שאלה:
2.5.12. כיצד על מנהל תיקים לנהוג מקום בו אין באפשרותו לבצע עדכון צרכים ללקוח בשל אי כשירות מנטלית של הלקוח?

שאלה:
2.5.11. האם מותר ליועץ השקעות להשתתף במשחק, במהלכו הוא נחשף למידע אודות קרנות נאמנות של מנהל קרן, ולקבל ממנהל הקרן שי, כגון צעצוע, שעליו מוטבעת פרסומת של מנהל הקרן, המוענק למספר מוגבל של הנרשמים הראשונים למשחק בעקבות רישום פרטיהם האישיים, מבלי הצורך להשתתף במשחק ולהשיג בו תוצאה כלשהי?​

שאלה:
2.5.10. האם מנהל תיקים רשאי לשלוח דוח תקופתי ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני?

שאלה:
2.5.9. מנהל תיקים מקבל תמורה ממנהל קרן עבור ניהול קרנות נאמנות בהוסטינג. האם בנסיבות בהן רוכש מנהל התיקים קרנות אלה עבור לקוחותיו, חייב מנהל התיקים לדווח ללקוח אודות תמורה זו במסגרת הדוח התקופתי ללקוח?

שאלה:
2.5.7. האם בעל רשיון רשאי להציג בפני לקוח כשיר, תשואת עבר של נכסים קשורים, כהגדרתם בהוראה לבעלי רשיון בדבר הצגת תשואות תיקים מנוהלים למי שאינו בעל התיק המנוהל ופרסומן של התשואות (להלן: הוראת הצגת תשואות)?

שאלה:
2.5.5. באיזה אופן ניתן לקבל ויתור של לקוח לקבלת הודעות בדבר תיעודי שיחות ייעוץ או שיווק שנערכו עימו?

שאלה:
2.5.4. האם ניתן לשלוח ללקוח מספר הודעות בנוגע לתיעודי שיחות ייעוץ/שיווק במקובץ?

שאלה:
2.5.3. מהן החובות החלות על חברה אשר במהלך עסקיה קמה לה "זיקה" כהגדרה בחוק הייעוץ בכל הנוגע לעדכון הלקוחות?

שאלה:
2.5.2. האם בפעולות שיווק ללקוחות הנעשות באמצעות התכתבות בדואר אלקטרוני, ניתן לראות בהתכתבות עצמה תיעוד של פעולת השיווק?

שאלה:
2.5.1. האם רשאי מנהל תיקים, המקבל החזר עמלות מחבר הבורסה, שלא לכלול את גובה העמלות שגובה חבר הבורסה מהלקוח בהסכם ניהול התיקים?

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות