כניסה

שאלות ותשובות בנוגע לדוחות לרשות
במקבץ שאלות ותשובות זה-
​"התקנות" - תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות), התשע"ב-2012 "תקנות הון עצמי וביטוח" - תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000
"החוק" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:
2.10.16 בדוח השנתי למנהלי תיקים על אודות הון עצמי וביטוח (טופס מ004), נדרשים מנהלי התיקים להצהיר בסעיף ד' כי קיימו את דרישות ההון העצמי, הביטוח וההשתתפות העצמית במהלך שנת הדוח.

האם רשאי מנהל תיקים, אשר יישם את הוראות החוזר בדבר עדכון גובה הביטוח במהלך תקופת הפוליסה (קישור) (להלן: "החוזר") ועמד בתנאיו, להצהיר בסעיף האמור כי קיים את דרישות הביטוח?​

שאלה:

2.10.15 חברה לניהול תיקי השקעות פתחה חשבון (להלן: "חשבון הקסטודיאן") באמצעותו מבוצעות פעולות בניירות ערך עבור חשבון הנוסטרו שלה. חשבון הקסטודיאן מיועד לביצוע עסקאות בלבד כאשר בסוף יום המסחר מועברים ניירות הערך לחשבון הנוסטרו. האם מכוח ההוראה למנהלי קרנות נאמנות וחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות בדבר מסירת מידע לרשות לזיהוי פעילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, שפורסמה באתר הרשות ביום 19/11/2015 (רצ"ב קישור), נדרשת החברה לדווח לרשות גם את נתוני חשבון הקסטודיאן?​

שאלה:
2.10.14 בהתאם לתקנה 26 לתקנות, על בעל רישיון לדווח לרשות על הגשת הודעה לחברת ביטוח בקשר עם ביטוח שערך לפי תקנות הון עצמי וביטוח. בגין איזו "הודעה" נדרש בעל רישיון לדווח לרשות?

שאלה:
2.10.13 האם יש צורך לדווח על שינוי בפרטי האחראי על קשרי לקוחות לפי תקנה 27?

שאלה:
2.10.12 האם התרחשות של אירוע חירום המשפיע על יכולתו של בעל רישיון לתת שירותים ללקוחותיו באופן סדיר, מחייבת את בעל הרישיון לדווח על כך לרשות?

שאלה:
2.10.11

(1)האם בדיווח השנתי לרשות על בעלי רישיון המועסקים בבנק ובדיווח על שינויים בהעסקתם יש להתייחס לכלל בעלי הרישיון המועסקים בבנק או רק לאלה שמשמשים בפועל כיועצי השקעות?

(2)לאור מספר העובדים הגדול הקיים בבנק ומורכבות המערכת, האם בנק רשאי לדווח לרשות על העסקה חדשה או סיום העסקה של בעל רישיון באופן מרוכז פעם בחודש ולא בעת ההצטרפות או העזיבה של העובד?

שאלה:
2.10.10. האם במקומות בהם יש בדוח המוגש באמצעות טופס מ017 התייחסות לנתונים הנדרשים בנוגע לניהול תיקי הלקוחות באמצעות קרנות נאמנות הכוונה היא רק לקרנות שיש למנהל התיקים זיקה אליהן?

שאלה:
2.10.9. בדוח המוגש באמצעות טופס מ017 יש לציין נתונים אודות שיעור דמי הניהול במונחים שנתיים הנגבים בתיקי לקוחות שאינם גופים מוסדיים וש-50% ומטה (כולל 0%) מנכסיהם, מושקע בקרנות נאמנות. האם יש לחשב את שיעור דמי הניהול כאמור בטופס גם כאשר מדובר בלקוח המשלם לחברה דמי ניהול קבועים ללא תלות בשווי הנכסים המנוהל?

שאלה:
2.10.8. "גוף מוסדי" מוגדר בתקנות כקופת גמל, קרן נאמנות או קרן פנסיה. האם בדוח הרבעוני לרשות יש לסווג קופת גמל בניהול אישי (IRA) כלקוח שהינו גוף מוסדי או כלקוח שאינו גוף מוסדי?

שאלה:
2.10.7. לפי תקנה 35(ג) נדרש דיווח לגבי האחראי על עמידת התאגיד המורשה בכל הוראות הדין החלות על התאגיד המורשה ולגבי האחראי על הטמעת נוהלי העבודה בתאגיד המורשה, כאשר מדובר בעובד או מועסק של התאגיד המורשה. האם נדרש דיווח כאשר האחראי הינו עובד של חברה אחרת בבית ההשקעות (כגון: חברה אחות של התאגיד המורשה), כאשר האחראי משמש בתפקידו בכל חברות הקבוצה?

שאלה:
2.10.6. האם בדוח הרבעוני לרשות, לגבי תיקי לקוחות שחלק מנכסיהם מושקע בקרנות נאמנות, יש לדווח גם אודות קרנות כספיות, קרנות נאמנות זרות וכן קרנות נאמנות זרות שהן קרנות סגורות?

שאלה:
2.10.5. האם בדוח הרבעוני לרשות, לגבי תיקי לקוחות ששיעור הנכסים משווי התיק שלהם המושקע בקרנות נאמנות אינו עולה על 50%, יש לדווח גם אודות תיקי לקוחות שאינם מושקעים כלל בקרנות נאמנות?

שאלה:
2.10.4. מהן העמלות שיש לדווח אודותיהן בדיווח לפי תקנה 32(4), תחת הקטגוריה "סך העמלות ששולמו מנכסי לקוחות ברבעון"?

שאלה:
2.10.3. האם במסגרת תקנה 30, יש לדווח גם אודות לקוחות כשירים עמם לא נערך הסכם לפי סעיף 13 לחוק?

שאלה:
2.10.1. האם במסגרת הדיווח על שווי נכסים בתקנה 32(1) לתקנות יש לדווח גם אודות מזומנים ופקדונות?

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות