כניסה

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים

 

נושא הפניה​

מועד הפרסום​

סוגיה​

פנית החברה ותשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​יוני 2023​בחינת קיום שליטה בחברת בת בעקבות הסכמי השקעה חדשים​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל ​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

פברואר 2023​

בחינת ירידה מהשפעה מהותית ​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​דצמבר 2022​

הטיפול החשבונאי ברכישת השקעה בחברה כלולה חדשה בתמורה להעברת מניות של חברה כלולה מוחזקת לחברה החדשה ​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

פברואר 2022​

בחינת ירידה מהשפעה מהותית​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל

צירוף עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

אוקטובר 2020​

בחינת קיום השפעה מהותית​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

פניית החברה 4

תשובת הסגל

צירוף עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

אוקטובר 2020​

בחינת קיום שליטה​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

פניית החברה 4

תשובת הסגל

צירוף עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​פברואר 2020​​

בחינת קיומה של השפעה מהותית

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל​

צירוף עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​

פברואר 2020​

בחינת קיומה של השפעה מהותית ​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​יוני 2019 ​עמידת הקרן בהגדרת ישות השקעה​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים

דצמבר, 2017​​​

השפעות חשבונאיות של המעבר ממשטר תעודות סל למשטר קרנות סל - איחוד קרנות הסל בדוחות החברות המנפיקות, והכרה בעלויות ההנפקה כנכס בלתי מוחשי

פנית החברה

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים

דצמבר, 2017​​

הטיפול החשבונאי בעסקת מכירת מניות חברה בת לחברה בבעלות בעש"ט - בחינת אובדן שליטה והשלכות חשבונאיות נוספות 

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים

דצמבר, 2017​

מועד צירוף עסקים במיזוג בין החברה לבין חברה נוספת הנמצאת בבעלות מלאה של בעל השליטה

פנית החברה

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים

דצמבר, 2017​

אובדן שליטה ומועדו עקב שינויים בזכויות

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

פנית החברה 4

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​​

יולי, 2017​

צירוף עסקים תחת אותה שליטה​​

פנית החברה

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

יולי, 2017​

בחינת איבוד שליטה אפקטיבית לאור מכירת מניות​

פנית החברה

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

יולי, 2017​​

בחינת קיומה של השפעה מהותית ​

פנית החברה

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

אפריל, 2016​

יישום שיטת השכבות בהשקעה בחברה כלולה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירוף עסקים; מידע כספי פרופורמה​​

אפריל, 2016​​

יישום שיטת "As pooling" והצגת דוחות כספיים​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

אפריל, 2016​​

בחינת איבוד שליטה בחברת בת נוכח שינויים שנבעו מהסכם השקעה​​

פנית החברה 

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​​

נובמבר, 2015​

מדידת השקעה בחברה כלולה בשווי הוגן דרך רווח והפסד​​

פנית החברה​​

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​​

נובמבר, 2015​​

זיהוי הרוכש החשבונאי וטיפול חשבונאי ברכישה במהופך​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​​

נובמבר, 2015​​

בחינת סיווג התקשרות בהסכם מתן רישיון כמכירת נכס או כמכירת עסק​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​​

נובמבר, 2015​​

יישום שיטת השכבות בהשקעה בחברה כלולה​

פנית החברה
תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים ​​

נובמבר, 2015​​

בחינת קיומה של השפעה מהותית​​

פנית החברה
תשובת הסגל

צירופי עסקים ומסים נדחים​​

אוגוסט, 2015​

טיפול חשבונאי בצירוף עסקים מותנה

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל​

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

פברואר, 2015​

הפסקת איחוד דוחות כספיים של חברת נכס​​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

פברואר, 2015​​

יישום שיטת הרכישה בצירוף עסקים תחת אותה שליטה​​​

פניית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

פברואר, 2015​​​

בחינת המשך קיומה של השפעה מהותית לאור ביטול זכות למינוי דירקטור​​

פניית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים

דצמבר, 2013​

רכישת חלק השותף בפעילות משותפת ועלייה לראשונה לשליטה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

ספטמבר, 2013​

בחינת המשך קיומה של שליטה בעקבות ירידה בשיעור ההחזקה בחברה הבת מתחת ל-50%​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

ספטמבר, 2013​​

בחינת קיומה של שליטה בחברות שהוגדרו קודם לכן כחברות כלולות בעקבות שינוי נסיבות הסכמיות​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

ספטמבר, 2013​​

מועד איבוד השליטה של חברה האם בחברה בת לאור מינוי נאמנים מטעם ביהמ"ש המפקחים על פעילות החברה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

ספטמבר, 2013​​

עריכת דוחות מאוחדים של חברה אם לרבעון הראשון לשנת 2013 על בסיס הדוחות השנתיים של חברת הבת לשנת 2012​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

אפריל, 2013​

איבוד שליטה עקב מינוי כונס נכסים לחברה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים

פברואר, 2013​

שאלת התקיימותה של עסקה תחת אותה שליטה והטיפול החשבונאי הנגזר מכך.​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

פנית החברה 4

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2012

מדידת השווי ההוגן של זכויות שאינן מקנות שליטה והטיפול בהנפקת מניות רוכשת לנרכשת במסגרת עסקה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2012​

זיהוי הרוכשת החשבונאית והטיפול בעסקת צירוף עסקים​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2012​

קיומה של שליטה ואופן מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2012​

איבוד שליטה משותפת בחברה מוחזקת​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2012​

מועד השלמת צירוף עסקים​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

מאי, 2012​

יישום שיטת השווי המאזני בחברה תחת אותה שליטה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

מאי, 2012​​

הטיפול החשבונאי ברכישת חברה כלולה מבעל השליטה בתמורה להקצאת מניות​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

מרץ, 2012​​

שינוי מדיניות חשבונאית בנוגע להצגת השקעות המוחזקות בשליטה משותפת​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2011​

דוחות כספיים מאוחדים של עסק בחיסול​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2011​​

איבוד השפעה מהותית בחברה מוחזקת​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

נובמבר, 2011​

איבוד שליטה בחברה בת בעסקה בעלת מספר שלבים​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

פברואר, 2011​

האם ניתן ליישם De-Pooling בעת מכירת חברה בת​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2010​

מכירת חלק ממניות חברה בת וכניסה להסכם שליטה משותפת, אפשרות להכיר ברווחי Phase 2​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

דצמבר, 2010​​

איבוד שליטה בחברה בת בחו"ל לאור מינוי אדמיניסטראטור​​

פנית החברה

תשובת הסגל

מדידת שווי הוגן​​

אפריל, 2010​​

אופן מדידת השווי ההוגן במסגרת עסקת החלפת מניות​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

יישום שיטת שווי מאזני​​

אפריל, 2010​​

הפסקת יישום שיטת השווי המאזני בקשר להשקעה במניות​​

פנית החברה

תשובת הסגל

שינוי מדיניות חשבונאית​​

פברואר, 2010​​

שינוי מדיניות חשבונאית בנוגע להצגת השקעה המוחזקת בשליטה משותפת​​

פנית החברה

תשובת הסגל

צירופי עסקים ומידע פרופורמה​​

פברואר, 2010​​

הכרה במוניטין שלילי שנוצר בעסקת צירופי עסקים ובקשת פטור מפרופורמה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

אוקטובר, 2008​​

הטיפול החשבונאי בעסקת  Downstream merger​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הכרה ברווח מירידה בשיעור החזקה במוחזקת​

מאי, 2008​

הכרה ברווח מירידה בשיעור החזקה בחברה מוחזקת, בעקבות הקצאה בשני שלבים של מניות על ידי המוחזקת​

פנית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים