כניסה

מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות
 
 

נושא הפניה

מועד הפרסום

סוגיה

פנית החברה ותשובת הסגל

מכשירים פיננסים​

פברואר 2020​

הטיפול החשבונאי בהסכם רכישת גז​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

פניית החברה 4

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות​יוני 2019 ​הטיפול החשבונאי בגין עסקה מול המדינה​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים


 

דצמבר, 2017​

סיווג זכויות שארית בחברת נכס כהון או כהתחייבות בדוחות חברת הנכס

פנית החברה

תשובת הסגל​

מכשירים פיננסים​​​​

יולי, 2017​​

קיומו של שוק פעיל לכתבי אופציות​​​

פנית החברה

פנית החברה 2

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים​​​

יולי , 2017​​

האם ניתן להביא בחשבון התחייבויות הקשורות לתעודות סל כהתחייבויות הקשורות לביטוח בעת בחינת העמידה במבחנים לדחיית יישום IFRS 9 ​

פנית החברה

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים​​

מרץ, 2017​​

הטיפול החשבונאי בהחלפת אג"ח​​

פנית החברה

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הסדרי זכיון למתן שירות​​

מרץ, 2016​​​

שאלה ותשובה בקשר עם תשובת הסגל לבקשות להנחיות מקדמיות בנוגע לטיפול החשבונאי במערכות חשמל פוטו-וולטאיות​​​

שאלה ותשובה

מכשירים פיננסים והסדרי זכיון למתן שירות​​

נובמבר, 2015​​

נאותות מדידת השקעה במכשיר הוני לפי עלות חלף שווי הוגן​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

פנית החברה 4

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות​​

דצמבר, 2013​​

הטיפול החשבונאי בהלוואת Non-Recourse לשותף של החברה בחברה בת, לרכישת מניות בחברה הבת, במקביל לרכישת מניות נוספות של החברה הבת על ידי החברה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

הסדרי זיכיון למתן שירות, מודל נכס פיננסי​​

דצמבר, 2012​​

טיפול החשבונאי במערכות חשמל פוטו וולטאיות המוקמות ומופעלות בישראל​​

פנית החברה 1

נספח א לפנייה

נספח ב לפנייה

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הסדרי זיכיון למתן שירות, מודל נכס פיננסי​​

דצמבר, 2012​​​

הטיפול החשבונאי במערכות חשמל פוטו וולטאיות בישראל​​

פנית החברה

תשובת הסגל

מכשירים פיננסיים​​

דצמבר, 2012​​

מדידת שווי הוגן של כתבי אופציה הניתנות למימוש לאג"ח המיר שהנפיקה החברה​​

פנית החברה

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים התחייבויות והון​​

מרץ, 2012​​

הטיפול החשבונאי בהלוואת נון ריקורס אשר התקבלה במסגרת עסקת מיזוג​​

פנית החברה

תשובת הסגל

אימוץ מוקדם של IFRS9​​

אוגוסט, 2011​​

מועד היישום לראשונה של IFRS9​​

פנית החברה

תשובת הסגל

מכשירים פיננסיים- קיומם של נגזרי מט"ח משובצים​​

אוגוסט, 2011​​

קיומם של נגזרי מט"ח משובצים​​

פנית החברה

תשובת הסגל

מכשירים פיננסיים-שינוי מדיניות טיפול בהתחייבויות צמודות מדד-פנית​​

אוגוסט, 2011​​

שינוי מדיניות טיפול בהתחייבויות צמודות מדד​​

פנית החברה

תשובת הסגל

שינוי מדיניות חשבונאית​​

פברואר, 2010​​

שינוי מדיניות חשבונאית בנוגע למדידת התחייבויות פיננסיות צמודות מדד​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים​​

אוגוסט,  2008​​

יישום שיטת הריבית האפקטיבית לגבי מכשירים פיננסים צמודי מדד​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הכרה בהון עצמי​​

יולי, 2008​​

האפשרות להכיר בהון עצמי בגין הנפקת מניות הכוללת תמורה מיידית ותמורה עתידית מותנית​​

פנית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים