כניסה

פניות מקדמיות חשבונאיות
פניות מקדמיות אחרונות בנושאים חשבונאיים
נושא פניהתאריך פרסום​סוגייה​פנית החברה ותשובת הסגל​
הצגת דוחות כספיים ודוח על תזרימי מזומנים​אפריל 2024​שינוי מדיניות חשבונאית בעניין סיווג תקבולי דיבידנד בדוח תזרים מזומנים​

פנית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

מלאי, רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, ירידת ערך נכסים, נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו​פברואר 2024​שינוי מדיניות חשבונאית להיוון עלויות מימון למקדמות בגין נדל"ן להשקעה​

פניית החברה

תשובת הסגל​
הצגת דוחות כספיים ודוח על תזרימי מזומנים​פברואר 2024​שינוי מדיניות חשבונאית בקשר עם סיווג תשלומי ריבית בדוח תזרים מזומנים​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

 

תגיות:
פרה רולינג פנייה מקדמית pre rulling חשבונאות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים