כניסה

פניות מקדמיות חשבונאיות
פניות מקדמיות אחרונות בנושאים חשבונאיים
 

נושא פניה

​תאריך פרסום

​סוגייה

​פנית החברה ותשובת הסגל

צירוף עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

אוקטובר 2020​​​​

בחינת קיום השפעה מהותית​​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

פניית החברה 4

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה​

אוקטובר 2020​​​​

בקשת ארכה להצגת נתוני פרופורמה​

פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה​

אוקטובר 2020​​​​

בקשת ארכה להצגת נתוני פרופורמה​

פניית החברה

תשובת הסגל

הצגת דוחות כספיים ודוח על תזרימי מזומנים​

אוקטובר 2020​​​​

שינוי מדיניות חשבונאית בנוגע לסיווג תשלומי ותקבולי ריבית בדוח על תזרים מזומנים​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירוף עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​​

אוקטובר 2020​​​

בחינת קיום שליטה​​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

פניית החברה 4

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה​​

 אוקטובר 2020​​

בקשת ארכה לפרסום נתוני פרופורמה​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה​ אוקטובר 2020​בקשת פטור מהצגת נתוני פרופורמה​פניית החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה אוקטובר 2020בקשת פטור מהצגת נתוני פרופורמה​

תגיות:
פרה רולינג פנייה מקדמית pre rulling חשבונאות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים