כניסה

פניות מקדמיות חשבונאיות
פניות מקדמיות אחרונות בנושאים חשבונאיים
נושא פניהתאריך פרסום​סוגייה​פנית החברה ותשובת הסגל​
מלאי, רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, ירידת ערך נכסים, נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו​פברואר 2024​שינוי מדיניות חשבונאית להיוון עלויות מימון למקדמות בגין נדל"ן להשקעה​

פניית החברה

תשובת הסגל​
הצגת דוחות כספיים ודוח על תזרימי מזומנים​פברואר 2024​שינוי מדיניות חשבונאית בקשר עם סיווג תשלומי ריבית בדוח תזרים מזומנים​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​אוגוסט 2023​שימור השפעה מהותית על אף איבוד דירקטור במוחזקת​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל
מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות​אוגוסט 2023​אופן הכרה ומדידת הפרשה להפסדי אשראי בעקבות עסקה לרכישת חברת בת​

פניית החברה 

תשובת הסגל

מכשירים פיננסים והסדרי זיכיון למתן שירות​אוגוסט 2023​אופן הכרה ומדידת הפרשה להפסדי אשראי בעקבות עסקה לרכישת חברת בת​

פניות החברה

תשובת הסגל

מידע כספי פרופורמה​יוני 2023​​בחינת עסקת המיזוג כאירוע פרופורמה, והשלכותיה על הדוחות הכספיים המצורפים​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

תשובת הסגל
צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​יוני 2023​בחינת קיום שליטה בחברת בת בעקבות הסכמי השקעה חדשים​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל
מידע כספי נפרד​​​​​​​​פברואר 2023​אי הכללת מידע כספי נפרד בדוחות הכספיים ​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

צירופי עסקים, שיטת השווי המאזני ודוחות מאוחדים​

פברואר 2023​​

בחינת ירידה מהשפעה מהותית ​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

 

תגיות:
פרה רולינג פנייה מקדמית pre rulling חשבונאות

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים