כניסה

עדכון סגל הרשות לגבי סטטוס הצעות חקיקה בעניין תאגידי מדעי חיים ופרויקט שיפור הדוחות לקראת הדוח התקופתי לשנת 2014
 
סגל הרשות פועל בימים אלה לעיגון הצעות חקיקה בתקנות בכל הנוגע לקביעת דרישות גילוי ייעודיות לתאגידי מדעי חיים ובכל הנוגע לתיקונים הנוגעים לדוח ההנהלה, פרק תיאור עסקי התאגיד, פרק המימון והנזילות ופרק הממשל התאגידי, וזאת כחלק מפרויקט שיפור הדוחות. בשים לב לשלב החקיקה וללוח הזמנים הצפוי עד להשלמתו, ולאור פניות של מספר תאגידים מדווחים לגבי מועד התחולה הצפוי של תיקוני החקיקה לעיל, סגל הרשות מבקש להבהיר כי ככל ותיקוני החקיקה לא יפורסמו ברשומות עד ליום 31 בדצמבר 2014 (וסביר להניח שהתיקונים הנ"ל לא יתפרסמו עד תאריך זה), הרי שסגל הרשות לא יאכוף את האמור בהם על הדוח התקופתי לשנת 2014.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים