כניסה

סדרי טיפול בתשקיפים, דוחות רבעון שני 2015

מועדי הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף וכן הגשת בקשה על בסיס דוחות רבעון שני 2015

1. המועד האחרון להגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף (ובתשקיפי         מדף, גם מכתב עמידה "בתנאי זכאות למדף") יהיה ביום 31/8/15.

יובהר כי האמור בסעיף זה חל על כל תאגיד, לרבות תאגיד המבקש להציע לציבור לראשונה ניירות ערך ותאגיד ברישום כפול, ועל כל סוגי התשקיפים. בנוסף, (תאגיד המגיש  הודעה כאמור  לגבי תשקיף IPO  ( הצעה  לראשונה של ניירות ערך לציבור),  מתבקש לציין בהודעה גם את תחום פעילות התאגיד+ פרטי איש קשר).

2. המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף (ת-001 - הגשת טיוטה ראשונה), שתיבדק בנוהל לבדיקה מלאה או חלקית יהיה ביום 30/9/15 בשעה 12:00.

לאור ימי החגים החלים ברבעון זה, סגל הרשות מבקש מהתאגידים להקדים, ככל הניתן, את מועדי הגשת טיוטת התשקיף, לצורך היערכות מתאימה.

יובהר כי המועד האחרון להגשת טיוטת תשקיף מעודכנת (ת-004), בהמשך לטיוטת תשקיף שהוגשה ברבעון קודם, יהיה  אף הוא ביום 30/9/15 בשעה 12:00 (בדומה למועד האחרון להגשת בקשה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף -  ת001). 

3. המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף (ת-001- הגשת טיוטה ראשונה) שתיבדק בנוהל לבדיקה מקוצרת, ובקשה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף לגבי תאגיד ברישום כפול  יהיה ביום 29/10/2015 בשעה 12:00

לת"ל את ההודעות יש לשלוח באמצעות טופס ת -  023 - הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר הרשות לפרסום תשקיף) הגשת טיוטת תשקיף) (לא פומבי).

 

ור' להלן  - הודעה בדבר סדרי טיפול בתשקיפים (מיום 23.11.10) וכן הודעה לתאגידים בדבר הגשת בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף (עדכון והשלמה להודעות מיום 5.3.07 ומיום 18.12.06 בעניין סדרי טיפול בתשקיפים) (מיום 5.10.10).

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים