כניסה

סדרי טיפול בתשקיפים, דוחות רבעון ראשון 2015
 

מועדי הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף וכן הגשת בקשה על בסיס דוחות רבעון ראשון 2015

 

בהמשך להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום 23 בנובמבר 2010 בדבר סדרי טיפול בתשקיפים, מתכבד סגל הרשות להודיע כדלקמן:

1. המועד האחרון להגשת הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף (ובתשקיפי מדף, גם מכתב עמידה "בתנאי זכאות למדף") יהיה ביום 31/5/15.

(תאגיד המגיש הודעה כאמור לגבי תשקיף IPO (הצעה לראשונה של ניירות ערך לציבור), מתבקש לציין את תחום פעילות התאגיד + פרטי איש קשר)

יובהר כי האמור בסעיף זה חל על כל תאגיד, לרבות תאגיד המבקש להציע לציבור לראשונה ניירות ערך ותאגיד ברישום כפול, ועל כל סוגי התשקיפים.

2. המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף (ת-001 - הגשת טיוטה ראשונה), שתיבדק בנוהל לבדיקה מלאה או חלקית יהיה ביום 30/6/15 .

יובהר כי המועד האחרון להגשת טיוטת תשקיף מעודכנת (ת-004), בהמשך לטיוטת תשקיף שהוגשה ברבעון קודם, יהיה אף הוא ביום 30/6/15  (בדומה למועד האחרון להגשת בקשה לקבלת היתר לפרסום של תשקיף – ת001). 

3. המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף (ת-001- הגשת טיוטה ראשונה) שתיבדק בנוהל לבדיקה מקוצרת, ובקשה לקבלת היתר לפרסומו של תשקיף לגבי תאגיד ברישום כפול  יהיה ביום 30/7/15 .

לת"ל את ההודעות יש לשלוח באמצעות טופס ת-023 הודעה על כוונה להגיש בקשה לקבלת היתר הרשות לפרסום תשקיף (הגשת טיוטת תשקיף) לא פומבי

ור' להלן  - הודעה בדבר סדרי טיפול בתשקיפים (מיום 23.11.10) וכן הודעה לתאגידים בדבר הגשת בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף )עדכון והשלמה להודעות מיום 5.3.07 ומיום 18.12.06 בעניין סדרי טיפול בתשקיפים) (מיום 5.10.10(.

 

 

תגיות: