כניסה

בעלי שליטה, בעלי עניין ונושאי משרה
 
שם החברהמועד הפרסוםסוגיהמס' אסמכתא

גו.די.אם. השקעות בע"מ​

03 ביולי 2018​

האם רשאית חברה לסווג בעל מניות בה כמי שיש לו ענין אישי באישור מינוי דירקטור חיצוני ולא למנותו במניין הרוב הנדרש להחלטה, כאשר בעל המניות הצביע נגד אותו מינוי והצהיר כי אינו בעל עניין אישי במינוי.

2018-01-031074​

שמן משאבי נפט וגז בע"מ


24 בנובמבר 2015​

בהגדרת "החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד אם אחרים" שבסעיף 1 לחוק ניירות ערך קיימת חזקה לפיה יש לראות כמחזיקים ביחד תאגיד המחזיק בניירות ערך יחד עם בעל עניין בו. לעמדת סגל רשות ניירות ערך חזקה זו נסתרת מקום בו לתאגיד המחזיק יש בעל שליטה שאינו בעל העניין, ולא מתקיים שיתוף פעולה בין בעל העניין לבין בעל השליטה בתאגיד המחזיק בקשר לאחזקותיהם בתאגיד המחזיק או בקשר לאחזקות בתאגיד המדווח. הרציונל הוא שבמקרה זה לבעל העניין בתאגיד המחזיק אין יכולת להשפיע על הדרך בה יממש התאגיד המחזיק את כוח ההצבעה שלו בחברה הציבורית ולכן לא נכון לראות בו ובתאגיד המחזיק מחזיקים ביחד.


ספקטרוניקס בע"מ

24 ליוני 2015

אם בעל מניות שסיווג את עצמו במסגרת הצבעתו באסיפה מודיע לחברה כי הוא טעה בסיווג, בין אם הדבר נעשה לפני האסיפה ובין אם נעשה לאחריה, אזי יש לבחון האם העסקה אושרה לפי הסיווג המתוקן

2015-01-055122

אאורה השקעות בע"מ

23 למרץ 2015

עניין אישי של מצביע לאור רכישת מניות מבעל השליטה בהנחה על מחיר השוק אשר בוצעה בסמוך למועד האסיפה, הלוואות שנתן בעבר לבעל השליטה וכהונת בתו כדירקטורית בחברה שלא במסגרת הסכם לזכויות מיעוט.

2015-01-058735

פיברולן בע"מ


 

7 לינואר 2014

חזקה על בני משפחה מקרבה ראשונה אשר רכשו מניות באותו מועד, באותו מחיר ומאותו מוכר שהם מחזיקים ביחד. וכן - אדם המועסק בחברה בשליטת קרובו ועיסוקו זה הוא מקור הכנסתו העיקרי של הראשון, יראו את פרנסתו של הראשון כנסמכת על קרובו וכפועל יוצא יראו בהם מחזיקים יחד במניות החברה.

2014-01-006655

פרוטאולוג'יקס בע"מ


11 דצמבר, 2014​

עניין אישי של מצביע לאור העובדה שבמקביל להצבעה הוא נקשר בעסקה לרכישת תאגיד לגביה ניהל משא ומתן עם בעלי השליטה בחברה ואף נזקק לאישורם לאור העובדה שהם בעלי מניות ונושים מרכזיים של אותו תאגיד.

2014-01-219786

ישרוטל בע"מ


27 נובמבר, 2014​

סיווגם של בני משפחה המחזיקים בחברה פרטית השולטת בחברה ציבורית כבעלי שליטה מכוח תקנון החברה הפרטית, המהווה בפועל הסכם הצבעה

2014-01-2078-49

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ​

28 אוגוסט, 2014​

אימתי יש לראות במתן הטבה כספית הניתנת לנושא משרה בחברה ציבורית על-ידי חברה פרטית הנשלטת על ידה (בבעלות מלאה או חלקית) כרכיב בתנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה בחברה הציבורית כמשמעות מונח זה בסעיף 270(2) לחוק החברות​

2014-01-145570

אולטרה אקוויטי​

17 אוגוסט, 2014​

קיומו של עניין אישי של נושאי משרה באישור עסקה הכוללת הסרת ערבויות אישיות של נושאי המשרה​

2014-01-135138

לידר החזקות והשקעות בע"מ​

5 ביוני, 2014​

עניין אישי של בעל מניה אשר מכר את מניותיו לבעל השליטה לאחר המועד הקובע ולפני מועד כינוס האיספה.​

2014-01-084684​

בירמן עצים ופירזול בע"מ​

29 באפריל,  2014​

עניינו האישי של בעל מניות אשר מקיים קשרים עסקיים מהותיים ומתמשכים עם החברה, באישור עסקאות אשר לבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי.​

2014-01-052995

ביומדיקס אינקובטור בע"מ ​

27 בפברואר, 2014​

תהליך הסיווג של דירקטורים כבלתי תלויים הינו הליך קונסטיטוטיבי ולכן לא ניתן לסווג בדיעבד דירקטור כדירקטור בלתי תלוי אף אם התקיימו בו תנאי הכשירות. לפיכך, דירקטור יוכר כבלתי תלוי רק לאחר שהצהיר כי הוא עומד בתנאי הכשירות וועדת הביקורת אישרה זאת.​

2014-01-000675

אינטרקולוני השקעות בע"מ​

19 בנובמבר, 2013​

עניין אישי של בעל שליטה בעסקה עם צד שלישי, לאור עסקאות בין בעל השליטה לצד השלישי שנעשו בסמיכות זמנים.

2013-01-196326

א. ליבנטל החזקות בע"מ​

28 באוקטובר,

2013​

מצירוף הוראות סעיף 1 לחוק החברות,  התשנ"ט-1999 בעניין הגדרת "דירקטור בלתי תלוי" וסעיף 249ג לחוק המחיל הוראות מסוימות הקשורות לדירקטורים חיצוניים על דירקטורים בלתי תלויים, הרי שמעת סיווגו של דירקטור בלתי תלוי ככזה על-ידי ועדת הביקורת חלה לגביו, בין השאר,  ההוראה בדבר איסור מינוי והעסקה של הדירקטור בתום כהונתו כאמור בסעיף 249(א). משכך, דירקטור בלתי תלוי שכהונתו פקעה בחלוף 9 שנים אינו יכול לכהן כנושא משרה בחברה.​

2013-01-176568

בריל תעשיות נעליים בע"מ​

3 בספטמבר, 2013​

החזקה ביחד של בעלי מניות הפועלים בתיאום בקשר עם החזקותיהם בחברה, הלכה למעשה, באופן קבוע ומתמשך.

2013-01-137052

2013-01-181689

 

צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ​

7 באוגוסט, 2013​

עניין אישי של בעל שליטה בעסקה של החברה עם צד שלישי אשר מנהל קשרים עסקיים עם בעל השליטה וכן עניין אישי של בעל השליטה בעסקת השקעה של החברה בתאגיד אשר גם בעל השליטה השקיע בו.

2013-01-111297

ספקטרוניקס בע"מ​

16 ביוני, 2013​​

אימתי תיחשב מדיניות תגמול של חברה ככזו אשר אינה עונה על דרישות הדין​

2013-01-065136

טלכור טלקום בע"מ​

16 ביוני, 2013​

יש לראות בבן המועסק על-ידי חברה בשליטת אביו כמי שפרנסתו על אביו ומכוח זה לראותם כ'אדם אחד' כמשמעות מונח זה בהגדרת "החזקה" ו"רכישה" שבסעיף 1 לחוק ניירות ערך.

2013-01-065904

וולקן תעשיות רכב בע"מ​

29 במאי, 2013​

עסקה לאישור תנאי כהונה של יו"ר דירקטוריון, אשר היה בעבר בעל השליטה בחברה, אשר נעשית בסמיכות זמנים למועד העברת השליטה ממנו לבעל השליטה החדש, הינה עסקה הטעונה אישור לפי סעיפים (4)270 ו-275 לחוק החברות, זאת לאור היות העסקה שלבעל השליטה החדש יש בה עניין אישי. ​

2013-01-060127

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ​

4 במרץ, 2013​

עסקה של חברה עם נושה מהותי של בעל השליטה, כאשר בעל השליטה במצוקה פיננסית, היא עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי. כמו כן, מכירת פעילות המביאה לחיסול כלל פעילות החברה בתחום מסוים אינה יכולה להיחשב עסקה במהלך העסקים הרגיל של החברה, וזאת גם בחברת החזקות. כמו כן, הוכחת קיומם של תנאי שוק כאשר נמכר נכס ייחודי ללא שוק פעיל אינה יכולה להיחשב עסקה בתנאי שוק. יחד עם זאת, בחר סגר הרשות שלא להתערב בעמדת החברה לפיה הראל איננה נושה מהותי של בעל השליטה בזמן ביצוע העסקה.​

2013-01-053553

אורתם סהר הנדסה בע"מ​

27  בפברואר, 2013​

בעת בחינת רכיב המהותיות בקביעת חריגות עסקת קבלנות ביצוע עם בעל שליטה, יש לבחון, בנוסף למבחנים התוצאתיים שבחנה החברה (מבחן ההכנסות השנתיות ומבחן הרווח הגולמי השנתי), לכל הפחות את שני המבחנים הבאים: מבחן היקף העסקה הכולל ביחס לצבר ההזמנות, ומבחן סך הרווח הגולמי הכולל הצפוי מן העסקה ביחס להון העצמי.​

2013-01-048720

 

מליסרון בע''מ​

13 באוגוסט, 2012​

בעת שינוי עסקה עם בעל שליטה נבחנת חריגות העסקה ביחס לעסקה בכללותה, ולא רק ביחס לשינוי לו מתבקש האישור. כמו כן, אישור שניתן בעבר על ידי אסיפה כללית לסכומים שישולמו בגין שירותים לגורם פלוני, אינו מעיד כי סכומים אלו משקפים "תנאי שוק" במועד מאוחר יותר, בפרט במקרה שזהות נותן השרות השתנה.​

2012-01-209328

פלדמן ובנו בע"מ​

13 באוגוסט, 2012​

בעל מניות שהינו נושא משרה בכירה בחברה ואשר קשור עם החברה בעסקת הלוואה הינו בעל עניין אישי בעסקאות שלבעלי השליטה עניין אישי בהן.​

2012-01-209304

שלמה א. אנג'ל בע"מ​

5 בינואר, 2012​

ספק של החברה, אשר הכנסותיו מהוות שיעור מהותי מסך הכנסותיו הינו בעל עניין אישי בעסקאות שלבעלי השליטה עניין אישי בהן.​

2012-01-007830

 

אילקס מדיקל בע''מ

 

איילון אחזקות בע''מ

 

ישרס - חברה להשקעות בע''מ

מלם - תים בע''מ

18 ביולי, 2011

 

10 אוקטובר, 2011

 

8 בדצמבר, 2011

 

1 בינואר, 2012

משחדל בעל שליטה מלכהן בחלק מהתפקידים בגינם אושרו תנאי כהונתו, הרי שמשתנה מהותם, טיבם וטבעם של השירותים המועמדים על ידיו.

משכך, על החברה להביא את תנאי הכהונה לאחר השינוי לאישור מחדש של האורגנים הנדרשים, בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות.​

2011-01-215769

(ר' עמוד 41)

2011-01-299373

(ר' עמוד 40)

2011-01-357312

(ר' עמוד 12)

2012-01-001827

(ר' עמוד 11)

 

קרור אחזקות בע''מ​

13 בנובמבר, 2011​

תקנון חברה פרטית מהווה הסכם הצבעה בין בעלי המניות, באופן שאלו מחזיקים ביחד במניותיה. משכך, בעלי המניות הללו הינם בעלי השליטה בחברה הציבורית הנשלטת על ידי החברה הפרטית במישרין.​

2011-01-325086

תדביק בע''מ​

15 בדצמבר, 2011​

היעדר סמכות של החברה על כלל האורגנים שלה לסווג בעל מניות המצביע נגד אישור התקשרות של החברה עם בעל השליטה בה, כמי שיש לו עניין אישי בהחלטה, בנסיבות בהן בעל מניות זה מצהיר כי אינו בעל עניין אישי כאמור.​

2011-01-363702

סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ​

27 אוקטובר, 2010​

עניין אישי של בעל שליטה בכל עסקת רכישת נכסים על ידי החברה, כאשר עלות שכרו נגזרת מהיתרה המופחתת של הנכסים במאזן החברה, תוקפה של תניית סיום העסקה בהסכם עם בעל שליטה והשלכות גלולת רעל, הקניית סמכויות ניהול לבעל שליטה בניגוד להוראות חוק החברות וחובת ועדת ביקורת ודירקטוריון לבחון את הוגנות וסבירות תשלום התגמול לבעל השליטה.​

2010-01-661017

רודמקו בע"מ (מופיעה כיום תחת השם נץ ארה"ב)​

14 במרץ, 2010​

עניין אישי של בעל שליטה בעסקה של חברה עם צד ג' בשל קשרים עסקיים מתמשכים מהותיים, ובשים לב לסמיכות הזמנים בין עסקה זו לבין עסקה של בעל השליטה עם אותו צד ג'.​

2010-01-413670

דן רכב תחבורה בע"מ​

26 בינואר, 2010​

עסקה במסגרתה משלמת החברה לבעלות השליטה בה כספים עבור שירותי ניהול, ובכלל זה שירותי דירקטורים או שירותים אחרים הניתנים לחברה באמצעות עובדים ונושאי משרה בבעלות השליטה, הינה עסקה הטעונה אישור לפי סעיפים 270(4) ו -275 לחוק החברות. זאת גם כאשר ההתקשרות של החברה נעשתה ישירות עם העובד או נושא המשרה (ולא עם בעלות השליטה), אם התמורה בגין השירותים מועברת לבעלות השליטה, לפי בקשת העובד או נושא המשרה.​

2010-01-366504

סלע גרופ. קום בע"מ (כיום נקסט ג'ין ביומד בע"מ)​

24 בדצמבר, 2009​

חובת ועדת ביקורת ודירקטוריון חברה לבחון ביטול התקשרות עם בעל השליטה, כאשר המשך ההתקשרות אינו לטובת החברה.​

2009-01-330687

כנפיים אחזקות בע"מ​

30 בנובמבר, 2009​

עניין אישי הדדי בין יחידי קבוצת בעלי שליטה.​2009-01-304086

החברה לישראל בע"מ​

21 באוקטובר, 2009​

עניין אישי של גופים מוסדיים אשר מחזיקים מניות בחברה ואגרות חוב בחברה בת שלה, כאשר העסקה הינה הזרמת כסף מהחברה, שהינה סולוונטית, לחברה הבת, שהינה חדלת פירעון.​

2009-01-261027

עוגן נדל"ן מניב בע"מ​

24 בספטמבר, 2009​

הערכת שווי כלכלית והצעה ראשונית אינן מהוות אינדיקציה ל"תנאי שוק" לצורך הגדרת "עסקה חריגה".​

2009-01-239958

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים