כניסה

עמדות סגל רשות שהוגשו לבית המשפט
נושא​מועד הגשה​סוגיה​עמדה

הסדר לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי​

פברואר 2022​

מהו המועד בו יש לפנות לבית המשפט על מנת למנות מומחה

עמדת הרשות

פסק דין​

בקשת חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות​

דצמבר 2021​

האם ניתן להגיש בקשת חלוקה לפי סעיף 303 לחוק החברות ללא דוחות כספיים עדכניים​

עמדת הרשות

פסק דין

בקשה למתן הוראות לנאמן לפי חוק הנאמנות

מרץ 2022​

יישום הוראות סעיף 35ח(ד2ב)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968

עמדת הרשות

פסק דין

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות

מרץ 2022​הגשת בקשה לשינוי תנאי כתבי אופציה בסמוך למועד פקיעתם​

עמדת הרשות

פסק דין

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות​

פברואר 2022​

הגשת בקשה לשינוי תנאי כתבי אופציה בסמוך למועד פקיעתם.

עמדת הרשות

פסק דין

פטור ממינוי מומחה​

אוקטובר 2021​

בקשת חברה לפטור ממינוי מומחה במסגרת הסדר חוב מהותי כס' 328 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח - 2018.​

עמדת הרשות

פסק דין​

הסדר לפי חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי

יולי 2021​

1. האם תוכנית אסטרטגית כללית עולה לכדי "הסדר חוב" כהגדרתו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018.
2. האם אישור תוכנית זו על ידי המחזיקים מייתרת את חובת הנאמן לפעול בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2ב)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968?

עמדת הרשות

פסק דין

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות​

מאי 2021​

אימתי קיימת הצדקה למתן פטור מתביעות לנושאי משרה ובעלי שליטה בחברה שאינה חדלת פרעון​

עמדת הרשות

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות

ינואר 2021​

אימתי קיימת הצדקה לקיצור מועדים לכינוס אסיפות והמידע הנדרש בבקשה בנדון​

עמדת הרשות

פסק דין

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות

אוגוסט

2020​

פטור מתשקיף בהליך לשינוי כתבי אופציה לפי ס' 350 לחוק החברות אחרי כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי​

עמדת הרשות

פסק דין

הסדר לפי חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי​

אוגוסט 2020​

האם ניתן לכנס אסיפות לאישור הסדר טרם קבלת אישור מביהמ"ש? ​

עמדת הרשות

פסק דין

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק חברות

אוגוסט 2018​

האם ובאילו מקרים לבעל תפקיד שמונה ע"י בית המשפט ישנה סמכות להפקיע את סמכויות הדירקטוריון?​

עמדת הרשות

פסק הדין​

הצעה לציבור והגדרת נייר ערך​

אפריל 2018​

האם הסכמי השקעה בפוליסות ביטוח חיים בארה"ב המשווקים ונמכרים בישראל נכנסים תחת ההגדרה הלשונית של "נייר ערך" המעוגנת בסעיף 1 לחוק ​

עמדת הרשות

פסק הדין של בימ"ש המחוזי

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותיולי 2016​​1. האם ניתן לאיין את זכותם של בעלי המניות שלא לפי ס' 350.
2. האם ניתן לאשר פטור קולקטיבי כופה בהליך לפי חוק ניירות ערך.​

עמדה לבית המשפט

פסק דין

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות

יוני 2016​

בקשת נאמן למסירת מסמכים ומתן מידע

עמדת הרשות

הצעה לציבור​מאי 2016​יישום סעיף 15א(א)4 והאסדרה המתוכננת בנושא מימון המונים​

קישור

פסק דין

הצעה לציבור ורישום למסחר לפי סעיף 46ב לחוק ניירות ערך

אוקטובר 2015

רישום למסחר בבורסה בקיומה של גלולת רעל; התקיימותה של הצעה לציבור בהצעת רכש חליפין של חברה ברישום כפול על ידי חברה זרה

קישור

המשך עמדת רשות

החלטת בית המשפט​

סיום חובות דיווח

יוני 2015​סיום חובות דיווח של תאגיד המצוי בהליכי מימוש כלל נכסיו או בהליכי פירוק​קישור
הצעת רכש  לרכישת אגח מחוקות ממסחר של חברה בפירוק​יוני 2015​​הנפקת טוקן למציע בהצעת רכש  קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות​מאי 2015​בקשה לפטור ממינוי מומחה בשל כהונה לכאורה של בעל
תפקיד מטעם בית המשפט​
קישור
חלוקה באישור בית משפט לפי סעיף 303 לחוק החברות

מאי 2015​סמכות החלטה על חלוקה בדירקטוריון של חברת שכבה אחרת בו לא מכהן רוב בלתי תלוי
קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות​פברואר 2015​הקצאה פרטית במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות​

קישור

החלטת בית המשפט

סיום חובות דיווח ​ינואר 2015​הרוב הדרוש לאישור סיום חובות דיווח על פי תקנה 52 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970​

עמדה לבית המשפט

החלטת בית משפט

אחריות בעל תפקיד מטעם בית משפט על הדוחות הכספיים ​דצמבר 2014​מידת האחריות של בעל תפקיד מטעם בית משפט בחתימתו על הדו"חות הכספיים והיקף הפטור אשר ראוי שיינתן לבעל התפקיד ​עמדה מוסכמת שהגיש בעל התפקיד לבית המשפט​
דיווחים מיידים​​דצמבר 2014​האם קיימת חובת דיווח מיידי של כל החלטה שיפוטית במלואה?

עמדה

פסק דין

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותנובמבר 2014​מהו עניין משותף המובחן באופן מהותי המצדיק כינוס אספות נפרדות לפי סעיף 350(א1) לחוק החברות

קישור

חלוקה באישור בית משפט לפי סעיף 303 לחוק החברות

נובמבר 2014​האפשרות לאשר חלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח שהינה תוכנית רכישה עצמית של מניות שאינה מוגבלת בזמן​

עמדה לבית משפט

 

החלטת בית משפט

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותאוקטובר 2014מהו המידע המהותי הנדרש לצורך קבלת החלטה בהסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות

קישור

החלטת בית משפט

הצעת ניירות ערך לציבורספטמבר 2014​האם חוזי הלוואה שאינם זהים אחד לשני ושנועדו למטרת השקעה דומה מהווים "סדרה" ומשכך עונים להגדרת "נייר ערך" בחוק ניירות ערך

קישור

פסק דין

הערעור
 

פסק הדין של ביהמ"ש העליון

חלוקה באישור בית משפט לפי סעיף 303 לחוק החברות

יוני 2014​1. הצורך באישור לפי סעיף 275 לחוק החברות בעת חלוקת דיבידנד בעין.
2. הצורך בבחינת יכולת הפרעון במועד ההחלטה על חלוקה ספציפית, ולא רק במועד קבלת האישור העקרוני על מסגרת לחלוקה; הצורך בבחינת מימון ההוצאות התפעוליות השוטפות בטווח הנראה לעין.​

קישור

 

החלטת בית משפט

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותמאי 2014​עמדת הרשות בעניין חובת ביצוע הצעת רכש במועד מימוש אופציות שהוקצו לניצע במסגרת הסדר לפי סעיף 350, אשר עם מימושן יביאו אותו להחזקה של למעלה מ-45%.​קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותאפריל 2014​סוגיית השליטה בחברה ותחולת סעיף 52יד1 לחוק ניירות ערך על אג"ח המוחזקות על ידי בעלי השליטה ועל אג"ח המוחזקות בידי חברה נכדה קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותפברואר 2014​מעמדם של מחזיקי כתבי התחייבות נדחים במסגרת הסדר נושיםקישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותינואר 2014​​הקצאה פרטית במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות קישור

 

החלטת בית משפט

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותינואר 2014​האם מועד רכישת אג"ח ע"י מחזיק וכוונת מחזיק לעשות שימוש בזכויות תביעה מכוח האחזקה באג"ח מעידים על קיומו של אינטרס מהותי שונה המצדיק סיווג לאסיפת נושים נפרדתקישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותדצמבר 2013​בקשה להארכת מועד מימוש אחרון של כתבי אופציה שהוגשה על ידי מחזיק כתב אופציה ללא הסכמת החברהקישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותדצמבר 2013​בקשה להארכת מועד מימוש אחרון של כתבי אופציה שהוגשה לאחר יום המסחר האחרון באופציותקישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות​נובמבר 2013​האם מחזיקי אג"ח יכולים לאשר פטור מתביעות בהליך קולקטיבי כופה מחוץ לבימ"ש​קישור
אחריות חתם וגילוי בתשקיף (עמדה שהגשה לביהמ"ש העליון)ספטמבר,  2013עמדת הרשות בבית המשפט העליון במסגרת התובענה הייצוגית בעניין לנדמארק ;העמדה מבוססת על עמדה הרשות שהוגשה במרץ 2012 לבית המשפט המחוזי.​קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות

ספטמבר, 2013

 

חובת פרסום תשקיף בהקצאת מניות של חברה דואלית לבעלי מניות של חברה ישראלית פרטית במסגרת הליך מיזוג לפי סעיף 350 לחוק החברות.  קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותספטמבר, 2013ההבחנה בין הצבעות מחזיקי תעודות התחייבות באסיפות לפי חוק ניירות ערך לעומת הצבעות נושים באסיפות לפי חוק החברות.קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותיוני, 2013האם ניתן לאשר "הסדר חוב", כהגדרתו בסעיף 350 לחוק החברות, בהתאם להוראות סעיף 35ז לחוק ניירות ערך.קישור

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות

 

יוני, 2013זכות של מחזיק תעודות התחייבות בודד בחברה חדלת פירעון לפנות לבית משפט בבקשה לפירוק ללא החלטת אסיפת מחזיקים ו/או בניגוד להחלטת אסיפת מחזיקים.קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותיוני, 2013זכות נושה לפנות לבית משפט בבקשה לסעד לפי סעיף 350 לחוק החברות, ומתי רשאי בית משפט, לכפות הסדר חוב על חברה ללא הסכמתה.קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותמרץ, 2013פטור מפרסום תשקיף בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות, שעניינו  הסדר עם מחזיקי אג"ח בחברה סולבנטית.קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותפברואר, 2013נסיבות למתן פטור ממינוי מומחה בהתאם לסעיף 350יח לחוק החברות.
נסיבות המצדיקות מתן פטור מתביעות לנושאי משרה ובעלי שליטה בחברה.​
קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותינואר, 2013

מניות המוקצות במסגרת הצעה הנעשית אגב מיזוג במסגרת סעיף 350 לחוק החברות, שלא אגב הסדר חוב ולא מכוח תשקיף, אינן חוסות תחת פטור מחסימה מכוח סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך.

קישור

 

 

 

החלטת בית משפט

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותינואר, 2013מניות המוקצות ב"שלד בורסאי" במקביל לאישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, אשר במסגרתו אושרה מכירת השלד, כפופות להוראות החסימה מכוח סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך.​קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותספטמבר, 2012האם ניתן להסדיר תובענה ייצוגית במסגרת הסדר חוב לפי סעיף 350 לחוק החברות.קישור
חלוקת דיבידנדמאי, 2012כיצד יש לבחון את מבחן יכולת הפירעון בחברה ללא פעילות אשר עומדת לפני הכנסת פעילות חדשה.​קישור
עסקאות בעלי שליטהמאי, 2012בעל שליטה ממשיך ומעמיד שירותים לחברה אף על פי שתנאי כהונתו לא אושרו על ידי האסיפה כדין, וכן מגיש תביעה כנגד בעל מניות מיעוט שהצבעתו הכריעה את הכף, בטענה שלא עמד בחובות המוטלות עליו כבעל מניות בחברה. לעמדת הרשות, ככלל, אין מקום לאשר במקרה כזה סעד זמני של מתן תגמול לבעל השליטה בתקופת הביניים, עד להכרעת ביהמ"ש בתביעה.​קישור
עסקאות בעלי שליטהמרץ, 2012חברה ציבורית ("החברה השולטת") היא בעלת שליטה בחברה ציבורית אחרת ("החברה הנשלטת"). לעמדת הרשות, התקשרות של החברה הנשלטת עם בעל השליטה (המחזיק במניות החברה השולטת) אינה מצריכה ככלל אישור בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו- 275 לחוק החברות גם בחברה השולטת (נוסף על האישור בהתאם להוראות סעיפים אלו בחברה הנשלטת).​קישור
אחריות חתם וגילוי בתשקיףמרץ, 2012שכירת שירותים של גורמים מקצועיים לביצוע בדיקות נאותות אינה מקימה כשלעצמה לחתם את ההגנה הקבועה בסעיף 33(1) לחוק ; גדרי ההגנה לחתמים נוספים לפי סעיף 33(1א) לחוק; חשיבות הגילוי בדבר אינדיקציות מהותיות לשווי נכסים לצורך קבלת החלטת השקעה מושכלת ואפשרות הגשת תובענה ייצוגית על ידי מנהל קרן בגין הפרות דין שבוצעו לטענתו באחד התאגידים בהם מושקעת הקרן. ​קישור
עסקאות עם בעלי שליטהמרץ, 2012"עניין אישי שלילי", הגורם המוסמך לפסול קולו של בעל מניות המצביע נגד אישור עסקה עם בעל שליטה, והמבחנים לפסילת קולו של בעל מניות המצביע נגד עסקה עם בעל שליטה​קישור
נאמן לתעודות התחייבותמרץ, 2012אם נאמן רשאי להגיש תביעה רק בשם המחזיקים ששילמו את אגרת בית המשפט​קישור
הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות.מרץ, 2012האם יכולים מחזיקים של תעודות התחייבות מסדרה מסויימת להסמיך את הנאמן במסגרת אסיפה מוקדמת של אותה הסדרה, להצביע עבור ובשם הסדרה כולה באסיפה שתכונס מכוח סעיף 350 לחוק החברות​

קישור

 

החלטת בית משפט

הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברותפברואר 2012​תחולת סעיף 52יד1 לחוק ניירות ערך על אג"ח המצויות בבעלותו של בעל שליטה לשעבר בתאגיד מדווח אשר נרכשו על ידו כאשר היה בעל השליטה בתאגידקישור

 

החלטת בית משפט

חלוקת דיבידנדיולי, 2011תשלום דיבידנד, אשר מקים חשש סביר כי הוא ימנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן ("חשש לחדלות פרעון"), או תשלום כאמור הנעשה שעה שהחברה חדלת פירעון, הינו בגדר חלוקה אסורה, כל עוד לא הוסר החשש לחדלות פירעון.​קישור
עסקאות בעלי שליטהיוני, 2011בעל מניות שמתנגד לעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה, אינו יכול להיות מסווג כבעל עניין אישי באישורה של העסקה.​

קישור

 

החלטת בית משפט

דו"חות תקופתייםמאי, 2010הצגה של נכס פיננסי זמין למכירה לפי שווי הוגן, חובת צירוף הערכת שווי לפי תקנות ניירות ערך, וחובת צירוף דו"חות כספיים של השקעה המהווה נכס פיננסי זמין למכירה מכוח "פרט חשוב למשקיע".​קישור
זכות עיון של בעל מניותמאי, 2009לבעלי מניות זכות לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וועדת הביקורת בקשר עם אישור עסקאות לפי סעיפים 268 - 275 לחוק החברות. זכות עיון זו כפופה להוראות סעיף 185(ב) לחוק החברות, בו נקבעו סייגים לזכות העיון.​קישור

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים