כניסה

נוהל פניות מקדמיות ואחרות למחלקת תאגידים
פניות מקדמיות למחלקת תאגידים
 
פניות מקדמיות עניינן פניה או בקשה קונקרטית של מבקש מסוים לקבל את עמדתה של הרשות בסוגיה הצופה פני עתיד. הפניה המקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים שהתשובה לה איננה ברורה מאליה. הרשות מפעילה שיקול דעתה באשר לדחיפות ולנחיצות מתן מענה לפניות מקדמיות לאור מאפיינים אלה. פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים: 
 
1. בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה (פרה- רולינג);
 
2. בקשה לקבלת מכתב - no action היינו, אישור הרשות לכך שלא תנקוט בפעולת אכיפה עתידית בנסיבות מסוימות שאותן מתארת החברה בפנייתה.
לצפיה בנוהל המסדיר את נושא הפניות המקדמיות לרשות ופרסומן לציבור לחץ כאן
 
לצפיה בהבהרה לנוהל לגבי פניות בנושאים חשבונאיים - לחץ כאן
 
לתשובות לפניות מקדמיות בנושאים חשבונאיים לחץ כאן
 
לתשובות לפניות מקדמיות בנושאים משפטיים לחץ כאן

 

פניות לפטור מכח סעיף 15ד לחוק ניירות ערך

סעיף 15ד לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 (להלן: "החוק") מעניק לרשות את הסמכות לפטור מהוראות החוק, כולן או מקצתן, תאגיד שניירות ערך הערך שלו רשומים למסחר מחוץ לישראל ואינו תאגיד מדווח, המציע או המוכר ניירות ערך שלו לעובדיו ולעובדי תאגיד בשליטתו בישראל, במסגרת תוכנית תגמול לעובדים. זאת אם נוכחה הרשות כי חוקי המדינה שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר מבטיחים די הצורך את עניניו של ציבור העובדים בישראל, בדומה לנדרש על פי סעיף 15ב(1) לחוק. הרשות רשאית להתנות מתן פטור כאמור בתנאים שתקבע, כדי להבטיח כי יהיו בפני העובדים על הפרטים הנדרשים לפי סעיף 15ב(1), לרבות תרגום מסמכי ההצעה לעברית ומסירתם לידי העובדים.

החלטה 199-5 קובעת את הפרטים שיש לכלול בבקשה לפטור כאמור וכן רשימת בורסות שתאגידים הנסחרים בהם אינם נדרשים או עשויים להידרש לצירוף חוות דעת. לצפיה בהחלטה 199-5 - לחץ כאן

יצוין כי בישיבת מליאת הרשות מיום 31.7.2016 הוחלט להסמיך את סגל מחלקת תאגידים לאשר בקשות פטור שאינן דורשות הפעלת שיקול דעת. בקשות פטור שידרשו הפעלת שיקול דעת ובחינה של חוות דעת מעמיקה, יועלו לאישור המליאה.

 

בקשות פטור כאמור ופניות מקדמיות של תאגידים לא מדווחים יש לשלוח למחלקת תאגידים באמצעות דואר אלקטרוני corporate@isa.gov.il. לבירורים ניתן לפנות בטלפון 02-6556444.

תגיות:
הנחיה מקדמית

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים