כניסה

נושאי משרה וממשל תאגידי
נושא הפניה​מועד הפרסום​סוגיה

פנית החברה ותשובת הסגל

זיקת דח"צ

פברואר 2023​

האם כהונה בעבר כנושא משרה בחברה ממשלתית  יוצרת זיקה הפוגעת בכשירות המועמד מלכהן כדח"צ בחברה ממשלתית אחרת?​

פנית החברה

תשובת הסגל

מניעת כהונה בוועדת תגמול​

פברואר 2023​​

האם האופציות שהוענקו לדירקטורים המועמדים לכהונה בוועדת התגמול אשר לא הוענקו לדירקטורים החיצוניים מונעות מהם לכהן בוועדה?​

פנית החברה

תשובת הסגל​

נושאי משרה וממשל תאגידי​

פברואר 2023​​

האם ניתן לעדכן גמול דח"צים תוך כדי כהונה, לאור שינוי בתחום והיקף פעילות החברה?​

פנית החברה

תשובת הסגל​

פרשנות תקנה 4(ד) לתקנות הגמול ​

פברואר 2022​

האם ניתן לעדכן את שכר הדירקטורים החיצוניים במקרה של מעבר של חברה ישראלית לרישום כפול, אף אם טרם חלפו שלוש שנים מתחילת תקופת כהונתם​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות מועמד לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני​

ספטמבר 2021​

האם קשרים עסקיים בין החברה לבין חברה שמניותיה הוחזקו באופן חלקי בידי רעייתו של המועמד, פוגמים בכשירותו לכהן בתפקיד דירקטור חיצוני לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות​

פנית החברה

תשובת הסגל

פרשנות סעיף 245(א3) לחוק החברות​

יוני 2021​

האם ניתן להאריך תקופת כהונה מקסימלית שנקבעה בתקנונה של החברה ביחס של דירקטורים חיצוניים לשש שנים, לתקופה של תשע שנים, באופן שיחול בתחולה אקטיבית גם על דירקטורים מכהנים​

פנית החברה

תשובת הסגל

גמול דב"ת כיו"ר דירקטוריון ​

מרץ 2021 ​

האם ניתן להעניק לדב"ת המכהן כיו"ר דירקטוריון בתאגיד בנקאי ללא שליטה גמול העולה על הגמול המרבי המותר לדב"ת? ​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות כהונת דירקטור חיצוני

דצמבר 2020​

האם קשרים עסקיים בין חברות יוצרים זיקה הפוגמת בתנאי הכשירות של דח"צ?

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות כהונת דירקטור בלתי תלוי

דצמבר 2020​

האם השתתפותו של יו"ר דירקטוריון במיזם הנמצא בבעלות דירקטור בלתי תלוי עלול לפגוע בסיווגו של הדירקטור כ"בלתי תלוי"?

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הצעה פרטית לדירקטור חיצוני

דצמבר 2020​

האם התקשרות של חברה עם דח"צית בחברה בהסכם להשקעה של הדח"צית במניות החברה עשויה לפגום בכשירותה כדירקטורית חיצונית בחברה?

פנית החברה

תשבות הסגל

כשירות דירקטור חיצוני​יולי 2020​

האם איסור קיום זיקה ל"תאגיד אחר" בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות חל גם לגבי חברות ללא גרעין שליטה? ​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות דירקטור חיצוני; אי תלות רואה חשבון מבקר ​

דצמבר 2019​

מינוי כדח"צ בחברה את מי שהיה שותף במשרד רוה"ח מבקר של אותה חברה ואחראי לתיק הביקורת שלה, בנסיבות בהן טרם הושלמה ההתחשבנות הכספית בגין פרישתו - האם נפגמת כשירותו לכהן כדח"צ והאם נפגמת אי תלות משרד רוה"ח המבקר של החברה 

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירותו של מועמד לכהונה כדח"צ ​

מרץ 2019​

כשירות מועמד לכהונה כדח"צ בחברה בנסיבות בהן נתן שירותים מקצועיים לחתם המתמחר של החברה​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות של מועמד לכהונה כדח"צ​

יולי, 2018​

האם קשרים עסקיים של החברה עם קבוצת חברות כשהמועמד לכהונת דירקטור חיצוני מכהן כנושא משרה באחת מהן, מהווה זיקה הפוגמת בכשירותו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות.

פנית החברה

תשובת הסגל

גמול לדירקטור חיצוני​

יולי, 2018​

האם ניתן לשנות את סכום הגמול ותנאי הגמול ההוני של דח"צ במהלך כהונתו כאשר הוא מתוגמל על בסיס מנגנון הגמול היחסי?

פנית החברה

נספח א' לפניה

תשובת הסגל​

כשירות של מועמד לכהונה כדח"צ​

יולי, 2018​

האם קיומם של קשרים עסקיים בין החברה למעבידו לשעבר של המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני פוגמים בכשירותו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

כשירות של מועמד לכהונה כדח"צ​

נובמבר, 2017​

האם מי שכיהן ערב ההנפקה כדח"צ בחברה בת של המנפיקה, מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות תשנ"ד-1994 יכול לכהן כדח"צ בחברה המנפיקה?​

פנית החברה

תשובת הסגל​

זיקה של דירקטור בלתי תלוי​

נובמבר, 2017​

האם בכיר צה"ל שכיהן בתפקיד הכולל ממשק עם חברת בזק, חברת בת שלה וחברה של בעש"ט מנוע מלכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה לאור הוראות סעיף 240 לחוק החברות.​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

כשירות כהונת דירקטור חיצוני

יולי, 2017

כשירות דח"צ בחברה המקיימת קשרים עסקיים עם חברה אחרת בה מכהן הדח"צ כיו"ר דירקטוריון

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

תשובת הסגל

כשירות כהונת דירקטור חיצוני​

מרץ, 2017​

​האם קיומם של קשרים עסקיים בין החברה למעבידו לשעבר של המועמד לכהונה כדירקטור פוגמים בעמידתו בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240(ב) לחוק החברות.

פניית החברה

תשובת הסגל

כהונה מקבילה וצולבת של דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי​אוקטובר, 2016​מגבלת הכהונה המעוגנת בסעיף 240(ד) לחוק החברות אינה חלה כאשר מדובר בכהונה מקבילה וצולבת של דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי​

פנית החברה

תשובת הסגל

מניעת כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח​אוקטובר, 2016​אימתי מעורבותו של גורם בחברה שהוטל עליו אמצעי אכיפה של מניעת כהונה כנושא משרה, מהוורה הפרה של אמצעי האכיפה. ​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל​

מגבלת כהונה של דירקטור חיצוני שמונה לכהונה בחברה הקולטת בעקבות מיזוג.​יולי, 2016​מהו המועד ממנו יש להתחיל למנות את מגבלת הכהונה של דירקטור חיצוני שכיהן כדירקטור חיצוני ב"חברת יעד" ומונה לכהונת דירקטור חיצוני בחברה הקולטת בעקבות מיזוג.​

פניית החברה

תשובת הסגל

זיקה של דירקטור חיצוני​ספטמבר, 2015​​האם כהונת דירקטור בלתי תלוי מהווה זיקה המונעת ממנו להתמנות לדירקטור חיצוני?​

פניית החברה

תשובת הסגל

מינוי דירקטורים טרם הנפקה לראשונה של ניירות ערך לציבור כדי לכהן כדירקטורים חיצוניים.​יולי, 2015​​​​התנאים להחלת החריג להגדרת "זיקה" שקובע שכהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור לא תהווה זיקה ותחולתו גם על החברה שעומדת להציע לראשונה אגרות חוב לציבור.​

פניית החברה

תשובת הסגל

מגבלת תשע השנים שחלה על משך כהונת דירקטור בלתי תלוי. ​יולי, 2015​​​ממתי נספרת כהונת דירקטור אשר סווג במהלך כהונתו כדירקטור בלתי תלוי ואשר כיהן כדירקטור לפני הפיכת החברה לחברה ציבורית, וזאת לעניין מגבלת תשע השנים שחלה על משך כהונת דירקטור בלתי תלוי.​פניית החברה

תשובת הסגל​

קשרים עסקיים לעניין כשירות דירקטור חיצוני .​יולי, 2015​​האם כהונה של דירקטור חיצוני כסמנכ"ל תפעול בחברה אשר מקיימת קשרים עסקיים עם החברה בה הוא מכהן כדירקטור חיצוני מהווה זיקה, ומה דין זיקה זניחה שלא אושרה כדין קודם למינוי.​פניית החברה

תשובת הסגל
אישור תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון שיש לו קשרים עסקיים עם בעל השליטה.​מאי, 2015​האם יש לאשר תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון בחברה בהתאם לסעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות, זאת לאור מגוון קשרים עסקיים בין יו"ר הדירקטוריון לבין בעל השליטה המתוארים בפניה.​

פנית החברה

תשובת הסגל

תשלום שמשולם לדירקטור על ידי בעל השליטה.​פברואר, 2015​​תשלום המוענק לדירקטור בחברה על ידי בעל שליטה אינו בגדר עסקה של החברה, ואינו כפוף למארג האישורים הנדרשים על פי דין בחברה, לרבות אישורים הנדרשים לפי תיקון 20 לחוק החברות.​תשובת הסגל
עסקת רכישת שליטה בחברה על ידי חברה בשליטת דח"צית לשעבר​דצמבר, 2014​​האם התקשרות של דחצית לשעבר בסמוך לאחר תום כהונתה, בעסקה עם בעלת השליטה והחברה לרכישת השליטה בה וכן וכהונה של הדחצית וקרובה כנושאי משרה בחברה לאחר ביצוע העסקה עולים בקנה אחד עם הוראות סעיף 249 לחוק החברות?​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות כהונת דירקטור חיצוני ​אוגוסט  2014​האם מתן שירותי יעוץ לחברה ממשלתית על ידי דירקטור חיצוני בחברת בת ממשלתית אחרת פוגם בעמידת הדירקטור החיצוני בתנאי הכשירות בהתאם להוראות סעיף 240(ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999​​

פנית החברה

תשובת הסגל

בעלי שליטה, בעלי עניין ונושאי משרה​אפריל 2014​​זניחות זיקה של דירקטור בלתי תלוי ​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות כהונת דירקטור בלתי תלוי​אפריל 2014​​האם העסקה במשרד ממשלתי של מועמדת לתפקיד דירקטורית בחברה פוגמת בעמידתה בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות הנדרשים לצורך סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה, לאור תחולת רגולציה וקשרים עסקיים של החברה עם משרד ממשלתי אחר.

פנית החברה

תשובת סגל

המשך כהונת דירקטורים חיצוניים אשר כיהנו בחברת ביטוח טרם הפיכתה לחברה ציבורית.​דצמבר, 2013​​האם לאחר הפיכתה של חברת ביטוח פרטית לחברה ציבורית, ניתן לאשר את המשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים אשר כיהנו בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, כדירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999.​​

פנית החברה

תשובת הסגל​

שינוי גמול דירקטור חיצוני לאור שינויים שחלו בהון העצמי של החברה.​דצמבר, 2013​​האם לאור שינויים שחלו בהון העצמי של החברה וכתוצאה מכך בסיווגה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כאשר שינויים אלו חלו במהלך תקופת כהונת הדירקטורים החיצוניים, יש לשנות את הגמול המשולם להם בהתאם לשינוי בדרגת ההון העצמי של החברה.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

כשירות כהונת דירקטור חיצוני.​דצמבר, 2013​​האם כהונתו של דירקטור חיצוני בחברה, כ"נציג חיצוני" בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל (התשס"ה-2005 בחברה אשר לה החזקות בבעלת השליטה בחברה, פוגמת בכשירותו לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לפי הוראות סעיפים 240 (ב) ו-240(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

זיקה  של דירקטור בלתי תלוי​​דצמבר, 2012​​האם ניתן למנות דירקטור בלתי תלוי אשר הינו שותף במשרד עו"ד שלו קשרים מקצועיים עם בעל השליטה?​

פנית החברה

תשובת הסגל

זיקה של דירקטור בלתי תלוי​דצמבר, 2012​האם מי שנמצא בחופשה ללא תשלום נחשב כעובד לצורך סעיף 240(ב) לחוק החברות.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון לשעבר​​אוקטובר, 2012​​החלטת פוסק מוסכם בקשר עם שכר יו"ר דירקטוריון לשעבר כתחליף להליך משפטי.​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות דח"צ​יולי, 2012​​האם מתן שירותי ביקורת לחברות בקבוצה מהווה "זיקה" כמשמעה בסעיף 240(ב) לחוק החברות ופוגמת בכשירות מועמד לתפקיד דח"צ.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

כשירות דח"צ​יוני, 2012​​זיקה בין מעביד לשעבר של מועמד לתפקיד דירקטור חיצוני לבין החברה.​

פנית החברה

תשובת הסגל

הגדרת זיקה בקשר למינוי דירקטור חיצוני​יוני, 2012​​האם כהונתו של מועמד לתפקיד דירקטור חיצוני, כיו"ר מועצת מנהלים של ארגון אשר לו קשרים עסקיים עם החברה, מהווה זיקה לחברה כהגדרתה בחוק החברות.​

פנית החברה

תשובת הסגל

מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני בחברת אגרות חוב​מאי, 2012​​מינוי דירקטורים חיצוניים בחברת אגרות חוב שהיתה בעבר חברה ציבורית, ואשר המשיכה את כהונת הדירקטורים החיצוניים שלה לאחר הפיכתה לחברה פרטית, מתוך רצון לאמץ כללי ממשל תאגידי באופן וולנטרי עוד טרם חקיקת תיקון 17 לחוק החברות.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני בחברת אגרות חוב​מאי, 2012​​מינוי דירקטורים חיצוניים בחברה אגרות חוב שהיתה בעבר חברה ציבורית, ואשר המשיכה את כהונת הדירקטורים החיצוניים שלה לאחר הפיכתה לחברה פרטית, מתוך רצון לאמץ כללי ממשל תאגידי באופן וולנטרי עוד טרם חקיקת תיקון 17 לחוק החברות.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

אישור גמול לדירקטורים חיצוניים כאשר בחברה לא מכהנת ועדת ביקורת כדין​מאי, 2012​​כיצד על חברה לאשר גמול לדירקטורים חיצוניים, לרבות הענקת כיסוי ביטוחי וכתבי שיפוי לדירקטורים החיצוניים ולנושאי משרה נוספים, מקום בו לא מכהנים דירקטורים חיצוניים בחברה ועל כן לא מכהנת בה ועדת ביקורת כדין.​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות דירקטור "בלתי תלוי"​דצמבר, 2011​​האם יש בקשרים של דירקטור ו/או של בת זוגו עם אגודה שיתופית, שהינה בעלת קשרים עסקיים עם החברה, כדי ליצור לדירקטור "זיקה" כמשמעותה בהוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, לצורך סיווגו לראשונה כדירקטור "בלתי תלוי", והאם מדובר בקשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, כמשמעותם בתקנה 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006.​​

פנית החברה

תשובת הסגל​

כשירות דח"צ​נובמבר, 2011​​האם כהונה בתפקיד יו"ר ועדת ההשקעות של "עמיתים", יש בה כדי ליצור לדירקטור חיצוני בחברה, "זיקה" כמשמעותה בהוראות סעיף 240(ב) לחוק החברות, או ניגוד עניינים כאמור בסעיף 240(ג) לחוק החברות, לאור העובדה ש"עמיתים" מחזיקה בהון המונפק ובאגרות חוב של החברה.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

העסקת דח"צ על ידי בעל השליטה לשעבר​נובמבר, 2011​​האם דח"צ בחברה יכול להתמנות כנושא משרה בתאגיד שבשליטת בעל השליטה לשעבר בחברה (כאשר בעל השליטה לשעבר חדל מלהיות בעל שליטה בחברה במהלך כהונתו של הדח"צ).​

פנית החברה

תשובת הסגל​

כשירות דח"צ​אוקטובר, 2011​​השפעת תיקון 16 לחוק החברות על דירקטורים חיצוניים מכהנים.​

פנית החברה

תשובת הסגל

כשירות דח"צ​אוגוסט, 2008​​האם מתן שירותי ייעוץ באופן חד פעמי ובהיקף כספי זניח לחברה מהווה "זיקה" כמשמעה בסעיף 240(ב) לחוק החברות, הפוגמת בכשירות מועמד לתפקיד דח"צ.​

פנית החברה

תשובת הסגל

נושאי משרה- דח"צ​​דצמבר, 2007​​זיקה הפוגעת בכשירותו של דירקטור חיצוני.​

פנית החברה

תשובת הסגל

נושאי משרה- דח"צספטמבר, 2007​מינוי דירקטור חיצוני בחברה ציבורית – פרשנות המונח זיקה.

פנית החברה

תשובת הסגל​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים